Bibliafordítások

Ennek a témakörnek tartalma 65 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Thea 8 éve, 2 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #392
   ösztöke 
  Felhasználó

  Kedves Thea!

  A Textual Commentary on the greek new testament így nyilatkozik az általad említett hiányról:

  “Although the words και λοιμοί may have been accidentaly omitted because of the simmilary of ending, it is more likely that they were added at various place by scribes who recollected” Luk. 21.11

  Magyarul, a “és dögvészek/pestisjárványok” szót a szövegkritikusok azért hagyták ki, mert a korábbi szöveghagyományok, mint a Sinai kódex nem tartalmazzák, és nagyobb annak a valószínűsége, hogy evangélium harmonizáció kapcsán került át a Luk. 21:11-ből (egy másoló emlékezetéből), ahol viszont minden szövegváltozat támogatja a “dögvész” utolsó időben való jelenlétét.

  Valójában, mivel itt a leghitelesebb szövegre akarnak visszamenni, így ha valaki nem olvassa, nem emlékszik a Lukácsra, csorbulhat azoknak a jeleknek a száma, amik az utolsó időket jellemzik, de valójában itt nincs változat, csak egy dolog, ami a Lukácsban szerepelt, a Mátéban eredetileg nem. A szövegkritikus feladata meg az, hogy a legautentikusabb, a kiinduláshoz képest legközelebbi szöveget adja vissza.

  Üdv

  #393
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Ösztöke! Köszi a kiegészítést. 🙂

  #394
   ösztöke 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Lehet, hogy éppen az általad említettek (hogy szerinted “az Istenség második személye”, holott ezt a Szentírás sehol nem állítja, helyette Jézust kategorikusan Isten testben megjelent Felkentjének mondja) miatt változtatták meg szándékosan a szentháromsághívő dezsvérek a szentírást, hogy a maguk szája íze szerint jobban alátámassza a saját tanításukat? Nos, nem lenne példa nélküli, lásd Comma Johanneum, ahol a lapszéli megjegyzés került bele a 8. században a Vulgatába, és egyetlen korai görög kézirat nem támogatja.

  Üdv

  #398
   Névtelen

  Sziasztok!

  Viszont a Jelenések könyvében szerepel a döghalál:

  Jel 6,8
  És én láttam! [Elindult] egy fakó ló. A rajta ülőnek neve a Halál volt. A láthatatlan ország követte nyomon. Felhatalmazást adtak nekik a föld negyedrésze fölött, hogy pallossal, éhínséggel, döghalállal és a föld fenevadjaival öljenek. ( ez a Csia fordítás, de másutt is szerepel, néhol csak “halálként”)

  #399
   Névtelen

  Kedves Thea!

  Elővadászod az előző hsz-omat? Köszi!

  #397
   Névtelen

  Kedves Ösztöke!

  írod:
  “(hogy szerinted “az Istenség második személye”, holott ezt a Szentírás sehol nem állítja, helyette Jézust kategorikusan Isten testben megjelent Felkentjének mondja”

  Szerintem a Szentírás ezt így állítja, holott valóban szószerint ez így nincs leírva, hogy az Istenség 2. személye.( Persze ez is igaz, hogy Jézus, Isten testben megjelent Felkentje!”)

  1 Móz. 1,26
  És monda Isten: TEREMTSÜNK a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  1 Móz. 3,22
  És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint MI KÖZÜLÜNK EGY. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
  Ján. 1,1
  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge(is).
  Ján. 1,2
  Ez kezdetben az Istennél vala.
  (Másik fordításban ( Újfordítás 2006), talán mindenkinek jobban érthető:Jn 1,1
  A világ kezdete elõtt már létezett az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
  Jn 1,2
  A világ kezdete elõtt az Ige együtt volt Istennel.
  Jn 1,3
  Minden általa lett, és nélküle semmi nem jött létre.
  Ján. 1,3
  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.)
  Jel. 19,13
  És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve ISTEN IGÉJÉNEK neveztetik.

  Ján. 1,14
  És az ÍGE TESSTÉ LETT és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya EGYSZÜLÖTTJÉNEK dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

  Ján. 1,18
  Az Istent soha senki nem látta; AZ EGYSZÜLÖTT FIÚ, AKI AZ ATYA KEBELÉBEN VAN, az jelentette ki őt.

  Ján. 1,34
  És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez AZ ISTEN FIA.
  Ján. 1,50
  Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, TE VAGY AZ ISTEN FIA, te vagy az Izráel Királya!
  Mát. 22,42
  Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
  Mát. 22,43
  Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
  Mát. 22,44
  Monda az Úr AZ ÉN URAMNAK: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
  Luk. 20,13
  Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm AZ ÉN SZERELMES FIAMAT: talán azt, ha látják, megbecsülik.
  Ján. 15,1
  Én vagyok az igazi szőlőtő, és AZ ÉN ATYÁM A SZŐLŐMŰVES.
  Ján. 14,23
  Felele Jézus és monda néki: HA VALAKI SZERET ENGEM, megtartja az én beszédemet: és AZ ÉN ATYÁM IS SZERETI AZT, és ahhoz MEGYÜNK, és annál lakozunk.
  Ján. 20,17
  Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.
  Zsolt. 2,12
  Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

  Mát. 11,27
  Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; AZ ATYÁT SEM ISMERI SENKI, CSAK A FIÚ és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

  Mát. 28,19
  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

  Márk. 13,32
  Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.

  Ján. 1,18
  Az Istent soha senki nem látta; AZ EGYSZÜLÖTT FIÚ, AKI AZ ATYA KEBELÉBEN VAN, az jelentette ki őt.

  Ján. 3,35
  Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent.

  Ján. 3,36
  A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

  Ján. 5,23
  Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.

  Ján. 5,26
  Mert a miként az Atyának élete van önmagában, AKKÉNT ADTA A FIÚNAK IS, HOGY ÉLETE LEGYEN ÖNMAGÁBAN
  Ján. 3,16
  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  Ján. 3,17
  Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
  Ján. 6,62
  Hát ha meglátjátok az embernek Fiát FELSZÁLLANI ODA, AHOL ELÉBB VALA?!
  Csel. 3,26
  AZ ISTEN AZ Ő FIÁT, Jézust első sorban néktek támasztván, ELKÜLDÉ ŐT, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.
  Róm. 8,3
  Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, AZ ISTEN AZ Ő FIÁT ELBOCSÁTVÁN BŰN TESTÉNEK HASONLATOSSÁGÁBAN és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
  Gal. 1,16
  Hogy KIJELENTSE AZ Ő FIÁT én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

  Gal. 4,4
  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, KIBOCSÁTOTTA ISTEN AZ Ő FIÁT, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,

  1 Thess. 1,10
  ÉS VÁRJÁTOK AZ Ő FIÁT AZ ÉGBŐL, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

  Zsid. 6,6
  És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint a kik önmagoknak feszítik meg AZ ISTENNEK AMA FIÁT, és meggyalázzák őt.

  Zsid. 10,29
  Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki AZ ISTEN FIÁT megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?

  1 Ján. 4,9
  Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

  1 Ján. 4,10
  Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, ÉS ELKÜLDTE AZ Ő FIÁT engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

  2 Ján. 1,3
  Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
  Ján. 17,5
  És most te DICSŐITS MEG ENGEM, Atyám, te magadnál AZZAL A DICSŐSÉGGEL, , a melylyel bírtam te nálad A VILÁG LÉTELE ELŐTT.
  Mát. 17,5
  Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
  Zsid. 2,9
  Azt azonban látjuk, hogy Jézus, a ki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
  1 Kor. 10,4
  És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

  Hós. 1,4
  És mondá az Úr néki: …
  Hós. 1,5
  És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.
  Hós. 1,6
  … ÉS MONDÁ NÉKI AZ ÚR:…
  Hós. 1,7
  De a Júda házának megkegyelmezek, és MEGTARTOM ŐKET AZ ÚR, AZ Ő ISTENÖK ÁLTAL; de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által.

  Ján. 20,28
  És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

  Stb…!

  Szóval magyarul úgy néz ki, hogy : Isten az Atya, és tőle származik (született) a Fiú.
  Mivel mi emberek vagyunk, a gyerekeink is emberek. A lovaké, lovak. Isten Fia, pedig Isten, mert Istentől származik. És mint isteni származásunak, neki is van önmagában élete. Ahogyan a Szent Lélek Istennek is. Ő is az Atyától származik. (Teremtménynek nincs önmagában élete! Ha Isten “meghalna”, nekünk is végünk lenne! Mindennek. De a Fiú Isten, illetve a Szent Lélek Isten, attól még életben maradna! A Teremtésről megvan írva, hogy mindhárman benne voltak. Sőt, minden a Fiúban, ránézve és általa lett teremtve, nélküle semmi se lett, ami lett, ahogyan az írva van! ( Isten Lelke pedig mindenütt ott volt)
  Sokan mondják, hogy az Atya az, aki testben eljött megváltani bennünket, de azt nem tudom, hogy azt honnan szedik. Illetve van egy olyan igevers, amelyben ez van írva, hogy: 5 Móz 6,4 Halljad, Izrael! a mi Urunk Istenünk egyetlen Úr.( 5Móz 6,4 Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Deut 6,4 Halld Izráel: az Úr a mi Istenünk, az Úr egyedül. Meg olyan is, amely leírja, hogy nincs Isten kivülem…! Ami igaz is, mert Istennek az Atyát hívjuk.)
  De ez semennyire nem támasztja alá azt, hogy a Fiú és a Szent Lélek , az csak az Atyának különböző megjelenési formái. Ill mindkettő Tőle származik, de külön személyek, akiknek önmagukban is van életük.
  írod:
  ” Comma Johanneum, ahol a lapszéli megjegyzés került bele a 8. században a Vulgatába, és egyetlen korai görög kézirat nem támogatja.”

  Lehetséges, de a Szent Lélek és a Íge támogatja.Vagyis, ha olvassuk a Szentírást, akkor tudjuk, a Szent Lélek kijelentése által, hogy ez így van.

  Nem tudom, de azt hiszem, hogy ha valaki úgy olvassa Isten beszédét, hogy nem igazán hiszi el azt, hogy Isten mindenható, és neki gondja volt az Ő beszédére, és nem tudja( akarja) elhinni, hogy az az Isten beszéde, az nem fogja megtudni ( bizonyosságot nem fog tudni szerezni róla önmagában, a Szent Lélek által), hogy az az Isten Igéje, beszéde.
  Jer. 1,12
  És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.

  Szerintem most így az utolsó időkben, annyira sokan engednek (hisznek) a Sátánnak ezzel kapcsolatban, hogy az “meghamisított”, meg “átírták”, meg hasonló, hogy sokan azért fognak elkárhozni, mivel, ha Isten írott Ígéjében, Ígéjének nem hisznek ( s ezzel mint mondtam, azt nem hiszik el, hogy Isten elégséges ahhoz, hogy vigyázzon az Ő szavára, ill azt gondolják, hogy az ember nagyobb Istennél, és bármit beletehet, ill hozzátehet Isten beszédéhez büntetlenűl. Ha valamit bele is tettek, meggyőződésem, hogy azt Isten hagyta jóvá.), akkor hogyan hihetnének az élő Igének, az Úr Jézus Krisztusnak!? Ha kétség támad ( és nem harcolod meg, és nem utasítod vissza a támadást) azzal kapcsolatban, hogy pl 10-15 Igevers Istentől származik-e ( ne adj Isten, egész könyvek), akkor semennyi idő nem kell hozzá, hogy megkérdezze a Sátán tőlünk, hogy : “… figyelj már, akkor honnét tudod, hogy a többit nem buherálták-e meg?! Lehet, hogy csak nem maradt nyoma! Lehet, hogy az eredeti szövegeket ( HA ÚGYAN VOLTAK OLYANOK, ÉS NEM CSAK A “KÖVETŐK” TALÁLTÁK KI?!)megsemmísítették!….Figyelj…, biztos vagy te benne, hogy ez a Jézus egyáltalán létezett!?
  Még az újjászületett keresztényeknek is meg kell harcolniuk, a hítnek harcát, ami pedig nem annyira könnyű. Viszont, ha hagyjuk, hogy a hitetlenség , a kétely , magvai szárbaszökkenjen a szívünkben, akkor bizony úgy járunk, mint: Mát. 13,19
  Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.

  Bár ez a példázat, az Úr magyarázatában a világról szól, ahová a jómag és a konkoly is vetve van, de a Szent Lélek magyarázatában még az is benne van, hogy a mag az Ige, a jó tanítás, és a rossz, az ördögtől jövő hamistanítás, hazugság, stb.:

  Mát. 13,24
  Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett;
  Mát. 13,25
  De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.

  Ha nem az Isten Igéjére alapozzuk a hítünket, akkor a próbák, és kisértések idején elhullunk, mert nincs más amire alapozhatnánk. Hiába születünk újjá, hiába tapasztaljuk meg a személyes találkozást az Úr Jézus Krisztussal, hiába tölt be bennünket a Szent Lélek, ha nem hiszünk, akkor elveszünk. A hit pedig Isten ígéjében, és által van!

  Róm. 10,17
  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

  #402
   ösztöke 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Nem akarok veled hosszas vitába menni a szentháromság kérdésében, sem a Biblia-kritika kérdésében, szerintem itt neked kellene felülvizsgálni egy-pár dolgot (erről), és jobban utánajárnod, ha valóban Istent kereső vagy. Ha viszont érdekel az álláspontom, kérlek látogass el a blogomra, ott leírtam a véleményem ezekről a kérdésekről, nem akarok sok dolgot újra megismételni. Ezekben a bejegyzésekben olvashatod:

  Amit sokan nem értenek, és amit úgy látom te sem:

  Üdv: Plámen

  #403
   ösztöke 
  Felhasználó

  Ja és még valami eszembe jutott a szövegkritikával kapcsolatban.

  Te úgy állítod be, hogy a Szentíráshoz senki nem nyúlhatott, az egy fix állandó évszázadok alatt. Úgy veszed mintha egyetlen egy darab szöveg lenne. Viszont erre rácáfol az, hogy számtalan szöveghagyomány van (és időben nem mindegy, hogy 4 századi, vagy 16. századi, és hogy honnan származik), egymástól eltérő szöveg, magyarul fennmaradt kódexek és azt feltétezed, hogy egyikhez sem nyúlt hozzá a katolikus egyház (pedig tény, hogy a Comma johanneum lapszéli jegyzetként került be) Namost ezek közül neked melyik a Szentírásod???? Az amelyik a közelebb van Krisztushoz, és senki nem nyúlt még bele (Pl. a Sínai), vagy amibe bizonyíthatóan belekerült egy betoldás, és 16. századi? Mert az én Szentírásom inkább az, ami közelebb van Krisztushoz, és a legkevesebb benne az emberi hiba, vagy akár szándékosság. (Megjegyzem én csak arról beszélek, ami bizonyítható, leellenőrizhető, utána lehet nézni ezeknek a dolgoknak)

  Továbbá ez az egyház az, amelyik az inkvizíciót is működtette (tudod, spanyol csizma, karóba húzás, kínzások, tömeges gyilkosságok) és szerinted nem nyúlhatott hozzá, más helyen, meg azt állítod, hogy hozzányúlt (hiszen ezt a tényt nehéz letagadni) de azt Isten ihletésére tette. Ha így van, melyik Isten ihletésére??? Mert nem a Mindenhatóéra az egyszer biztos.

  Hogy ezt alátámasszam, nézd mag a Szentírás jelenti ki ezt, pontosabba Jeremiás (már akkor létezett ez a jelenség)

  Jer 8,8 Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!

  Az utánjárást, a keresést, és hogy olyan legyél mint a Béreabeliek (akik utána néznek, hogy valóban úgy vannak-e ezek) senki nem fogja helyetted megtenni! És bizony az lesz a nemesebb, aki utána jár, aki keres, aki éhezi és szomjazza az igazságot.

  És ettől még hiszem, hogy a Biblia Istentől ihletett írás, de had ne higgyek már olyat is el, amiről bizonyíthatóan tudom, hogy például nem János írta bele a János levelébe, hanem valamelyik buzgó szerzetes. Érted?

  #406
   Névtelen

  Kedves Ösztöke!

  Én nem Isten kereső vagyok, hanem már megtaláltam! És mivel újjászületett keresztény vagyok, ezért tudom, hogy a Biblia Isten Igéje! És én nem arról beszélek, hogy nem írhattak dolgokat bele, hanem arról, hogy amit átírtak azt a Szent Lélek ihletésére tették. Persze természetesen neked jogod van azt elfogadni amit akarsz, de én tudom, hogy Istennek gondja volt arra, hogy az Igéje sértetlen maradjon! De ezt minden újjászületett keresztény tudja ( mert kizárólag a tanítványoknak adatik meg, hogy a Szent Lélek által értsék az Isten beszédét, és értsék az Isten országára vonatkozó dolgokat! Mert a többieknek a szemét lepel fedi az Igével kapcsolatban, amely csak a Krisztusban vétetik el! Mármint valódi, őszinte megtérés után, amikor az ember befogadván a szívébe az Úr Jézus Krisztust, újjászületik! És a Szent Lélek is lakozást vesz a szívében.), és amennyiben megharcolja valaki amazt a kisértést, amiről te is írsz, amelyet valószínüleg minden friss újjászületett kereszténynek meg kell harcolnia, onnantól az ember tudja ezt az általam előbb is állított dolgot. ( Mármint, hogy a Biblia Isten Igéje, amelyhez Sátán nem férhetett hozzá, mert Isten megőrizte azt!) Továbbá én nem vagyok katolikus,és én is tudok néhány dolgot a római katolicízmusról. Viszont vannak dolgok, amiket még nem rontottak el, amit ( ha az egyezik a Bibliával) el kell fogadni tőlük is. Bár én soha nem is voltam katolikus, amit én tudok, és hiszek, az nem tőlük van, hanem a Bibliából a Szent Lélek által( és bármennyire is gondolják sokan, hogy átírosgatták, az egész Újszövetséget és az Ót ők se tudták volna átírni úgy, hogy arról a Szent Lélek bizonyságot tegyen, hogy az az Isten Igéje!). Márpedig nekünk, újjászületett keresztényeknek megvan ez a bizonyságunk és kijelentésünk! ( Persze amennyiben annak akarunk hinni, hogy “meghamísították”, akkor nem fogjuk megkapni a Szent Lélek bizonyságát az ellenkezőjéről.)

  írod:
  “Továbbá ez az egyház az, amelyik az inkvizíciót is működtette (tudod, spanyol csizma, karóba húzás, kínzások, tömeges gyilkosságok) és szerinted nem nyúlhatott hozzá, más helyen, meg azt állítod, hogy hozzányúlt (hiszen ezt a tényt nehéz letagadni) de azt Isten ihletésére tette. Ha így van, melyik Isten ihletésére??? Mert nem a Mindenhatóéra az egyszer biztos.”
  Az, hogy egy egyházban milyen tagok ill vezetők vannak, és azok mit tettek, tesznek, az nem jelenti azt, hogy mindenkit aszerint kell megítélnünk! A katolikus egyházban is voltak, vannak üdvözülők. És a többiben is elkárhozók. De Isten az aki a szíveket és a veséket vizsgálja, és munkálja a megtérést is. Az pedig, hogy az Ószövetségben is voltak problémák ez nem annyira meglepő, hiszen most mi nem lennénk kegyelemben, ha az akkori emberek nem olyanok lettek volna, mint amilyenek voltak! (Egyébbként Károli nem katolikus volt.)

  írod:
  “És ettől még hiszem, hogy a Biblia Istentől ihletett írás, de had ne higgyek már olyat is el, amiről bizonyíthatóan tudom, hogy például nem János írta bele a János levelébe, hanem valamelyik buzgó szerzetes. Érted?”

  Értem. De éppen arról beszélek, hogy nem egy két igevers tesz bizonyságot arról, hogy Jézus Isten Fia volt( ill most is az), a Fiú Isten, aki az Atya kebelében volt, aki Fil. 2,6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,Ján. 5,25 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. stb. Gondolom nem azt akarod mondani, hogy az egész Újszövetség meg lett hamisítva?!

  #408
   Névtelen

  Kedves Ösztöke!

  Továbbá elolvastam az ajánlott bejegyzésedet. Igen vannak olyanok sokan, akik mások ( akár egy egyház) tanítására, elméleteire , gondolataira hagyatkoznak kizárólagosan. Sajnos ezek lesznek az elveszők. Meg azok, akik most az utólsó időkben legyőzetnek abban a harcban, hogy nem fogadják el a Bibliát, mint Isten örökkévaló, tévedhetetlen Igéjét, beszédét, amelyet a Szent Lélek ihletett, és amelyre a Mindenhatónak gondja volt, hogy megőrizze azt! Ha ez megtörténik, akkor általában igen gyors “leépülés” következik be azoknál az embereknél. Észre sem veszik, és már a Sátán tanait kezdik el terjeszteni. Persze ez az Igében is meg van írva, hogy : 2 Thess. 2,10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. 2 Thess. 2,11 És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;

  Ezért is kell felvennünk ezt a fegyverzetet, mert ha “a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde” kiverik a kezünkből , akkor az összes többi, már magától lehullik rólunk!
  Eféz. 6,10
  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
  Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
  Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
  Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
  Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
  És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
  Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
  Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

  A magam részéről a Szent Lélektől tanulok az Igéből. Persze mások világosságát, “tanításait” is szivesen meghallgatom olykor, és amennyiben az nem felel meg az általam a Bibliából megismert igazságnak, és a Szent Lélek se mond rá áment, akkor azt elvetem, akárki is mondja. ( Úgyanis, abban az esetben is, ha mi még nem is kaptunk valamiről kijelentést, világosságot az Írásból a Szent Lélek által, akkor is, ha az az igazság amit más “tollából” hallunk, olvasunk Istentől van, akkor azt tudjuk, mert a Szent Lélek áment mond rá.)

  írod:
  “Az utánjárást, a keresést, és hogy olyan legyél mint a Béreabeliek (akik utána néznek, hogy valóban úgy vannak-e ezek) senki nem fogja helyetted megtenni! És bizony az lesz a nemesebb, aki utána jár, aki keres, aki éhezi és szomjazza az igazságot.”

  Ők az ószövetségi írásokat kutatták ( azokat, amelyekre te a Jer 8,8-at használod ), és hitelesnek tartották azokat! (Nem a Talmudot, hanem a Tórát és a Prófétákat!) Sőt, Jézus is hitelesnek tartotta azokat, és nem kételkedett bennünk. Ezért, ha Neki jó volt, akkor nekem is az!

  #409
   Névtelen

  És még azt elfelejtettem hozzátenni, hogy azt se kell elfelejteni, hogy pont a róm katolikus egyház volt az, aki tiltotta az Igeolvasást a híveinek! Vajon miért, ha azt már “átdolgozták”?! És azt is tudjuk, hogy náluk az egyház tanítása felette áll a Biblia tanításának!

  #410
   ösztöke 
  Felhasználó

  Kedves Ida!

  Az felekezetileg beprogramozott szűklákörűséggel, és a tévhitekkel nem tudok mit kezdeni. Ez az, amiről a blogbejegyzéseben is szólok. Nézz után, hogy hány görög kézirat maradt ránk, mint újszövetség kézrat, amiből a magyar újszövetséget is fordították (mert tudod annak is van egy görög alapszövege, Eraszmusz állította össze több fennmaradt kódexből, amit maga fésült össze, majd ezt a szöveget fordította le Károli), és hogy azok egyeznek-e? Ha a saját szemednek nem hiszel, hogy nem csak egy van és a több nem egyezik egymással, azzal nem lehet mit kezdeni, vagy ha direkt bezárod magad a kis felekezeti programozott világodba, hogy aztán fújhassad a felekezeti mantrát.

  Nos, feltettem egy kérdést, amit szépen kikerültél. (kognitív disszonancia) Felteszem újra, mert hátha így átmegy a szűrőn?:

  A több ezer (egymással nem egyező) görög kézirat, újszövetség közül neked melyik változat a Bibliád? Miért pont a Károli és az Erasmusz által kiválasztott görög szöveget választottad? Az miért hitelesebb mint a többi? Csak a többség után mentél, vagy meg is győződtél róla, hogy az a leghitelesebb???

  Tudom, nehéz feladat elgondolkodi és utánnajárni (sokkal könnyebb sátánra fogni és fújni azt, amit mindenki más is), de ezt, mint írtam, senki nem fogja helyetted megtenni, és ez nem sátáni, hidd el, az igazságkeresés nem sátáni dolog, éppen hogy a Sátán a hazugság atyja, az igazság pedig ezzel ellentétes előjelű.

  Kezd itt a nézelődést, ha az újszövetség érdekel.
  Itt egy Kódex, amit úgy hívnak hogy Bazae:

  http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-NN-00002-00041/371

  Majd itt egy másik, úgy hívják Sínai kódex:

  http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx

  Tissendorf találta meg a századunk elején. (Károli nem ismerhette)

  A Vatikacni Kódex, az egyik legrégebbi, amit a 19 századig ki sem adtak. (Károlinak és Eraszmusznak még gőze nem volt róla, mert a katolikus egyház visszatartotta kiadását)

  http://archive.org/details/CodexVaticanusbFacSimile

  Továbbá több ezer: Itt

  Tudod a szövegkritikusok eldöntötték, hogy melyik görög szövegváltozat legyen a te bibliafordításod alapja, és a modern fordítások abban különböznek, hogy ma már több régebbi kézirat (kódex) is a rendelkezésünkre állt. Szerintem azt sem tudod, hogy került az asztalon lévő bibliafordítás a kezedbe. Nem, nem úgy pottyantotta oda Isten, hanem valakik eldöntötték, hogy melyik görög alapszöveget, abból melyik kézirat alapszövegét fordítsák le. Aztán valakik meg másik kéziratot választottak, mert később azt is megtalálták, ami régebbi. Ezért vannak mondern fordítások. Tudom, nehéz az ismeretszerzés, és az utánajárás, inkább egy kilóméteres posztot írsz, hogy ezt megspórold, pedig ennyi erővel már te is megtehetted volna. Pl. bemész a boltbe és veszel egy Nestle Aland féle görög kéziratot. Majd kinyitod az első oldalon. És megnézed a lábjegyzetet. Segítek, mert gondolom gőzöd nincs miről beszélek. Nos, ott a lábjegyzetben az összes görög kéziratból kijegyzetelt SZÖVEGELTÉRÉSEK olvashatóak. Ilyen minden oldalon található. A többsége általában nem lényeges olvasad, de bizony hogy van olyan is, ami a hit fő dolgait is érinti!!!! Ha nem hiszed járj utána.

  A Comma Johanneum történetéről, hátteréről, hogy hogyan is került bele a Bibliába a három mennyei bizonyságtevő rész (tudod mindennek van háttere, de ezt csak utánnajárással tudod kideríteni), amit a mondern fordítások nem véletlenül hagynak ki, vagy tesznek lábjegyzetbe. Ennek a története is azt mutatja, nem egy kézirat van, ami fix állandó, amit fogtak és számodra lefordítottak, hanem számtalan változat:

  “A Textus Receptust szövegét Rotterdami Erasmus állította össze 1515-ben, az akkor rendelkezésére álló kései, bizánci (vagy más néven szír) szövegtípusú kéziratok alapján. A szöveg legnagyobb részében két, bázeli kolostor könyvtárából származó, inkább másodlagos kéziratra hagyatkozott. Mivel volt olyan rész, ami a Jelenések könyvébõl nem állt rendelkezésére, azt a Vulgatából visszafordította, ezért lehetséges az, hogy van olyan része a Textus Receptusnak, amelyik egyetlen görög kéziratban sem szerel.

  A következő rész a Comma Johanneum nevezetű szövegváltozat történetéről ad felvilágosítást:

  “Erasmus bírálói közül is kiemelkedett Stunica, Ximenes poliglottájának egyik szerkesztője, aki azzal vádolta Erasmust, hogy a János levelének első fejezetéből kihagyott egy részt, nevezetesen az úgynevezett trinitárius formulát: “mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige, és a Szent lélek: és ez a három egy, és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön… ” (I.Ján. 5:7-8, a Károli fordításban). Erasmus erre azt felelte, hogy egyetlen görög nyelvű kéziratot sem talált, amely e szavakat tartalmazta volna, noha a második kiadás elkészítése során több olyat is megvizsgált, amelyet az első kiadás alkalmával még nem állt módjában. Egy óvatlan pillanatban Erasmus azt az ígéretet tette, hogy a Comma Johanneum-ként ismert szakaszt beveszi a szövegbe, ha akár egyetlen görög kézirat is előkerül a jövőben, amely ezt tartalmazza. S ahogy ez ilyenkor lenni szokott, “találtak” egy ilyen kéziratot – vagy rendelésre készítettek egyet! A jelek szerint a “bizonyíték” 1520 körül készült Oxfordban, egy Froy (vagy Roy) nevű ferences barát keze munkáját dicsérve, aki a latin Vulgata vitatott szavait görögbe ültette át. Így Erasmus ezt a szakaszt műve harmadik kiadásában (1522) már fölvette a szövegbe, mindazonáltal egy tartalmas lábjegyzetben (amely a magyarázatokat tartalmazó kötetbe került) jelezte fönntartásait és abbéli gyanúját, hogy a kéziratot kifejezetten az ő meghazudtolására gyártották.
  Erasmus ideje óta megvizsgált görög kéziratok ezrei között csupán nyolcat ismerünk, amely ezt a szakaszt tartalmazza. E nyolc közül négyben a Comma a szövegben található, a négy másikban pedig széljegyzetként, egyéb szövegváltozatokként van feltüntetve. Ez a nyolc kézirat a Gregory-Aland-féle számozás szerint a következő:

  61: a Codex Montfortianus, kora 16. századi kézirat, a Trinity College-ban, Dublinban őrzik. Egy olyan 10. századi, az oxfordi Lincoln College-ban őrzött kézirat alapján másolták, amelyben nincs benne a Comma. A kódexben található betoldások a latin szövegre vezethetők vissza.
  88 (v.r): egy 16. századi bejegyzés szerinti szövegváltozat, amely a 12. századi nápolyi Codex Regusban található.
  221 (v.r): az oxfordi Bodleian Library egyik 10. századi kéziratába betoldott szövegváltozat
  429 (v.r): egy Wolfenbüttelben található 15. századi kézirathoz fűzött szövegváltozat.
  629: a vatikáni Codex Ottobonianus. A 14. században készült , s a görög szöveggel párhuzamosan a latin szöveget is tartalmazza, amelyhez a görög szöveget hozzáigazították
  636 (v.r): egy 15. századi nápolyi kézirathoz fűzött szövegváltozat
  918: egy 16. századi, a spanyol Escorialban található kézirat.
  2318: egy 18. századi kézirat (a romániai Bukarestben) amely a Kelemen féle Vulgata jellegét viseli magán.

  A Comma legkorábbi ismert idézete egy 4. századi latin nyelvű értekezés, amely a Liber apologeticus cimet viseli és amelyet Priscillanus vagy tanítványa, a hispán Instantius püspök művének tulajdonítják. A Comma valószínűleg – mint annak részlete – a három tanúság képletes magyarázatából eredeztethető, és egy latin nyelvű kéziratnak az I. Jánoshoz fűzött lapszéli jegyzete lehetett, ahonnan az 5. század folyamán valahogyan bekerült a régi latin Biblia szövegébe. A szakaszt a latin Vulgata szövegében Kr. u. 800 előtt nem fordul elő. Annak fényében, hogy a latin Vulgata Kelemen-féle kiadásában (1592) helyet kapott, 1897-ben a római Szent Inkvizíció hivatala XIII. Leó által is jóváhagyva és megerősítve kinyilatkoztatta, hogy nem ajánlatos tagadni, hogy e szakasz János levelének eredeti és hiteles része. Mindazonáltal korunk római katolikus tudósai közül is többen fölismerték, hogy ezek a szavak nem találhatók meg a görög Újszövetségben; például az Újszövetség kétnyelvű kiadásában, amelyet Bover, Merk, Nolli és Bogles szerkesztett, a Comma a tridenti zsinat által elfogadott Vulgata szövegében benne van, míg a latinnal szemközti görög szövegből kimaradt.” – Forrás: Bruce M. Metzenger és Dart D. Ehrman – Az újszövetség szövege 166 és 167 oldal

  Üdv

12 bejegyzés megtekintése - 13-24 / 66

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account