Teremtés és kapcsolódó elméletek

Ennek a témakörnek tartalma 10 hozzászólás, 6 résztvevő. Utolsó frissítés:  Házi Árpád 7 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1170
   Sharky 
  Felhasználó

  Sziasztok!
  Az elmúlt hetekben egy külföldön élő barátommal leveleztem, és felmerült a teremtés témája is, ahol hosszasan kifejtette meglátását számomra.
  Ebből végül született egy írás, ami sokak számára talán új információkat is felfed a teremtéssel és az akörül kialakult ok-okozati összefüggésekkel kapcsolatban.
  Arra gondoltam, hogy ezt az írást megosztom itt, mintegy vitaindítóként.

  Jöjjön hát:

  A biblia első versszaka:
  1 Kezdetben teremté Isten az ege(ke)t és a földet.
  2 A föld pedig kietlen és puszta vala, (kietlenné és pusztává vált) és sötétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3 És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől.
  5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

  Ez az egyik kulcs igerész a biblia helyes értelmezéséhez. Ezt véleményem szerint kevés ember érti.
  Mivel a teremtés szó szerepel benne, és ezek után a 6 napos teremtés ciklus következik, sokan összemossák és azt gondolják ez annak a része.

  De ez nem feltétlenül így van. Ez a versszak ugyanis a teremtés előzményéről szól. Az okról, ami miatt a 6 napos teremtés ciklust végezte Isten.
  Ha figyelmesen olvasod, akkor látod, hogy Isten nem teremtette a sötétséget. Tehát az ott volt.
  Pál apostol azt mondja, hogy Isten a világosság istene, akiben nincs semmi sötétség.
  Tehát itt a sötétség egy szellemi állapotot jelöl, amit Isten felszínre hozott, azaz leleplezett, megítélt.
  Az ítéletre utal az eredeti tohu-bohu kifejezés, ami kietlen, pusztaként van fordítva.
  Pál apostol, mikor a bűnvallásról beszél, akkor mondja, hogy a sötétséget, a bűnt világosságra kell hozni, nem szabad rejtegetni. (Egyébként az okkultizmus szó azt jelenti azt, hogy “rejtett”, tehát sötétségben lévő.)

  Ezékiel 28-ban ezt olvassuk. (több Ezékiel próféciában is olvasunk erről)
  1. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
  2. Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve,
  3. Lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem homályos néked!
  4. Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba.
  5. Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt.
  6. Ezokáért így szól az Úr Isten: Mivel olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve:
  7.Azért ímé, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcseséged szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet.
  8. A sírgödörbe szállítnak alá, s meghalsz a megölettek halálával a tengerek szívében.
  9. Vajjon mondván mondod-é megölőd előtt: Isten vagyok én? holott ember vagy és nem Isten a téged átütőnek kezében!
  10. Körülmetéletlenek halálával halsz meg, idegeneknek keze által. Mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten.
  11. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
  12. Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben.
  13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.
  14. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
  15. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
  16. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.
  17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.
  18. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.
  19. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!
  1.
  Ebből meg lehet érteni, hogy mi történt:
  Lucifer (ez a neve a kerubnak, aki arkangyal volt, ami főangyalt jelent. Tehát ez egy rang. Mihály és Gábriel még akik ilyen rangban vannak, de lehet, hogy Lucifer köztük is az első volt, mert írja az Ige, hogy mikor Mózes a hegyen meghalt és Gábriel harcolt Mózes testéért Luciferrel, akkor nem mert rá rosszat mondani, hanem azt mondta, hogy „dorgáljon meg téged az Úr…” )…

  …tehát a Föld bolygó létezett és nagy valószínűséggel ez volt Lucifer fő szolgálati helye.
  De a véleményem szerint a Föld bolygó akkor még nem ebben a dimenzióban volt, – erről majd később beszélek.
  Lucfer tehát fellázadt Isten ellen és ez egy igazi háborúba torkollot. Lucifer és az alatta szolgáló angyalok harcoltak Isten angyalai ellen. Ez kb. az angalok egyharmadát jelenti, mint azt a Bibliából tudhatjuk. A lázadás során lett Lucifer sátánná, ahol a sátán nem egy név, hanem a tulajdonságát jelöli, azt jelenti: lázadó, ellenszegülő, ellenálló.
  Miért lázadt fel Lucifer és mi volt a baja? Vajon ez tudható?
  A lázadás alapját Jézus személye képezte. Lucifer tulajdonképpen féltékeny lett. Jézus pozícióját akarta. Istenné akart válni.(lásd vastagon szedett mondatrész) Bár kiemelt volt az angyalok között, mert olvassuk, hogy teljes volt bölcsességben és szépségben, – a bölcsesség pedig Isten egyik fő tulajdonsága.
  Ugye tudjuk, hogy 4 fő tulajdonsága van Istennek, ezért Isten:
  Örökkévaló, mindenható, mindenütt jelenlévő, és mindentudó (ez a bölcsesség).
  Ezt a tulajdonságát, karizmáját megosztotta Luciferrel. Nyilván részlegesen.
  De Lucifer egy dologban mindenképpen különbözött Jézustól: ez pedig a származás.
  És ezt nagyon igazságtalannak találta Lucifer.

  Jézus származásáról a Példabeszédek könyve beszél, mikor Jézus beszél magáról, mint bölcsességről.
  Példabeszédek 8.
  22. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
  23.Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
  24. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  25. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
  26. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  27. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  28. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
  29. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: 
  30. Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  31. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.

  Később leírja, hogy a teremtésben, aktívan részt vett, mint “kézműves, és mint inspirátor…”
  Tehát ő az Atyától született, az Atya kebeléből (szívéből).

  Lucifer viszont teremtmény volt. Ő is be akart kerülni Isten családjába. Isteni rangra akart emelkedni.
  Egészen biztosra veszem, hogy a következő vádakkal sikerült maga mellé állítania az angyalok harmadát (az ő tekintélye alatt szolgáló angyalokat):
  Isten egy diktátor.
  A teremtmények szolgák
  Isten a tekintélyét használja a hatalma megőrzésére
  Isten a tulajdonságait nem osztja meg, ezekkel biztosítja az uralmát.
  Igazságtalan az, hogy a teremtmény nem “családtag” és nem tud azzá lenni.

  Honnan tudható?
  Abból, amit Isten ezek után tett. (Olyan ez mint egy krimi. Mondjuk később érsz haza, elkezded nézni a sztorit, ami már megy egy jóideje. Nem láttad a bűncselekményt, de a következmények ismeretében szépen rájösz, hogy mi történt.)

  Isten a lázadást felszínre hozta, azaz megítélte. Azt mondta, hogy ez kevélység, ez felfuvalkodottság, ez bűn (círus prófécia). Ez torkollott egy igazi csillagok háborújába, aminek a fő helyszíne Lucifer székhelye, azaz a Föld lehetett.
  A Föld így a nagy háború következtében lett kietlen és puszta. Ez a kifejezés mindig az Isteni ítéletet jelenti. Tehát nem egy semleges alapállapot, hanem szó szerint valaminek a következtében kietlenné és pusztává vált. (lásd pl. sodoma.)

  “A Szentlélek lebegett vala a vizek felett.”
  A “vizek” a dimenziókat választják el. Azt gondolom, hogy a Föld egyszerűen kikerült abból a dimenzióból, ahol volt. (Ez nem úgy történik fizikailag, hogy a Földnek fizikailag mozognia kell.)
  Az első sor azt írja, hogy kezdetben teremtette az egeket és a Földet. Az “egek” a dimenziókat jelöli.
  Tehát most gondolkodjunk kicsit tudományosan:
  Nem arról van szó, hogy a Föld nevű bolygónak a röppályáját módosítani kell, mert akkor marad ugyanabban a dimenzióban- hiszen ugyanabban a dimenzióban cselekszünk.
  Inkább a következőt képzeld el:
  Van egy gyülekezet, ott van egy pulpitus. Ez a Föld.
  Kérdés: hogyan tudod kitenni a pulpitust az utca közepére úgy, hogy nem érsz hozzá?
  Egyszerű: elbontod körülötte az épületet és az utcát bevezeted, hogy a pulpitus az út közepére essen.
  Tehát megváltoztatod a környezetét.

  Ez az átrendeződés történhetett meg, melyre csak utal az első versszakban. Isten kirakta a Földet a Menny dimenziójából, az általunk ismert anyagi dimenzióba, de akkor ez a tér még üres volt.
  Ezek után kezdődik a teremtés, ami ennek az anyagi világnak a berendezéséről szól.
  Tehát az első 2 verszak az ok, a többi pedig már az okozat.
  Ráadásul a háború során az angyalok egy része elvesztette a szellemi testét, ezek lettek a démonok, melyeknek több fajtájuk is létezik: Föld közelben élők, levegőben élők, „földönkívüliek”. Ezeknek kialakult hierarhiájuk van, erről Pál beszél. (fejedelemségek, hatalmasságok,uraságok, stb…)

  Ezután jön az érdekes rész!
  A teremtés minden napja végén Isten megemlíti, hogy látta Isten hogy jó. Ami azt jelenti, hogy Isten tökéletes akaratának megfelelően sikerült az adott nap. (érdemes megemlíteni, hogy Lucifer teremtésénél is olvassuk, az előző idézetben, hogy Isten jónak, tökéletesnek teremtette.
  De természetesen az angyaloknak is van szabad akarata.)
  Az egek (dimenziók) elválasztásánál viszont ezt nem olvashatod, ott nem mondja!
  Mivel ott már Lucifer bukott volt és ez nem volt Isten tökéletes és teljes akarata.
  (a sátán kifejezés nem nevet jelent, hanem Lucifer állapotát jelöli.
  Sátán, azt jelenti: ellenálló, lázadó. Tehát a Lucifer nevű angyal lett sátánná, ahogy az ige is írja, lett ellnállóvá lázadóvá. Mi ezt helytelenül sokszor személyes névként kezeljük, holott az egy jelző.)

  Ezek után mit csinál Isten? Teremt embert a saját képére és hasonlatosságára.
  Na ez érdekes.
  Nézzük csak meg!
  I Mózes 1.
  26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
  27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

  (Mielőtt rátérnék erre az igerészre, engedd meg, hogy megosszam veled az én bibliaolvasási technikámat. Az olyan részeket szeretem, ahol valamilyen ellentmondást vélek felfedezni.
  Akkor rögtön felkapom a fejem. Mivel a teljes szentírást elfogadom és hiszek benne, ezért tudom, hogy ezek az ellentmondások csak látszólagosak. Ahhoz, hogy mélyebb ismeretre jussak, meg kell találnom ezek feloldását.)

  Az a meggyőződésem, hogy ez a két igevers a biblia szíve. Ez a központi rész, minden innen indul ki. Ha ezt érted, érteni fogod az egész könyvet. Azt is hiszem, hogy ez a két igevers tartalmazza a teljes üdvtervét Istennek. Tulajdonképpen meggyőződéssel merem állítani, hogy ez a két vers a teljes evangéliumot tartalmazza. Izgalmas, mi? Erre ember nem képes. Ezért az Ige több dimenziós könyv. Nem emberi intelligencia terméke, azt soha nem felejtsük el! Mindig nagy izgalomba jövök, mikor ilyen részre bukkanok az ige tanulmányozása közben! (Van sok!)

  Mi a „baj” ezzel az igerésszel? Szerintem az, hogy ez LEHETETLEN! Gondolkodjunk tudományosan. Mondjuk készítesz magadról a jövő technológiájával egy klónt. A külső és a belső tulajdonságaid is egyezni fognak. Szerinted a másolat megegyezik a prototípussal?
  Szerintem nem. Lesz egy áthidalhatatlan külöbség kettőtök között. Mégpedig a származás.
  Te születtél, ő pedig egy „teremtmény”.
  Azt gondolom, hogy nem véletlenül hangsúlyozza annyira a szentírás, hogy Isten teremt embert a saját képére és hasonlatosságára. Négyszer említi ebben a két rövid igerészben. Meggyőződésem, hogy ezt azért teszi, hogy vedd észre ezt az ellentmondást.
  A “képére és hasonlatosságára” kifejezés szerintem azt jelenti, hogy a külső és a belső tulajdonságai is hasonlóak.
  De ezzel van egy kis baj. A belső tulajdonságai az embernek csak akkor azonosak, ha ő is rendelkezik a 4 fő isteni tulajdonsággal. Másik probléma, hogy még ha rendelkezne is, akkor is a származás egy áthidalhatatlan különbség.
  Ez volt ugye Lucifer lázadásának oka. Hogy ő teremtmény.
  Ha Isten tekintéllyel és hatalommal lép fel a lázadás ellen, akkor igazolja a sátáni vádakat.
  Ezért egyet hátralépett és azt mondta: amiról azt gondolod, hogy kisajátítom magamnak, és amit erővel meg akartál szerezni, azt ingyen odaadom. De nem neked, hanem másnak. Nem használom a tekintélyemet, a hatalmamat, csak a szeretetet, a jóságot…stb.
  Ezért lett az ember. Isten igy demonstrálja a szellemi dimenzió lakói előtt az igazságosságát.

  Lett tehát az ember. Szellemi lény, fizikai testtel, ezáltal korlátozottabb volt minden más szellemi lénynél.
  Viszont nem volt örök életű!
  A teste a Föld porából készült, ami már ítélet alatt volt (tohu, bohu). Hiszen az egész Föld ítélet alatt volt, ezért szeparált el Isten egy részt belőle (Éden kert).
  A kertben említ két fát. Az örök élet fáját és a jó és gonosz tudásának fáját.
  Az örök élet fájáról nem volt tilos enniük! Én azt gondolom, hogy nemcsak nem volt tilos, de enniük is kellett.
  Ez biztosította a testüknek az örök életet. Az ugyanis enélkül véleményem szerint erodálódott volna.
  Hiszen az anyagi világban voltak, az idő alatt, anyagi testben… a Föld, pedig ítélet, átok alatt volt…

  A másik fa a jó és gonosz tudásának a fája. Itt vedd észre, hogy ez egy isteni tulajdonság (mindentudás) ami egyik karizmája Istennek. Miért nem szabadott róla enni?
  És akkor miért volt ott?
  Erre azt szokták mondani, hogy Isten ezzel akarta próbára tenni az embert….Szerintem ez egy fatális tévedés.
  Pál azt mondja, hogy Isten senkit nem kísért…
  Az én véleményem, hogy ez egy ősevangélium. Egy ígéret. Isten egyik fő tulajdonsága ott volt az ember számára ígéretként. Biztos vagyok benne, hogy nem a fizikai gyümölcs volt a lényeg.
  Vegyük például a katolikus képet. Tudod az almafa (valószínűleg nem az volt, csak a példa kedvéért mondom)… Mondjuk, hogy ha almafa volt, egészen biztos vagyok benne, hogy volt a kertben még egy csomó ugyanolyan almafa. Tehát ha almát akartak volna enni, akkor simán megtehették.
  De ez az egy tiltott gyümölcs hordozta az isteni tulajdonságot!
  (Hasonlóan ahhoz, mint úrvacsorakor megáldjuk a bort.
  Addig az ugyanolyan bor, mint a többi, de az áldás miatt hordozójává válik a kegyelemnek és az úrvacsorai áldásokat tudja közvetíteni.) A tiltott gyümölcs esetében is erről van szó. Tehát Éva közel sem a gyümölcsre mint gasztronómiai érdekességre volt kíváncsi.

  Tehát akkor hogy is volt ez?

  Egészen bizonyos, hogy tudták magukról (Ádám és Éva) hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette őket.
  De ez abban az állapotukban nem volt teljesen igaz, hiszen nem voltak ugyanolyanok mint Isten. Nem voltak egylényegűek vele. Teremtmények voltak! Ezt nem érti sok a bibliatanító. Ott csak ígéret volt számukra!

  Nézzük sorban:
  Isten örökéletű – az embernek ehhez ennie kellet azt a gyümölcsöt
  Isten tud pl. repülni (zsoltárokban, prófétákban többször is leírja) mint minden szellemi lény – az ember nem repült, – minden ellenkező híresztelés ellenére sem.
  Isten rendelkezik az Isteni tulajdonságokkal – az ember nem.
  Jézus származása születés – az ember teremtmény, mint az angyalok.
  Nagyon fontos momentum, hogy az embernek kellett elneveznie az állatokat. Miért volt erre szükség? Az Úr be akarta vonni az embert a teremtésbe, hogy legyen közös a munka.
  A teremtés végén olvasunk egy megállapítást, hogy minden alkotás Isten tökéletes akarata szerint volt.
  Ezt szokták félreérteni a tanítók és azt a konzekvenciát vonják le, hogy az ember kész volt.
  De ez nem feltétlenül igaz. Az ember, mint alkotás, mint teremtmény, kész volt. De nem volt a mű befejezve.

  Amikor sétáltak a kertben és látták ezeket a fákat, ill. az egyiket használták is, akkor az kellett hogy az eszükbe jusson, hogy egyszer majd ez az áldás a miénk lesz. (Mikor a gazdag ember vesz egy luxusautót a kisfiának és a garázsban tartja, a gyerek nézegetheti, az ővé, de még nem használhatja, mert még fiatal hozzá.) És örömmel kellett, hogy eltöltse őket ez az ígéret. “látod Éva, egyszer majd a miénk lesz, olyanok leszünk, mint Ő.”

  Itt pár mondat a bűnbeesésről:
  Éva hol rontotta el? Hogy evett a fáról, és rábeszélte Ádámot is? Vagy hogy hitt a sátánnak?
  Azt gondolom nem! Ott rontotta el, hogy egyáltalán meghallgatta, hogy szóba állt vele!
  Tudta jól, hogy kivel beszél. Ismerte az előzményeket. Lucifer pedig Isten beszédét forgatta ki. Nem mondott szögesen ellentéteset, csak kicsit csúsztatott. Évának azt kellett volna csinálnia, amit Jézus csinált. Lucifer vele is ugyanezt játszotta el a megkisértéskor. Ott is az igét idézte. Jézus, egyszerűen az ige tekintélyével és helyes értelmezéssel elzavarta (távozz tőlem sátán, mert meg van írva…)
  Ezt kellett volna tennie Évának és nem gondolkodni azon, hogy amit Lucifer mond, az igaz-e.
  Ő viszont meghallgatta és aztán nem is utasította vissza. Pál mondja, hogy a kísértés megfoganván bűnt szül. Itt ez történt.
  A bűnbeesés miatt kikerültek az Édenből, ami azért volt fontos, mert ha ebben az állapotban is esznek az örök élet fájáról, akkor ez az állapotuk konzerválódik és nem tudtak volna újjászületni. Hasonlóak lettek volna a bukott, bűnbe esett angyalokhoz.
  De azt olvassuk, hogy az Úr oda állított a bejárathoz két erős kerubot, akik őrzik a kertet. (Ennek később lesz jelentősége.)

  Na ugorjunk egy nagyot az időben
  Beszéljünk röviden Jézusról.
  Azt olvassuk több helyen (János evangéliuma, János levél, Pál sok helyen említi), hogy magát megüresítvén szolgai formát vett fel.
  Ez mit jelent?
  Ez azt jelenti, hogy emberként ő nem rendelkezett az Isteni tulajdonságokkal. Ő az az ember volt, aki Ádám volt a bűnbeesés előtt. “Mindenben hasónló volt hozzánk, kivéve a bűnt.” Tehát nem volt egy superman. Sőt mondok valamit: valószínűleg Jézus a saját identitását kijelentés útján szerezte meg! (És ezzel egyúttal prototipusa volt az újjászületett embernek!)
  Nem tudta születésétől fogva, hogy ő valójában kicsoda. Egy kicsit “skizofrén” állapotra gondolj. Ez lehetett az egyik legnagyobb szellemi harca. Kapott egy kijelentést a Szent Szellemtől, hogy ő az Isten fia. Minden, amit az “előző életéről” tudott, azt nem az emlékeinek köszönhette, mert nem voltak emlékei, hanem csakis kijelentésből.
  Nem véletlenül támadta az ördög minden kísértésnél ezzel kezdve: “ha Isten fia vagy….” ebben a kijelentésében akarta elbizonytalanítani. (Persze Ő ezt tudta nagyon jól – mármint Lucifer.) Ez azért nagyon fontos, mert minden amit csinált, ahogy élt, az az új ember mintája. Minden csoda, minden erő, minden hatalom. Nem, mint Isten fia, a herceg, aki ott volt a teremtésnél, hanem az újjászületett ember.
  Pál mondja, hogy Ő az utolsó Ádám. Vagy más helyen: “az Ember Jézus”. Tehát az emberi mivoltát hangsúlyozza…

  Mikor Jézus és néhány tanítvány felmennek a hegyre imádkozni és Jézus átváltozik. (Két evangélium is rögzíti: ruhája fényes lett és felhő vonta be.)
  Azután megjelent Mózes és Illés…
  Az egyik beszámoló egy érdekes mondatot említ: a tanítványok elaludtak.
  Na várj! Ez nem tűnik fel senkinek? Mi az hogy elaludtak az Úr jelenlétében! A Szentlélek olyan erős volt, hogy felhőként vonta be őket! Egyesek szellemi nyomásról beszélnek, de ez totális képzavar. A Menny volt ott jelen, ott nem volt nyomás.
  Akkor mi történt? Az egyik beszámoló azt írja, hogy Mózes és Illés arról számoltak be Jézusnak, hogy miként kell majd meghalnia, hogyan fog történni a megváltás.
  Ezért aludtak a tanítványok. Isten bocsátott rájuk álmot, mert ezt nem hallhatták. Ez bizalmas információ, hadititok volt.
  Ami érdekes, hogy Jézus sem tudta előre! Neki is el kellett mondani! Pedig az emberré válása előtt ezzel tisztában lehetett.
  Mégegyszer ha a Példabeszédek részre utalok, ott magát mint bölcsesség említi, és azt mondja: “örök időktől felkenettem…” ez messiási cím. Tehát ott tisztában volt azzal, hogy ő a Messiás.
  Emberként viszont, – mivel magát megüresítette – erre sem emlékezett.
  Ez azért nagyon fontos, mert nem lenne igazságos, ha máshogy lenne.
  Teljesen meg tudta szerezni az identitását kijelentés útján. Isten-ismeretre tudott eljutni. De nem az emlékeiből élt.
  És az egyik legfontosabb momentum a bibliában nem a kereszt. Az már csak a következmény.
  Önmagában a kereszt, tehát a megváltás, csak „fél siker.”
  Visszakerülünk „Édenbe” a bűnt megelőző állapotba. De ez nem a végcél! Ez a kezdet!
  Hanem amikor odamegy Jánoshoz és megkeresztelkedik.
  Ezt sem sokan értik!
  Enélkül ugyanis a kereszthalálnak nem lenne értelme.
  Mi történt itt?
  Az utolsó Ádám, – aki ugyanolyan ember mint te meg én, csak nincs benne bűn – tehát az az Ádám, aki nem bukott el a kertben. Megkeresztelkedik vízzel és Szent Szellemmel.
  És ezáltal megtörténik az Újjászületés.
  Most már a származása nem teremtmény, hanem Istentől született. Ez a csoda!
  A kereszt pedig arra kellett, hogy a bűnös ember is ki tudjon kerülni az Ádámi bűn alól és be tudjon kerülni abba az állapotba, amiben voltak a bűnbeesés előtt. Ezt követően tudnak újjászületni és ezáltal a teremtmény az Isteni család részévé válik!
  Amit akart Lucifer erővel, az itt megvan erőszak, lázadás nélkül. Ezt csodálják az angyalok.
  Ezért mondta az Atya, hogy „ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm…”
  Ez az új embernek szól! Nem annak, aki egyedülálló módon, a teremtés kezdete előtt már az Atya mellett volt!
  (Még egy megjegyzést ide hadd szúrjak be. Ha Jézusnak volt születése, akkor nem örökkévaló? Akkor volt a létezésének kezdete? A válasz egyszerű. Igen. Ezt Jézus deffiniálja is. Rendkívül pontosan, tudományosan. Azt mondja, hogy minden anyagi és szellemi létezés és identitás előtt született. Amikor még semmi nem volt. Ez egy tudományos meghatározás. Mivel nem volt anyag, sőt nem voltak angyalok sem, természetesen idő sem, ezért a születését ehhez tudja rögzíteni. Ez a legpontosabb deffiníció. Mindenek előtt született.)

  Ez a legfontosabb dolog!
  Emellett még néhány apróság:
  A sátán már a kezdetektől tanulmányozta a teremtést. (Nem hülye, ne becsüljük le.)
  Próbált beavatkozni az élővilágba. A bűnbeesés során jogosultságot is szerzett a Föld felett ismét.
  Nagyon fontos genetikai kísérleteket végzett. Egyetértek sok tanítóval, aki azt mondja, hogy beavatkozott az élővilágba. Neki köszönhetjük az olyan deformációt, mint a vérszívó és egyéb veszélyes rovarok, vérengző állatok, vadállatok, mérgező növények, káros növények, gyomok, stb. stb.
  Szándékában állt és áll, hogy az emberi fajt keresztezze. Ezért én is osztom a véleményt, hogy a különböző mitológiák gyakorlatilag torz módon ábrázolják az ókor valóságát. Kentaurokra és egyéb fura ember klónokra gondolok.
  Az özönvízre pont az emberi faj megmentése érdekében volt szükség.
  Amit napjainkban is lehet tapasztalni, – amiről vannak bizonyítékok – hogy azt az állapotot akarja a sátán reprodukálni.
  Ha sikerülne neki kereszteznie az embert a gonosz angyalokkal, akkor az angyalok halandóvá tudnának válni. Akkor viszont lenne újjászületés a számukra is. Tehát ki tudnának kerülni az ítélet alól. Ez az egyik céljuk ezzel. Másrészról pedig létrehozni egy új emberi fajt, Istent utánozva ezzel.
  Így lenne az újjászületett Krisztusi faj, a bukott emberek mint Ádámi faj, harmadikként pedig a keresztezett sátáni faj.
  Erre a keresztezésre volt az első próbálkozás a Nefilimek korszaka Noé előtt, ahogy olvassuk a Bibliában. Azóta kifinomultabbak a módszerek. Ennek a kísérletnek a részei az elmúlt évtizedek UFO-s emberrablásai.
  Valószínűleg az Antikrisztus személye is egy ilyen hibrid lesz. Az első „példányok” pedig több mint valószínű, hogy már köztünk élnek. Gondolj csak bele, hogy az első nagy mennyiségű UFO-emberrablások óta a 80-as években, már mennyi idő eltelt. Azóta sok minden megváltozott. Valószínű, hogy ezek a hibridek ember-kinézetűek, és erőteljesen befolyásolják a társadalmakat. Növelik a bűn elfogadottságát és befolyását, előkészítve az utat az Antikrisztus megjelenésének. Aki nagy valószínűséggel közvetlen Lucifer leszármazottja kell legyen…
  Illetve mégegy dolog, ami a sátáni hibridek elméletét erősíti:
  Az armageddoni csata után Jézus megkezdi 1000 éves földi uralkodását. Személye és Isten szerepe is nyilvánvaló lesz ebben a birodalomban. A jelenésekben mégis azt írja, hogy a királyság végén Lucifer újra fel tudja lázítani a népesség egy részét az utolsó góg-magóg háborúra. Szerintem ezek a fellázadó tömegek jórészt a sátáni ember-hibrid fajhoz fognak tartozni. Akik már most jelen lehetnek köztünk. Ezekből maradhatnak fenn az 1000 éves királyságra is akár tömegesen is.
  Emlékezz, Jézus egy példázatban mondja, hogy milyen lesz az ítélet. Az egyik példában úgy mondja, hogy olyan lesz mint egy betakarítás. Búza-ocsú különválasztása.
  A búza között elvétve marad ocsú is, hogy minden búzaszem megmeneküljön, és ne vettessen tűzre az ocsúval együtt.
  Nagyon jó példázat, mivel a búzát is 2x válogatják. Egyszer amikor kévébe szedik. Másodjára pedig már a magok közül szedik ki a nem oda való dolgokat a rostán. Így lesz a végső ítélet is.
  A mennybe ugyanis nem kerülhet be bukott angyal. El lettek választva az ítélet által abból a dimenzióbol. Az ujjászületés és ezel együtt a mennyei állampolgárság pedig kizárólag az ember számára lett létrehozva.

  Amíg ez nem teljesedik be, addig az Ádámi faj a pokolba, vagy Seolba kerül, de azután a bűnt szeretők a Gyehennára fognak kerülni, ami a legvégső ítéletre fenntartott hely.
  A Bibliában több helyen írja, hogy Isten vizekkel választja el a dimenziókat.
  A Seol is egy elválasztott dimenzió, vizek által.
  A Föld gyomrában van, és a gonosz angyalok mellett, a meghalt bűnös lelkek is ott várakoznak az ítéletre. (A Mennybe csak az újjászületett ember kerülhet be.)
  Tudományos tény, hogy a Föld belsejét kevésbé ismerjük, mint a világűrt.
  Pár 10 km mélyre tudunk csak lefúrni, ezért a Föld belső szerkezete többnyire tudományos fikció.
  Nemrégiben olvastam egy új elméletet, hírekben is bennevolt részben.
  Azt írja, hogy a felső szilárd réteg, a köpeny, pár tíz km-es vastagságú lemezelt, ahogy ezt addig is tudták. Alatta viszont vizek vannak a legújabb kutatások szerint. A tudósok azt állítják, hogy több víz van lent, mint a felszínen összesen. Akár 3x annyi is lehet.

  Tehát a vizek egy dimenziós átjárót képezhetnek, ezért lehetetlen onnan visszajönni, amit a Lázár történetben is ír a biblia.

  Az ítélet/háború idején a teremtés előtt a Föld egy másik dimenzióban volt. Benne volt a mennyei dimenzióban. Miután a háború megtörtént, az ítélet által került ki a mennyei dimenzióból, és került át ebbe az anyagi dimenzióba, ahogy az elején is írtam.
  Ez a dimenzió, a mi jelenlegi dimenziónk akkor még üres volt. Utána kezdődött a Teremtés, ennek a dimenziónak a megtöltésével.
  Bolygók, csillagok, holdak, stb…
  Ekkor már a gonosz angyalok itt voltak, a második égben. Ezért nem olvassuk a Bibliában, hogy mikor Isten megteremti az egeket (dimenziókat), akkor a verszak végén nem mondja az Ige, hogy látta Isten, hogy jó….
  Tehát az nem volt Isten tökéletes akaratában, a bukott angyalok jelenléte miatt. Persze elfoglalták ezt az anyagi világot és ennek találjuk meg a régészeti nyomait is. Egyébként Buz Aldrin (a 2. ember a Holdon, Armstrong társa) is írt erről. Aki elég hiteles.
  Azt mondja, hogy találtak a Holdon és a Marson is egy-egy hatalmas konténer-szerű valamit. Kapszulának nevezték el.
  Szóval nem kérdés, hogy bevették magukat a 2. égbe, Pál apostol is ezt mondja.
  Csak azt akartam ezzel mondani, hogy a háború idején valószínűleg még nem volt Hold és Mars, mert akkor a Föld is még máshol volt. De igaz, hogy az ember előtt ezek már itt voltak. Gondolj bele: Ádám azt az utasítást kapta Istentől, hogy őrizze a kertet.
  Kitől, ha nem a bukott angyaloktól? Akiknek azután Ádám és Éva hitt (szóba állt), és ezzel ők is bűnbe, ítélet alá estek.

  De végül meglett a megváltás, és az újjászületés a megtérés a vízkeresztség és a Szentlélek keresztség útján.
  És ahogy Pál mondja, hogy ha odaadta értünk a fiát, akkor nem odaadott-e vele mindent… Ez az ígéret minden emberre vonatkozik. Más helyen mondja Pál: „nem tudjátok, hogy Isteni elhívás részesei vagytok?” A Jelenések könyve is ezt említi, hogy az elhívásunk az, hogy Istenekké váljunk.
  Természetesen sok okkultista vallás ezt félreérti, és azt gondolja, hogy az ember önmagától képes istenné válni. De ezt az Ige alapján egyértelműen a megváltásba vetett hit és az újjászületés által, Jézus Krisztusban – kell érteni.

  Összegezve:

  Ahhoz, hogy értsük a bibliát, és ne külön történetként kezeljük az egyes részeket, véleményem szerint 3 személy személyazonosságával kell tisztában lennünk:

  1., Kicsoda Jézus?
  Ki volt az ószövetségben
  Ki volt az újszövetségben a keresztig
  És ki most, a feltámadás után

  2., Kicsoda Lucifer?
  Ki volt a bukása előtt
  Miért bukott el?
  Kicsoda most?

  3., Kicsoda az ember?
  Kicsoda az ember a születésétől foggva
  Kivé lesz és miért, az újjászületés által (megtérés, víz- és Szentlélek keresztség!)

  ha ezt érted, nagy bajod nem lehet!

  #1171
   Névtelen

  Szia Sharky!

  Néhány dolog, ami számomra nem kerek az Ige alapján:

  írod:
  Ha figyelmesen olvasod, akkor látod, hogy Isten nem teremtette a sötétséget. Tehát az ott volt.
  Pál apostol azt mondja, hogy Isten a világosság istene, akiben nincs semmi sötétség.
  Tehát itt a sötétség egy szellemi állapotot jelöl, amit Isten felszínre hozott, azaz leleplezett, megítélt.”

  Az Ige azt mondja, hogy Isten fényt teremtett! Nem szellemi állapotot ítélt meg, hanem az “első égben”, a mi dimenziónkban teremtett. Ahol még fizikai sötétség honolt. És nem szellemi sötétségről van szó, hiszen Isten Lelke lebegett a vizek felett. És ahol Isten Lelke van, ott nincs szellemi sötétség….!

  írod:
  “Az ítéletre utal az eredeti tohu-bohu kifejezés, ami kietlen, pusztaként van fordítva.
  Pál apostol, mikor a bűnvallásról beszél, akkor mondja, hogy a sötétséget, a bűnt világosságra kell hozni, nem szabad rejtegetni. (Egyébként az okkultizmus szó azt jelenti azt, hogy “rejtett”, tehát sötétségben lévő.)”

  Ez eléggé elvont értelmezése a teremtésnek. És nem valószínű, hogy bármilyen ítélet lett volna a teremtés kezdetén! Semmilyen átok nem volt még akkor a földön/re! Isten nem teremt átkozott anyagból semmit, amire azután azt mondja, hogy jó…! És ebben a világban nem volt még bűn sem! ( Bár tény, hogy Sátán a földre lett levetve, amit ő, mint hatalmas szellemi lény büntetésként él meg…! És ezek szerint részére ez az!

  De nem tudjuk, hogy Lucifer/Sátán mikor bukott el. Mert itt még arról beszél az Ige, hogy a teremtés kezdetén együtt örültek a “hajnalcsillagok”, az Istennek minden fiai…! És itt még Lucifer is annak van említve….!
  Jób. 38,7 Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
  Jes 14,12 Hogy leestél az egekből, hajnalcsillag, hajnal fia; kivágattál, le a földre, nemzetek leterítője. Pedig te azt mondtad szívedben: Felmegyek az egekbe; az Isten csillagai fölé emelem trónomat, és a Találkozás hegyén ülök; észak legsarkában felhő halmokra hágok, a Magasságoshoz leszek hasonló: mégis az alvilágba süllyedtél alá, a verem legsarkába. (Kecskeméthy)

  írod:
  “12. Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben.
  13. Édenben, Isten kertjében voltál;……”

  Éden teremtése pedig ekkor volt:
  Gen 2,5 AMELY NAP nap az Úr Isten földet és eget alkotott, 1 még semmi mezei bokor nem volt a földön és semmi mezei fű nem sarjadzott még, mivelhogy nem adott esőt az Úr Isten a földre, és nem volt ember, hogy művelje a talajt.
  Gen 2,8 AKKOR egy kertet ültetett az Úr Isten Édenben keleten; és ott helyezte el az embert, akit alakított.

  Vagyis szerintem Éden nem volt eredetileg a földön, mert a teremtés történetében azt olvashatjuk, hogy amikor valamit teremtett Isten, az azon a napon úgy is lett! Tehát, azt mondta pl a földnek, hogy hozzon mindenféle növényt, és és töltse be a földet, és úgy lett!Gen 1,11 És azt mondta Isten: Hajtson a föld zöldhajtást: maghozó füvet, gyümölcsfát, mely neme szerint való gyümölcsöt terem, amelyben a magja benne van a földön; és úgy lett. És hajtott a föld zöldhajtást, füvet, mely neme szerint való magot terem, és fát, mely olyan gyümölcsöt terem, melyben magja benne van neme szerint; és látta Isten, hogy jó volt.

  Vagyis azt láthatjuk, hogy amit megteremtet, az azon a napon úgy is lett! Betöltötték a vizeket, és a földet is a teremtmények, amelyeket Isten teremtett, még az nap! Márpedig
  Éden, és Ádám teremtésénél a föld még nem hajtott semmit! Puszta volt! ( Függetlenül attól, hogy nem volt még eső. Mert azt látjuk, hogy a harmadik napon nem volt fennakadás ilyen kicsiségen…!)Továbbá ember se volt még teremtve, aki a földet művelje….! Ádámnak pedig csak a kertet kellett művelnie, és vigyázni rá…!

  ÍRod:
  “De a véleményem szerint a Föld bolygó akkor még nem ebben a dimenzióban volt,…”

  A teremtéstörténetből úgy értelmezhető, hogy a föld teremtése itt történt, ebben a dimenzióban. Az egek lettek először teremtve. És Sátán ide lett LEVETVE.

  írod:
  “Miért lázadt fel Lucifer és mi volt a baja? Vajon ez tudható?…..
  A lázadás alapját Jézus személye képezte.”

  A lázadás oka inkább az ember teremtésével lehet kapcsolatban. (Kezdettől fogva embergyilkos volt.., az Írás szerint…! Ráadásul, a kertben történt bűnesetnél ez ki is kiderült. Ugyanis Sátán abban nem hazudott, hogy, abban az esetben, ha esznek a jó és gonosz tudás fájáról, akkor olyanok lesznek, mint Isten a jó és rossz tudás tekintetében, csak azt nem mondta meg nekik, hogy csak ebben a tekintetben lesznek olyanok! Egyéb szempontól nem lettek olyanok. Viszont ahhoz, hogy örökké éljenek is, ahhoz az élet fájáról is enniük kell!Viszont azt tudta, hogy az ember bukása garantált, ha engedetlenségre veszi őket rá!

  írod:
  ” A lázadás során lett Lucifer sátánná, ahol a sátán nem egy név, hanem a tulajdonságát jelöli, azt jelenti: lázadó, ellenszegülő, ellenálló.”
  Is, is. A Biblia leginkább Sátán névvel illeti Lucifert, hiszen a régi név, már nem illik rá.
  Jel. 12,9 És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.

  írod:
  “Ugye tudjuk, hogy 4 fő tulajdonsága van Istennek, ezért Isten:
  Örökkévaló, mindenható, mindenütt jelenlévő, és mindentudó (ez a bölcsesség).
  Ezt a tulajdonságát, karizmáját megosztotta Luciferrel. Nyilván részlegesen.”

  Lucifernek nincs önmagában való isteni élete. Semmi képen nem mindenható, nem mindentudó, és nem mindenütt jelenlévő! Részlegesen se!

  írod
  “De Lucifer egy dologban mindenképpen különbözött Jézustól: ez pedig a származás.
  És ezt nagyon igazságtalannak találta Lucifer.”

  Minden Jézusban, Jézusra nézve, és Jézus által(vele együtt) teremtetett! (…és nélküle semmi nem lett, ami lett…. Lucifer is! Nem csak származásra különbözött Jézustól! Hogy volt-e háború, azt nem tudhatjuk, mert Sátán ( testvéreink vádolója) még bejáratos a mennybe. És még az a csata nem volt meg a Sátán, és Isten angyalai között, amelyet a Jelenések könyve leír, amikor is, végleg ki lesznek vetve a mennyből, és nem lesz többé ott helyük.

  írod:
  “Ez az átrendeződés történhetett meg, melyre csak utal az első versszakban. Isten kirakta a Földet a Menny dimenziójából, az általunk ismert anyagi dimenzióba, de akkor ez a tér még üres volt.”

  De ebben a dimenzióban a föld még alaktalan , és puszta volt. ( Mint valami “maradék” anyag, a többi világok teremtéséből…!)

  írod:
  “Ezek után kezdődik a teremtés, ami ennek az anyagi világnak a berendezéséről szól.
  Tehát az első 2 verszak az ok, a többi pedig már az okozat.”

  Azért azt ne felejtsük el, hogy az írás azt mondja, hogy már a megváltás terve is megvolt, még mielőtt a világ teremtése elkezdődött volna!ÉS Krisztus áldozata is meg volt tervezve!

  írod:
  “Ráadásul a háború során az angyalok egy része elvesztette a szellemi testét, ezek lettek a démonok, melyeknek több fajtájuk is létezik: Föld közelben élők, levegőben élők, „földönkívüliek”. Ezeknek kialakult hierarhiájuk van, erről Pál beszél. (fejedelemségek, hatalmasságok,uraságok, stb…)”

  A szellemi testüket nem tudják elveszíteni, mert akkor az már megsemmisülés lenne! A démonok pedig az angyal-ember egyesülésből létrejött szellemekből lettek. A hierarchia stimmel, de ez az maradt, ami a mennyben is volt! A mennyei lények, angyaloknál ugyolyan a hierarchia áll fenn!

  írod:
  “Azt gondolom, hogy nem véletlenül hangsúlyozza annyira a szentírás, hogy Isten teremt embert a saját képére és hasonlatosságára. Négyszer említi ebben a két rövid igerészben. Meggyőződésem, hogy ezt azért teszi, hogy vedd észre ezt az ellentmondást…….””

  Nem értem a fejtegetést! Isten teremtett embert a saját képére Egy olyan edény, akinek az orrába a saját lehelete ( életnek lehelete)van. Bár nem tudjuk, hogy az angyalok hogyan lettek teremtve, de az állatok is “lelkes állatok”, és élőlények is. Még se így teremtődtek, ahogyan az ember. ( És inkább élő szellemnek gondolnám a jó fordítást, hiszen a bűneset által, szellemileg , azonnal lekapcsolódtak Istenről…!)

  írod:
  “Ez volt ugye Lucifer lázadásának oka. Hogy ő teremtmény.”

  Azért ezt nem tudhatjuk biztosra az Ige alapján….!

  írod:
  “Ha Isten tekintéllyel és hatalommal lép fel a lázadás ellen, akkor igazolja a sátáni vádakat.”

  Sátán soha nem kérdőjelezte meg az Isten által felállított hierarchiát ( az tetszik neki, hiszen ő is egy vezető!), csak a pozíció, amelyet elfoglalt, az nem tettszett neki valamiért! Isten országa királyság, és nem demokrácia! Ha Isten országának akarsz az állampolgára lenni, akkor ” Isten akaratát kell cselekedned”! A többi is amit írtál erről a “hátralépésről”, erőltetett! Én azt látom, hogy Isten valamikor elhatározta, hogy a saját dicsőségére mi, mindent teremt , és azt véghez is vitte, anélkül, hogy különösebb gondot okozott volna neki Lucifer és angyalai bukása….! Csak úgy folytatta, ahogyan azt eltervezte, és ahogyan azt tudta előre, hogy mind Luciferék, mind az ember elbukik! ( És tulajdonképpen Lucifer bukása nélkül, lehet, hogy az ember el se bukott volna…!)Ésa. 45,7 Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!( Jes 45,7 [Aki világosságot alkot és sötétséget teremt, békét alkot és veszedelmet teremt.] Én vagyok az Ur, ki mindezeket alkottam; Jes 45,9 Jaj, ha perbe száll formálójával egy cserép a föld cserepei közt! Mondja-e a sár formálójának: Mit csinálsz? és: Munkádra nincs hatalmad!)

  írod:
  “Lett tehát az ember…”
  Hiszen az egész Föld ítélet alatt volt, ezért szeparált el Isten egy részt belőle (Éden kert).”

  A föld csak az ember bukásával vált átkozottá! Szerintem azért maradjunk az Írás leírásánál a beszédünkkel! És tudjuk, hogy a halál csak a bűn, az engedetlenség által jött be a világba! Addig nem “erodálódtak” a földi testek, hiszen amit Isten teremtett, az addig minden “igen jó” volt. Akkortól kezdve pedig ki lettek űzve Édenből, pont azért, hogy ne ehessenek az élet fájáról…! És a föld, csak ekkortól lett megátkozva,és nem Lucifer miatt, hanem Ádám miatt!

  írod:
  “A másik fa a jó és gonosz tudásának a fája. Itt vedd észre, hogy ez egy isteni tulajdonság (mindentudás) ami egyik karizmája Istennek. Miért nem szabadott róla enni?”

  Itt nem a tudásról (ismeretről), vagy a mindentudásról ( amit attól nem ért el az ember)van szó, hanem a jó, és a rossz között való különbségtétel tudásáról van szó! Addig nem tudtak különbséget tenni a jó és a rossz között. Ezért voltak ártatlanok, hiszen nem tudták megítélni, és elválasztani a jót a rossztól!(Cselekedetet, gondolatot, szót, stb…! Ekkor lett lelkiismeretük!)

  írod:
  “És akkor miért volt ott?
  Erre azt szokták mondani, hogy Isten ezzel akarta próbára tenni az embert….Szerintem ez egy fatális tévedés.
  Pál azt mondja, hogy Isten senkit nem kísért…
  Az én véleményem, hogy ez egy ősevangélium. Egy ígéret. Isten egyik fő tulajdonsága ott volt az ember számára ígéretként. Biztos vagyok benne, hogy nem a fizikai gyümölcs volt a lényeg.”

  Márpedig, a Írás azt mondja, hogy Isten ültette ezt a két fát a kertbe, és azt mondta, parancsolta, hogy az egyikből ne egyenek! És, amikor ettek, megharagudott rájuk, és kiűzte őket a kertből, és még a földet, és az egész földi teremtését is megátkozta velük együtt! Ha áldásnak akarta volna ( ősevangéliumnak), amit egyébként is nekik akart adni, akkor nem csinált volna “ügyet” belőle, hogy ettek abból mégis! Szóval, akárhogy is, de ez bizony próba volt! ( Olvasd csak el, amit Ádámnak is mondott…: …”amiért hallgattál”…! ( ez azt jelenti, amiért nem nekem engedelmeskedtél….!)

  írod:
  “A tiltott gyümölcs esetében is erről van szó. Tehát Éva közel sem a gyümölcsre mint gasztronómiai érdekességre volt kíváncsi.”

  Igen, kívánatos volt az a tulajdonság, hogy “olyanok lesztek mint Isten”…!

  írod:
  “Egészen bizonyos, hogy tudták magukról (Ádám és Éva) hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette őket.
  De ez abban az állapotukban nem volt teljesen igaz, hiszen nem voltak ugyanolyanok mint Isten.”

  De hiszen ők pontosan tudták, hogy nem olyanok mint Isten , hiszen ezzel az ígérettel tudta Sátán őket (Évát) elcsábítani, hogy attól, ha abból a gyümölcsből esznek, akkor olyanok lesznek, mint Isten…!

  írod:
  “Nagyon fontos momentum, hogy az embernek kellett elneveznie az állatokat. Miért volt erre szükség? Az Úr be akarta vonni az embert a teremtésbe, hogy legyen közös a munka.”

  Ez inkább egy gesztus volt Ádám felé! Övé lesz a földi uralkodás, és hadd határozza meg ő az élőlények neveit. Mint azt tudjuk a nevek valamiért nagyon fontosak! Még az Úr is új nevet kap az Istentől….!

  írod:
  “Itt pár mondat a bűnbeesésről:
  Éva hol rontotta el? Hogy evett a fáról, és rábeszélte Ádámot is? Vagy hogy hitt a sátánnak?
  Azt gondolom nem! Ott rontotta el, hogy egyáltalán meghallgatta, hogy szóba állt vele!
  Tudta jól, hogy kivel beszél. Ismerte az előzményeket.”

  Azért ezt merész gondolni, hogy Éváék tudtak volna Sátán bukásáról! Még azt se tudták, hogy meztelenek, meg, hogy mi a jó, és mi a rossz! Miből gondolhatjuk, hogy be voltak avatva azokba a történésekbe…? Ráadásul a kígyón keresztül támadt Sátán, nem pedig szemtől-szembe! De, mint mondtam, ekkor még ők nem tudták azt megítélni, hogy jó e a cselekedetük! Ők csak parancsot kaptak Istentől, és addig engedelmeskedtek, mert féltek, hogy meghalnak….! Bár arról se volt fogalmuk, hogy az mit jelent! Hiszen addig nem volt halál se a földön…!

  írod:
  ” Lucifer pedig Isten beszédét forgatta ki. Nem mondott szögesen ellentéteset, csak kicsit csúsztatott. Évának azt kellett volna csinálnia, amit Jézus csinált. Lucifer vele is ugyanezt játszotta el a megkisértéskor. Ott is az igét idézte. Jézus, egyszerűen az ige tekintélyével és helyes értelmezéssel elzavarta (távozz tőlem sátán, mert meg van írva…)”

  Éva azt tette! Isten szavát mondta a kígyónak! ( Azt az összes igét, amit addig hallottak a dologról…!) Azt mondta, hogy azért nem esznek arról a fáról, mert az Isten azt mondta…..!

  írod:
  “Ezt kellett volna tennie Évának és nem gondolkodni azon, hogy amit Lucifer mond, az igaz-e.”

  Nem tudta, hogy mi a jó, és mi a rossz! Nem tudta, hogy van olyan, hogy hazugság! Nem tudta, hogy a kígyó mögött Sátán áll, és az a célja, hogy az embert engedetlenségre bírja! Megtévessze… ! Számára az, hogy olyanná válhat, mint Isten, az volt a legnagyobb kívánság! És azért, mert ekkor még szerette Istent!
  Azért ne vegyük már egy kalap alá egy Krisztusban felnőtt férfiúságra jutott emberrel! Ez olyan, mint amikor egy csecsemőtől elvárod azt, amit mondjuk egy 30 éves,minden téren egészséges férfitől elvárhatsz. Vagy 1 most megtért, újjászületett embertől elvárod, hogy az Isten dolgaiban tökéletesen járjon el….!

  írod:
  ” Sőt mondok valamit: valószínűleg Jézus a saját identitását kijelentés útján szerezte meg!”
  Igen!
  ” (És ezzel egyúttal prototipusa volt az újjászületett embernek!)”
  Igen, Ő az elsőszülött, az atyafiak között…!

  írod:
  “Ami érdekes, hogy Jézus sem tudta előre! Neki is el kellett mondani! Pedig az emberré válása előtt ezzel tisztában lehetett.”

  Szerintem csak a pontos időt nem tudta ( ahogyan a visszajöveteléét se, hiszen a Biblia minden mást leírt!)

  írod:
  “Amit akart Lucifer erővel, az itt megvan erőszak, lázadás nélkül.” ?

  Írod:
  “Ezért mondta az Atya, hogy „ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm…””
  van egy olyan fordítása , értelme is ennek, hogy ….akiben én megnyugszom….!

  írod:
  “Amikor még semmi nem volt.”

  A teremtés előtt sokkal, az időtlenségben született, de az Atya az volt.

  írod:
  “Emellett még néhány apróság:
  A sátán már a kezdetektől tanulmányozta a teremtést. (Nem hülye, ne becsüljük le.)
  Próbált beavatkozni az élővilágba. A bűnbeesés során jogosultságot is szerzett a Föld felett ismét.
  Nagyon fontos genetikai kísérleteket végzett. Egyetértek sok tanítóval, aki azt mondja, hogy beavatkozott az élővilágba. Neki köszönhetjük az olyan deformációt, mint a vérszívó és egyéb veszélyes rovarok, vérengző állatok, vadállatok, mérgező növények, káros növények, gyomok, stb. stb.”

  Nem olvashatunk olyat sehol, hogy Sátán teremtett, vagy, hogy genetikai kísérleteket végzett. Az özönvíz előttiek nem Sátán serege által történtek! Nem abból a dimenzióból jöttek azok a vigyázók,amelybe Sátán levettetett, illetve, ahol uralma van! ( És azok 200-an, rabláncon vannak a sötétségre vetve, nem úgy mint a “luciferi” ördögök, akik azért viszonylag szabadon barangolhatnak még!) és hogy azok a genetikai kisérletek eredményei az özönvizzel nem pusztultak ki!

  írod:
  “Ha sikerülne neki kereszteznie az embert a gonosz angyalokkal, akkor az angyalok halandóvá tudnának válni. Akkor viszont lenne újjászületés a számukra is. ”

  Ez nem lehetséges mert a keresztezés még nem jelentené azt, hogy az a halandó test, amelyet létrehozna, az emberi szellemet( és lelket) takarna! Továbbá mit kezd vele személy szerint, hiszen Ő már attól nem tud úgy abba burokba belebújni, hogy a szelleme emberivé váljon, és újjászülethessen…! ( Pl, bár nem tökéletes példa: de én sem bújhatok a gyerekem testébe (kilökve az ő lelkét és szellemét), hogy amit a saját életem alatt elmulasztottam, elrontottam, azt az ő testében megtehessem…! )”Ördögék” pedig megszállhatják az emberi testet, de attól még az nem jelenti azt, hogy , ha az az ember megtér Istenhez, és újjászületik, akkor a benne lévő ördög/ök is újjászületnek, hanem “pucolni” kell nekik akkor onnan! Tehát, ez a próbálkozás “halott” ügy!(De ezt ők is tudják. Valami más kell, hogy legyen a célja annak! Igazából most jutott az eszembe, hogy talán az lehet, hogy mégiscsak reménykednek abban, hogy győznek Isten ellen, és az embernek meg akkor annyi lesz, és akarnak maguknak ( azoknak, amelyek nem tudnak testet ölteni) valamilyen megszállható testet csinálni a későbbiekre, hogy lehessen a test örömeit élvezni?! Persze nem tudom, de az a másik magyarázat logikailag nem életképes. )

  írod:
  “Az armageddoni csata után Jézus megkezdi 1000 éves földi uralkodását. Személye és Isten szerepe is nyilvánvaló lesz ebben a birodalomban. A jelenésekben mégis azt írja, hogy a királyság végén Lucifer újra fel tudja lázítani a népesség egy részét az utolsó góg-magóg háborúra. Szerintem ezek a fellázadó tömegek jórészt a sátáni ember-hibrid fajhoz fognak tartozni…

  Ez eléggé elképzelhetetlen elmélet! Úgy gondolod, hogy Isten, amikor már az Ő Fia itt lesz a földön, és uralkodik, akkor hagyná, hogy a Sátán által létrehozott testek, az ördögi lelkükkel, itt éljenek közöttünk?! Hiszen remélhetőleg emberi lélek nem “fogan” meg azokban a lényekben. ( Ahogyan anno az özönvíz előtti “hibridek” se emberi lélekkel rendelkeztek…!)

  írod:
  “Tehát a vizek egy dimenziós átjárót képezhetnek, ezért lehetetlen onnan visszajönni, amit a Lázár történetben is ír a biblia.”

  Ezt nem tudhatjuk. Szerintem nem a vizek választják el a világokat egymástól.

  írod:
  “Ádám azt az utasítást kapta Istentől, hogy őrizze a kertet.
  Kitől, ha nem a bukott angyaloktól? Akiknek azután Ádám és Éva hitt (szóba állt), és ezzel ők is bűnbe, ítélet alá estek.”

  Jó kérdés. A föld állataitól védte a kertet. Egyébként még az embere is az angyaloknak kell vigyázni, akkor hogyan tudott volna Ádám, és Éva a bukott angyalokkal harcolni a kertért…?!

  írod:
  “De végül meglett a megváltás, és az újjászületés a megtérés a vízkeresztség és a Szentlélek keresztség útján.”

  Teljesen érdekes, mert az a föld, és édeni állapot majd azoknak a pogányoknak lesz adva, akik a cselekedeteik szerint megítélve megtartatnak! Mi, Krisztusban másra vagyunk elhívva! Mi a feleség leszünk, vagy a menyegzőre hivatalos, vagy hívek, vagy a “barátok” között lesznek sokan….! Ahogyan az apostol mondja,… még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk, de azt tudjuk, hogy olyanok leszünk,mint Ő…..!

  #1173
   Eszti 
  Felhasználó

  Elég érdekes az elméleted. DE hadmondjak valamit.
  1. Gabriel nem arkangyak. A biblia shoha nem emlitette ezt csak Mihályra.
  A katolikusok rakták Gabrielt azzá. De ő nem az.
  2. Az ember soha nem lesz isten. Nem fogunk azzá válni semmiképpen. Csak egy isten van. Szoval amit mondtál ezzel azzal nem értek eggyet. Ja és Jézus soha nem volt ember.
  Csak fölvett egy fizikai testet hogy tudjuk őt érezni látni a mi fizikai 3D dimenzionkban.
  3. Miket és miért kisérleteznek az emberekkel?
  és miket csinálnak? És csak amerikában van ez?

  #1174
   Névtelen

  Szia Eszti!

  Látom Sharky nem válaszol neked. Engedd meg, hogy én tegyem!

  Gábriel, az Isten előtt álló angyal, az Úr angyala.(héberül: Gábri-Él, melynek jelentése: “Isten embere”, “Isten ereje” vagy “Isten erősnek bizonyult”)
  A menyben hierarchia van az angyalok, illetve a mennyei lények között. Ott, aki Isten előtt álló angyal, az nem “gyalog” angyal (Egyébként, más, a Szentírásból kimaradt , de a Szentírásban azokra hivatkozott apokrifokból tudhatjuk még, hogy Gábriel az egyik arkangyal. )
  Szerintem, nem minden egyes mennyei lény, egyben angyal(küldött) is. És főképpen nem mindegyik áll Isten előtt! Sőt, úgy gondolom, hogy a nagy többség, nem is látta Istent .

  írod:
  “2. Az ember soha nem lesz isten. Nem fogunk azzá válni semmiképpen. Csak egy isten van. Szoval amit mondtál ezzel azzal nem értek eggyet. ”

  Nem tudjuk most még, hogy mivé leszünk! Azt tudjuk, hogy az újjászületés által, isteni élet született bennünk. És azt, hogy aki Jézust befogadta, annak hatalmat adott arra, hogy Isten fiává, ill leányává váljon. A Szent Lélek is bennünk lakozik ! De az, hogy mivé leszünk, az csak akkor fog elválni, amikor meglátjuk Jézust szemtől szembe! ( Viszont ne felejtsd el, hogy vannak, akik a Bárány menyasszonyai lesznek! Vagyis Isten Fiának milyen ” szellemi természetű” felesége lenne, ha nem isteni származású….!(Persze az újjászületés által, már az a származásunk….!)
  Az persze igaz, hogy az Atya Isten továbbra is, Az Isten marad örökké!

  írod:
  “Ja és Jézus soha nem volt ember.”
  Jézus emberré is lett! A megváltás műve csak így jöhetett létre! Ha “csak” Isten maradt volna, akkor nem lehetett volna engesztelő áldozat a mi bűneinkért….! ( Persze sok mindent lehetett volna másképpen akarni, és csinálni Isten részéről, de Ő így akarta a dolgokat, hogy a bűnök, csak bűnért való áldozat bemutatásával legyenek “lerendezve”. ….

  kérdezed:
  “3. Miket és miért kisérleteznek az emberekkel?
  és miket csinálnak? És csak amerikában van ez?”

  Vannak az elhíresült földönkívüli lények általi elrablások, amelyeknél a szenvedő alanyok egy része arról számol be, hogy ondósejtet, illetve petesejtet vettek tőlük, azért, hogy bázisaikon hibrid lényeket hozzanak létre! Itt is olvashatsz ezekről:

  http://idokjelei.hu/2014/02/negyedik-tipusu-megtevesztesek-a-foldonkivuliek-leleplezese/

  #1181
   Eszti 
  Felhasználó

  értem ide. és képzeld az elrablásokat meg lehet állítani. egy szóval.
  Jézus Krisztus. ha ezt a nevet kimondod akkor békén hagynak.
  egy elrabláspkkal foglalkozó ember 400 ilyen tapasztalatot gyűjtött sok embertől.
  tehát meg lehet állítani ezt a folyamatot.

  a bácsi azt mondta hogy minden áldozatnak hasonló az elmondása.
  a leggyakrabban az mikor az ágyában lebénul és nem tudja mozgatni magát.

  ez ilyesztő nem? ők letudnak bénítani minket?

  #1187
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Eszti!

  Akikkel megtörténik, (megtörténhet) az azért van, mert az “első elrablást” megelőző időszakban tudatosan vagy akár tudatlanul is, de valamilyen okkultizmushoz kapcsolódó cselekedetet hajtott végre.
  (Ez alól csak azok az emberek kivételek, akik az okkultizmus terhét őseiktől örökölték meg. Pl. anyuka jósolt, (vagy jósoltatott magának), ezzel utat nyitott a bukottaknak, vagy démonoknak, (egy ugyanazt jelenti) a saját testébe és környezetébe való megjelenésükhöz. Később anyukának születik egy babája, és ennek a babának a teste is nyitva áll már a démonok előtt, születése pillanatától.)
  De most ne erről a fajtájáról beszéljünk, hanem arról, amikor egy ember saját maga keveredik okkultizmusba, és ennek következményeként éli meg az első elrablást, (és esetlegesen utána még többet is.)
  Az első legfontosabb dolog, hogy megtaláljuk azt a tárgyat, vagy azt a cselekedetet, amelyiknek a démoni befolyás lett a következménye.
  (Az én esetemben egy olyan kölcsönkapott könyv volt, amiről nem tudtam, hogy a leírásában okkultizmust tartalmaz és tárgyal.
  Annyi idős lehettem, mint Te most. 1974 nyarát írunk. Még megtérve sem voltam, pusztán csak egy ismerős 1-2 hónappal korábban megajándékozott életem első Bibliájával, aminek olvasásába nagy örömmel,lelkesen és hittel, belemerültem. Ekkor még nem tudtam azt sem, hogy létezik olyan, hogy okkultizmus, sem azt, hogy ez a szó mit takar, de még azt sem, hogy Isten a gyermekeit eltiltotta ettől.
  Az okkult könyv az előszavában pedig “bemutatkozott.” Valamilyen “szabadkőműves páholy” könyve. Nem tudtam, hogy ez mit takar… Saját gondolatom az volt, hogy “de fene nagy úr lett az építőipari munkás. Szabadnak mondja magát, és a szék már nem is jó a segge alá, rögtön páholy kell neki.
  A könyv valóságban elképzelhetetlen dolgokat írt le. Én pedig az adott nap délutánján, úgy olvastam mint egy fantasztikus regényt.
  (Délelőtt még a Bibliát, – részben ezt az Igét is:
  50,15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Zsoltár 50:15 – délután pedig már az okkult könyvet.)
  Mikor végeztem az okkult könyv olvasásával, azt betettem a konyha felőli gadrovszekrénybe, és lefeküdtem aludni. (Egyedül aludtam a szobámban, szüleim a másik szobában aludtak.) Éjszaka arra ébredtem, hogy valakik, illetéktelenek vannak a konyhában és hangosan beszélgetnek. Emberi beszédet hallottam, betörőknek gondoltam őket, csak az nem stimmelt, hogy akkor a hangos beszéddel miért verik fel az alvókat, ha már lopni jöttek. Jó szokásomhoz híven, ekkor is hamarabb cselekedtem, mint ahogy maga a gondolat átfutott volna az agyamon. Egy határozott mozdulattal talpra ugrottam, vagy két lépést már meg is tettem a saját lábamon, – hogy kimenjek a konyhába és megkérdezzem kik vagytok és mit akartok?
  A két lépés után egy, a konyha felől jövő “láthatatlan erőfalba” ütköztem, ami lebénított. Mivel ekkor már “talpon voltam” messzebb az ágytól, ez a “láthatatlan erőfal” ím már “bénán”, vissza vitt az ágyra, fal felé fordított, és közben telepatikusan beszélt hozzám, hogy ne féljek tőlük.
  (Valahogy nem győzött meg! Féltem és mindenáron szabadulni akartam, – de szerintem csak “lélekben harcoltam”, mert a testem mereven béna volt, sőt még a tudatom és gondolataim is ki lettek kapcsolva.)
  Érdekes, mert mindezek ellenére “érzékeltem”? a harcot, helyesebben inkább tudok róla. Meggyőződésem, hogy ekkor már az Isten Angyala harcolt értem! Ennek a harcnak lett az az eredménye, hogy egy nagyon rövid időre kiszabadult a saját tudatom amelyben a délelőtt olvasott Ószövetség Igéi, “hívj segítségül…” “… kinek neve Jehova” bevillantak, vagy már benne is voltak, és Isten Jehova nevének “segélykiáltása” “hívása” nagyon hangosan kiszakadt belőlem. A “Szó” végére ismét fogságban voltam, de ekkorra már Angyalok seregei érkezhettek meg, mert az előzőektől is nagyobb harcot “érzékeltem.” Tudatomat részlegesen vissza nyertem, és a gonosz lények azzal engedtek el, hogy “még vissza jövünk.” Ezután éreztem, hogy magasból és gyorsan zuhanok. Zuhanásom végére teljesen tudatomnál voltam. Éreztem, ahogy nagy puffanással “belecsapódok az ágyba”, megdöbbenés, hogy nem szakadt le. Kiugrottam az ágyból és azonnal felkeltettem szüleimet, akik sem a konyhába folyó beszélgetésre nem ébredtek fel, sem arra, ahogy belecsapódtam az ágyba. Nem tudtak semmiről semmit. Nem értették, hogy mi történt velem, sem azt, hogy 2 hónapig nem mertem a saját szobámban aludni a fenyegetéstől, hogy “vissza jönnek.”
  Próbáltam velük beszélni a történtekről. Azt mondták, ne beszéljek hülyeségeket, mert a bolondok házába kötök ki ezzel a történettel.
  Próbáltam beszélni erről azzal az ismerőssel, akitől a Bibliát kaptam. Elmondtam neki, hogy milyen könyvet olvastam délután, és az a felismerésem, hogy ahova letettem a könyvet, ugyan onnét jött a “támadás is.” A “kömüvespáholyról” megmondta, hogy okkult könyvet olvastam. El kell égetnem. (Kölcsönkönyv lévén ezt nem tehettem, de azonnal visszaadtam a gazdájának.) Elmagyarázta, hogy mi a spiritizmus, mik azok a démonok, (bukott angyalok) és Isten tiltja az ilyen dolgokat a hívőknek. Na ezt jól meg is tanultam!
  A történethez ő sem tudott hozzá szólni, elrablóimat nem tudta a démonokkal azonosítani. Így az okkulttal való megtagadás, démon űzés sem történt meg a mai keresztényi tanítás szerint. DE A MAGAM MÓDJÁN A SZÍVEMBEN MEGTÖRTÉNT. Szembesültem az okkultizmus bűnével, bocsánatkérés, és megtagadok vele minden közösséget, már az által IS, hogy kerülök minden erre utaló lehetőséget. (Ennek kapcsán kerülöm még az ártatlannak látszó – de nem az – horoszkópot is és minden egyebet, ami az okkultizmushoz köthető.)
  A történetről annyit mondott, hogy tényleg ne beszéljek erről senkivel, mert bolondnak néznek. Hosszú évekig nem találtam a rejtély kulcsát. Ekkor Magyarországon még nem voltak ismeretesek az UFÓ jelenségek, hanem talán úgy 1980 körül találtam rá egy újságra, és a számomra ismeretlen szó érdekelt, hogy mit jelent. Megdöbbentem, hogy hozzám hasonló “lebénításos” elrablásról számolt be. Eddigre mélyebbek lettek a Biblia ismereteim is. Kb. 1987- től jártam gyülekezetbe és 1988-ban tértem meg és be is merítkeztem. A gyülekezetben sem mertem beszélni a történetemről.

  Azt viszont kihangsúlyozom, hogy SOHA TÖBBET NEM JÖTTEK VISSZA AZÓTA!!!
  Igaz, hogy nem voltam megtérve még, de szembesültem a bűnömmel, az okkult tárgyat megtaláltam, “eltakarítottam” és kerülöm azóta ennek még az eshetőségét is.

  Ez az eset megszilárdította az Istenbe vetett hitemet. Egyrészt azért, mert hatalmasan megtapasztaltam a szabadítását, nem csak a materialista világban, hanem a spirituális világban is!!! Tudom, hogy Úr, mennyen és földön, nincs Tőle Hatalmasabb Isten!!!

  Szeretettel: Erika

  #1275
   ÉVA 
  Felhasználó

  Szia Eszti
  ahhoz szólok hozzá, hogy Jézus “nem volt ember, csak felvett egy emberi testet”. Gondold el, hányszor nevezi magát Emberfiának .. nemcsak azért mert “felvette” hanem VALÓSÁGOS ember lett, ahogy született, nevelkedett, megkeresztelkedett a Jordánban, tanított, és MEGHALT ! ahogy meghalt … éppen tegnap gondoltam erre, milyen mély az ember halála amikor a test mozdulatlanul, élettelenül ott marad, üresen …
  Ha voltál már halálközelben … Én 14 évesen akkor tértem meg, amikor egy halálos ágyon láttam “valamit” – ami NEM az ember volt, és a hittanórák, neveltetésem által ismert “dolgokról” egyből felismertem és megdermedtem: IGAZ AZ EGÉSZ !
  Ennek akkora üzenete volt …

  Nem is tudott volna Jézus ÉRTÜNK MEGHALNI BŰNEINKÉRT ha nem lett volna teljesen EMBER! … hanem Isten, de emberi formában ?!nem a forma halt meg (Isten nem halhatott meg és ezt magyarázzák a teológusok, hogy Jézus akkor az isteni természetét “visszavonta” magából ! ) hanem EMBERKÉNT halt meg …

  Ha csak forma lett volna, akkor nem volna megváltásunk. Sőt, amikor feltámadt, akkor is a tanítványok kedvéért evett, bizonyítva, hogy emberként él 🙂 feltámadottan !

  #1276
   Eszti 
  Felhasználó

  Éva

  mit látál te a halotti ágyon? talán egy… szellemet?

  #1277
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Eszti
  hogy gondolod, hogy “szellem” volt: éppen, a puszta anyag ami ott maradt az EMBERBŐL !
  Hogy gondolod, hogy lehet hitre jutni ez által ?! “Nem ez az ember” volt az első gondolatom az “igaz az EGÉSZ” előtt …

  Nem tetszett talán a “hittanórák” … ? Akkor kérlek, ezt írd !

  Igen, katolikusként nevelkedtem (tán csak nem bűn) aztán abszolút radikális lettem éppen a hitet illetően: ezt olyan szelídség és olyan szeretet-élet követte, hogy aki a lázadó kamaszt ismerte előbb: megtért … és ez nem tréfa 🙂

  #6831
   Házi Árpád 
  Felhasználó

  Szia Sharky !
  Én csak most láttam ezt az írásodat, és alaposan megdöbbentem. Nem pejoratíve értem ezt, csak ritkán olvasni ilyen önálló és bátor írást olyan dolgokról, amiket a keresztények tabunak gondolnak és vagy nem foglalkoznak vele (azt mondván, úgy sem lehet megérteni) vagy dogmatikusan szajkóznak valamilyen megkövült véleményt, amiről nincsenek is meggyőződve, hogy igaz (valljuk be sokan lusták gondolkodni vagy ha nem is lusták, nem merik bevallani, hogy mernek gondolkodni). Most csak röviden szólnék érdemben az írásodhoz, mert amennyire forradalmi és érdekes, annyira azt is látom, hogy inkább hipotetikus jellegű. Persze még az is lehet, hogy sok mindenben igazad lesz. De van pár dolog amiben szerintem rosszul látod a dolgokat (ezek nem is nagy jelentőségűek). Csak azért korrigálnálak, mert ezek viszont amennyire mellékesek, annyira biztosak is (és nem is én jöttem rá). A démonok nem bukott angyalok. Ezt általában azok keverik és látják úgy, hogy a démonok csupán a szellemi testüket elvesztett bukott angyalok, akik eleve nincsenek tisztába a szellemi valóság alapjaival, ismereteivel. Ezért is furcsállom, hogy te is ezt írtad, mert láttam komolyan veszed a Biblán kívül, a Biblia által komolyan vett (citálások) apokrif könyvek állításait (nem hivatalosan, mégis tudjuk, hogy ezek az Énoch, a Jasser és a Jubileumok könyvei). Amik közt a legfőbb, Énoch írja, hogy a démonok a bukott angyalok és emberek kereszteződéseiből (illetve akár az állatokkal való hibridizációból) származó, özönvízben elpusztult lények (rosszul nevezve Nephilimek) szellemei. Ez az egyetlen származási infó a démonokkal kapcsolatban (talán innen van a “víz nélküli helyek” utáni vágyódásuk is). Már csak azért sem lehetnek bukott angyalok, mert azok nem mennének bele emberekbe (nekik megalázó lenne), és a szellemi testüket sem veszítették el. A másik problémás ügy, amit senki nem tud vagy akar tisztázni keresztény körökben, az a világ(ok) felépítése. A Biblia szerint 3 ég van. Az első ég a mi látható világunk (Univerzum), a 2.ég a szellemvilág, ahol gyakorlatilag a bukott angyalok és a többi sátán királyságának kismillió kreálmánya lakik (démonok, nefilim hibridek-idegenek stb.) Ez a világ nem látható (mert szellemi természetű), de párhuzamos a miénkkel (pl. a Föld belsejében lévő pokol, nem a fizikai világ része, hanem a 2. ég szellemvilágának földi belseje). A 3. ég pedig maga a Menny. Ami valami óriási gömb lehet (talán a Föld ottani “megfelelője”), ahol már nincsenek csillagok stb., mert maga Isten fénye világít. Itt laknak az angyalok és természetesen itt van Isten és Jézus trónja is. Más forrásokból lehet valószínűsíteni, hogy a teremtett világok (1.ég és a 2.ég is) mind ugyanarra épülnek, tehát itt is ott is ugyanazok az égitestek vannak, csak pl. a Föld egész mást mutat itt, mint ott, minden más, beleértve a természeti törvényeket is. Ezekben a dolgokban valóban nincsenek végső kinyilatkoztatások, de azért a fejekben lévő káosz akkora, hogy egy kicsi rendet tenni kell (amekkorát lehet az infók által és Isten bölcsessége által). Az csak bonyolítja a helyzetet, hogy Énoch szerint 10 ég (dimenzió) van, ami nem áll ellentmondásban a 3-al. Amennyiben részhalmaznak vesszük a 3 eget (legalábbis a 2.-at és a 3.-at, és ott helyezzük el a többi eget, mint “al eget”). Ez a 10-es szám azért is érdekes, mert a modern húrelmélet szerint is 10 körüli számú dimenzió létezik. Maga amit pedig felvázolsz mint teremtéselméletet, azt a Rés elmélet alapján teszed, okosan. Nekem nincs kijelentésem, erről hogy így történt, de hiszem, hogy Isten nem ok nélkül adott tudást és bölcsességet. Folyt. köv.

  #6832
   Házi Árpád 
  Felhasználó

  Majd elfelejtettem, hogy Póli Pali (Antenor, COG gyülekezet) írásai a legjobbak a témában, mind a nefilim kérdést, mind a Rés elméletet illetően. Ezzel kapcsolatban van egy messze legjobb és egyedülálló tanulmány a nefilimekről: http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim

11 bejegyzés megtekintése - 1-11 / 11

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account