A zsidóság szerepe az Ige szerint

Ennek a témakörnek tartalma 130 hozzászólás, 10 résztvevő. Utolsó frissítés:  Házi Árpád 7 éve, 4 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1444
   Pötty 
  Felhasználó

  A témakör indítója ez a hozzászólás http://idokjelei.hu/2014/12/soros-szerint-az-europai-unio-a-globalis-kormanyzas-elbukott-kiserlete/comment-page-1/#comment-47341

  Kedves Erika, kérlek, magyarázd el, hogy mire gondolsz, mert én ezt az Isten Igéjétől idegen tanításnak érzem. Kiemelném ezt a mondatodat: “Nincs, nem is lehet kapcsolatunk a Menyei Anyaszentegyházzal zsidó gyökerek nélkül, mert ez a Ház CSAK a zsidóké Jézus Krisztusban, és a zsidó tulajdonos(ok) hív(nak) be bennünket pogányokat” A zsidóság létezése előtt is tartoztak emberek a Mennyei Anyaszentegyházhoz, lásd: Melkisédek (1 Mózes 4:18), aki a Felséges Istennek egyenesen a papja volt akkor még csak Ábrahám idejében, tehát zsidóság mint olyan nem létezett. Nóé sem volt zsidó.
  De ha már már Melkisédek: Jézusról ezt írja az Ige a Zsidókhoz írt levélben:

  5. rész: 6Ahogyan másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.” 10Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.
  6. rész: 20ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.
  7. rész: 1Mert ez a „Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta”. 2Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. 11Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? 17A bizonyságtétel így szól: „Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.” 10mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. 15És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap,16aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint. 17A bizonyságtétel így szól: „Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.” 18Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, 19mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. 20Azután: Jézus nem eskü nélkül lett főpappá – azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká -, 21hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg; te pap vagy örökké.” 22Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. (…)

  Tehát Erika, kérlek, magyarzád el, mire gondoltál, vagy kérlek, helyesbíts a post alatt.
  Mindezt annál is inkább, mert Isten ugyan kiválasztotta a zsidóságot: egy szerepre, feladatra, de nem mint felsőbbrendű nép a többi néphez képest, mert a nietzschei nacionalizmus az Isten Igéje Szellemével szöges ellentétben áll! Ez a szerep az, hogy “választott nép, királyi papság, szent nemzet”. Hogy érthetőbbé váljon, emelte ki Lévi törzsét a többi törzs közül, de ettől Lévi törzse nem lett több vagy jobb, csak mások a feladatai, tehát nem illő ezzel hencegnie. A zsidóság között élő jövevényeknek, akik az Örökkévalóhoz (és nem a zsidósághoz) akartak tartozni, pedig komoly védelmet adott Isten a törvényében, lásd: http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=j%C3%B6vev%C3%A9ny
  A zsidóság el is fogadta ezt a szövetséget, feladatot többször is, mégis, az egész ószövetség az ő hűtlenségükről és utálatosságaikról szól, tehát kérlek ne hívj minket “vissza a zsidó gyökerekhez”, mert nem a gyökereink – én kikérem magamnak.

  Persze feltétlenül hozzá kell tennem, hogy maga a viselkedés, sőt lelkület az, ami utálatos, nem a népcsoport! De a testi származás a Mennyei Anyaszentegyháznál meg ugyan, mit számít?!

  #1445
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Pötty!

  Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést! – mert nagyon fontos, hogy érthetővé váljon mindenki számára.

  – “Nincs, nem is lehet kapcsolatunk a Menyei Anyaszentegyházzal zsidó gyökerek nélkül, mert ez a Ház CSAK a zsidóké Jézus Krisztusban, és a zsidó tulajdonos(ok) hív(nak) be bennünket, pogányokat”

  Tudjuk, hogy Jézus feltámadása után áradt ki a Szent Lélek (Csel. 1:1-5) Erről a Szent Lélek kiáradásáról beszél Jézus feltámadása után a TANÍTVÁNYAINAK, (akikről tudjuk, hogy mindannyian ZSIDÓK voltak.
  Majd a 2:5-ben megerősíti:
  2,5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben ZSIDÓK, istenfélő férfiak, MINDEN NÉP KÖZÜL, MELYEK AZ ÉG ALATT VANNAK.
  2,10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a RÓMAI JÖVEVÉNYEK, mind zsidók, mind PROZELITUSOK,
  2,14 Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: ZSIDÓ FÉRFIAK és mindnyájan, KIK LAKOZTOK JERUZSÁLEMBEN, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
  Ezek az Igék arról szólnak, hogy kik is voltak jelen a Szent Lélek első kiáradásakor:
  Elsősorban zsidók, másodsorban olyan „jövevények”is, akik a Mózesi törvények szerint Izrael népéhez számláltattak. (2.Mózes 12:49) Sőt, voltak még ott prozeliták is, („kényszer betelepítettek”) akik ugyan nem fogadták el a Mózes törvényeit, de kíváncsian és kétkedve figyelték Isten munkáját. Mivel Izrael földjére telepítették be őket, így ők is ismerték (hallomásból) Izraelnek Istenét.
  A 2. fejezetben olvashatunk arról is, hogy voltak „csúfolkodók” is jelen, („édes bortól részegedtek meg”.) Joggal feltételezhető, hogy a csúfolódók nem a Mózesi törvényeket ismerő és betartó zsidók, ÉS jövevények kőréből kerültek ki …
  HATÁROZOTTAN KIJELENTHETŐ, HOGY EZEN A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSON EGYETLEN POGÁNY SINCS JELEN !!! – hanem csak olyanok, akik ISMERIK IZRAEL ISTENÉT.

  Miért fontos ez?
  Azért, mert ez az Első Pünkösd, Krisztus Anyaszentegyházának SZÜLETÉSE/FELÉPÍTÉSE/ÉLETRE HÍVÁSA!
  Végig olvasva a második fejezetet, rengeteg hely van, ahol Péter beazonosítja az egybegyűlteket, „zsidó férfiak” –nak szólítva őket.
  (Eleve kizárt, hogy itt „pogányok is lehettek volna” mert ők nem ismerték Izrael Istenét, sem a Mózesi törvényeket, sem a prófétákat, sem a Messiásvárakozást. Ezért számukra értelmetlenség lett volna a Szent Lélek kiáradásának fogalma. Ekkor ők még „VAD olajfa HAJTÁSOK” (Róma 11. részből idézve) voltak Isten kezében.)
  Jézus Krisztus ezt a MUNKÁT (az Anyaszentegyház felépítését) hagyta rá a ZSIDÓSÁGRA.

  Ezért nagyon fontos (és megható) Jézus válasza annak a kánaáni asszonynak, aki valahonnét mégiscsak tudomást szerzett arról, hogy kicsoda Jézus, („Uram, Dávidnak fia”) és a gyermeke számára gyógyítást kért Tőle.
  Jézus válasza nem szívtelenségből, érzéketlenségből fakad, hanem egy nagyon kemény figyelemfelkeltő kijelentés, FELSZÓLÍTÁS!
  „Nem jó a FIAK KENYERÉT ELVENNI, és az ebeknek vetni.” (Máté 15: 22-28)
  Mit is mond ezzel?
  Te pogány létedre is tudod, hogy én ki vagyok, – pedig még sok atyámfia sem ismeri fel bennem a megígért Messiást, sőt, kereszthalálra adnak.
  DE ENNEK ELLENÉRE SEM! engedhetem, hogy azt a munkát elvedd a népem fiaitól, amit csak a zsidóság végezhet el!
  Mi ez munka? Az Anyaszentegyház felépítése, az Első Pünkösd, a Szent Lélek „ELSŐ kiáradása” amely CSAK A ZSIDÓSÁGNAK SZÓL.

  Mikortól változik ez meg?
  Cselekedetek 10. fejezet. Ez szól arról, hogy az ELSŐ POGÁNY (Kornélius) hogyan HIVATTATIK BE a zsidók által már felépített Krisztus Anyaszentegyházába, a zsidók legnagyobb meglepetésére.
  Ebből a fejezetből (nem másolom be az egészet, hanem csak) kiragadok néhány nagyon fontos Igét.

  BEHÍVÁS angyal által történik:
  22 Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, SZENT ANGYAL ÁLTAL MEGINTETETT, hogy HÍVASSON téged házához, és halljon tőled valami dolgokról.

  28 És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy SENKIT SE MONDJAK közönséges, vagy TISZTÁTALAN EMBERNEK:
  44 Mikor még szólá Péter ez ígéket, LESZÁLLA A SZENT LÉLEK MINDAZOKRA, AKIK HALLGATJÁK VALA E BESZÉDET. (Tehát a pogányokra IS)
  45 És ELÁLMÉLKODÁNAK a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, HOGY A POGÁNYOKRA IS KITÖLTETETT A SZENT LÉLEK AJÁNDÉKA.
  (Ez az Ige is azt bizonyítja, hogy az Első Pünkösdkor CSAK a zsidókra töltetett ki.)
  47 Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy EZEK meg ne keresztelkedjenek, KIK VETTÉK A SZENT LELKET MIKÉPPEN MI IS?

  Róma 11 rész legfontosabb versei, amelyek szintén Krisztus Anyaszentegyházáról szólnak, a zsidók és pogányok kapcsolatában.
  Zsidók a szelíd olajág, mely hitetlenség miatt rövid időre kivágattatott, azért, hogy a pogányoknak – a vad olajfa ágaknak is – legyen lehetősége a szelíd olajfa gyökeréhez csatlakozni, majd végezetre a szelíd olajfa ágai is (zsidóság) vissza oltatik a saját fájának gyökerébe. Ez az Isten kegyelmének kiáradása az egész Földön.
  (Szomorú, hogy ezeket az Igéket, a földi keresztény egyházak nem tanítják. Helyette saját magukat hirdetik meg „szelíd olajfa ágának.” Pedig ha Isten Igéjét, – ezt a részét is – komolyan vennék, sokkal mélyebb lehetne az Ige és Isten ismeretük.)

  16 Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a GYÖKÉR szent, az ÁGAK is azok.
  17 Ha pedig némely ágak kitörettek, TE PEDIG VADOLJFA LÉTEDRE BEOLTATTÁL AZOK KÖZÉ, és RÉSZESE LETTÉL AZ OLAJFA GYÖKERÉNEK és zsírjának;
  18 Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te HORDOZOD a gyökeret, HANEM A GYÖKÉR TÉGED.
  19 Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy ÉN OLTASSAM BE.
  20 Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, TE PEDIG HIT ÁLTAL ÁLLASZ; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
  22 Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt, akik elestek, keménységét; IRÁNTAD PEDIG A KEGYESSÉGÉT, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
  23 Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.
  24 Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: MENNYIVEL INKÁBB BEOLTATNAK EZEK A TERMÉSZET SZERINT VALÓK AZ Ő SAJÁT OLAJFÁJOKBA.

  Megemlítetted Melkisédeket csodálatos „ráérzéssel.”
  14,18 Melkhisédek pedig Sálem KIRÁLYA, – kenyeret és bort hoza;
  ő pedig a Magasságos Istennek PAP-ja vala.
  14,19 És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.

  14,20 Áldott a Magasságos Isten, a ki KEZEDBE ADTA ELLENSÉGEIDET.
  És TIZEDET ada néki mindenből.

  Sálem KIRÁLYA
  Magasságos Istennek (fő)PAPJA
  KÉRDÉSEM:
  -, hogy ki az aki áldja Istent azért, hogy „kezébe adta ellenségeit”
  – és ki az, aki a TIZEDET adja?

  (Ma már többet nem tudok írni, mert hajnalban 2,30-kor kel kelnem, de holnap folytatjuk az eddig megválaszolatlan kérdéseket is.
  Nagyon érdekes kérdést tettem fel, ugyan is a Biblia sem írja, – és nem véletlen, – hogy ki az aki a tizedet adja. Erre emberi logika szerint rá lehet vágni, hogy Ábrahám adja a tizedet. De a Bibliába ez nincs odaírva. Vajon miért nincs? Ember logikája, avagy Istentől jövő prófécia, mindjárt az 1. Mózesben?)

  Szeretettel: Erika

  #1446
   Pötty 
  Felhasználó

  Kedves Erika! Köszönöm a gyors választ 🙂

  Nos, Melkisédek kapcsán több fordítást is megnéztem, és egyértelmű a válasz:
  MBT-UF:” 18Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, 19megáldotta őt, és ezt mondta: Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! 20És áldott a Felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott neki mindenből.”

  EFO:”18 Melkisédek, Sálem királya, a Felséges Isten papja Abrám elé ment, kenyeret és bort hozott neki, 19 majd megáldotta:
  „A Felséges Isten,
  aki az eget és földet teremtette[c],
  áldjon meg téged, Abrám!
  20 Áldott legyen a Felséges Isten,
  aki győzelmet adott neked, Abrám,
  ellenségeid fölött!”
  Akkor Abrám Melkisédeknek adta a csatában szerzett zsákmánya tizedrészét.”

  Complete Jewish Bible: “18 Malki-Tzedek king of Shalem brought out bread and wine. He was cohen of El ‘Elyon [God Most High], 19 so he blessed him with these words:
  “Blessed be Avram by El ‘Elyon,
  maker of heaven of earth.
  20 and blessed be El ‘Elyon,
  who handed your enemies over to you.”
  Avram gave him a tenth of everything.”

  Sorolhatnám még…

  Jut eszembe! Abrám sem volt zsidó, hanem arámi. Isten CSAK rá és a vele kötött szövetség miatt nem hagyta kipusztulni a zsidóságot az utolsó emberig (számtalanszor hivatkozik erre). Csak emiatt hagyott mindig egy maréknyi, mindenképpen hozzáteszem: valóban istenfélő embert. Pedig a nép kitartóan dolgozott mindig Isten ellen – leginkább a vezetők ill. hangsúlyos pozícióban lévők (pl. papok – lásd: Malakiás könyve)…
  Melkisédek, Abrám, a moábi Ruth, a jerikói és parázna Ráháb (az utóbbi kettő Jézus nemzetségtáblázatában szerepelnek nő létükre!), Jób (ő sem volt zsidó), Cirusz perzsa király (Ézs.41.25.)… Miért vannak kiemelve az Ószövetségben, ahol a ZSIDÓ a “válaszottt nép”? Róma 4. Sem a körülmetélés, sem a törvénynek megfelelés, de még vérségi alapot sem lehet kiemelni. Hanem ez bennük a közös: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” Róma 4.9.
  Cserébe a bizonyítottan zsidó, művelt farizeusoknak ezt mondja Jézus: 39Ezt mondták neki: „A mi atyánk Ábrahám.” Jézus így szólt hozzájuk: „Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. (…) 44Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.” Ján. 8.
  Ennyit a származás jelentőségéről.

  A “prozelita” definícióját Te honnan tudod így? Én korábbról is úgy ismerem, mint ahogy itt olvasható: http://www.kislexikon.hu/prozelita.html A samáriaiak voltak a kényszer-betelepítettek.

  Nos: az Ige úgy igaz, ahogy van, nem vitatkozom. Azzal viszont igen, ahogy magyarázod, az ok-okozatiság ugyanis, amit felvázoltál, és ahogy felvázoltad, átjön rajta nacionalista, cionista felfogás, ami Istentől távol áll, okkult gyökerű. http://merenyizoltan.hu/index.php/media-gallery/375-a-horogkereszt-rejtelye

  Hosszasan taglalod a Szent Lélek első kiáradásának körülményeit. Nézd, maga az Ige írja, hogy pünkösd, zsidó ünnepre jöttek össze a világ minden tájáról. Világos, hogy zsidók voltak jelen. DE MIÉRT IS? Azért, hogy még jobban dagaszthassák a keblüket attól a gondolattól, amivel az akkori farizeusi tanítás is tele volt: a nacionalizmus (lásd: “A mi atyánk Ábrahám” Jn. 8:32.)??? Nem! Olvasd el Péter prédikációját, és ragadd ki belőle a mondanivalót: “36 Ezért tudja meg Izráel egész népe, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti a keresztfán megöltetek. Ehhez semmi kétség nem fér!””(EFO) Felismerték, bűnbánatot tartottak, és megtértek Istenhez. Vagyis visszatértek ahhoz az elhíváshoz: szerephez/feladathoz (tehát látod, hogy nem a vérségi kérdés itt a kulcs!), amire Isten eleve elrendelte őket: arra, hogy választott nép, királyi papság, szent nemzet. A szolgálatukat a többi nép felé, vagyis az Isten kegyelmének örömhírét továbbítani a világ minden tájára CSAK EZUTÁN VOLTAK KÉPESEK végrehajtani, EZÉRT VAN AZ, HOGY RAJTUK KEZDŐDÖTT!!! Nem pedig azért, Erika, mintha egy árja faj lenne. (Lásd meg, kérlek, hogy ezt próbálod bizonyítani az Igével.)
  Sőt a legkisebb minden nép között. Minden kiválasztásnál a legkisebbet választotta Isten: Ézsau vs. Jákób, Manassé vs. Efraim, Betlehem – a legkisebb Júda nemzetségei között… Azzal a logikával, amit Pálon keresztül fejez ki: “Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”

  Írod, hogy: “HATÁROZOTTAN KIJELENTHETŐ, HOGY EZEN A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSON EGYETLEN POGÁNY SINCS JELEN !!! – hanem csak olyanok, akik ISMERIK IZRAEL ISTENÉT.” Nem! Ilyet nem ír az Ige! Csak annyit ír, hogy “Az ünnepre sok istenfélő zsidó gyűlt össze Jeruzsálemben a világ minden tájáról.” Igen, felsorolják, hogy hány helyről. De azt nem állítja senki, hogy nincsen jelen pogány!!! Ne másítsd meg az Ige szavát! Úgy fogadható el, hogy “nem tudjuk, hogy volt-e köztük” Erika, kérlek, ne csúsztass!

  Visszatérve még:
  Melkisédek, Abrám, a moábi Ruth, a jerikói és parázna Ráháb (az utóbbi kettő Jézus nemzetségtáblázatában szerepelnek nő létükre!), Jób (ő sem volt zsidó), Cirusz perzsa király (Ézs.41.25.)… Miért vannak kiemelve az Ószövetségben, ahol a ZSIDÓ a “válaszottt nép”? Róma 4. Sem a körülmetélés, sem a törvénynek megfelelés, de még vérségi alapot sem lehet kiemelni. Hanem ez bennük a közös: „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” Róma 4.9.
  Cserébe a bizonyítottan zsidó, művelt farizeusoknak ezt mondja Jézus: 39Ezt mondták neki: „A mi atyánk Ábrahám.” Jézus így szólt hozzájuk: „Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. (…) 44Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.” Ján. 8.
  Ennyit a származás jelentőségéről, és ez még mindig az Ószövetség kora!

  Írod, hogy:
  “Mit is mond ezzel?
  Te pogány létedre is tudod, hogy én ki vagyok, – pedig még sok atyámfia sem ismeri fel bennem a megígért Messiást, sőt, kereszthalálra adnak.
  DE ENNEK ELLENÉRE SEM! engedhetem, hogy azt a munkát elvedd a népem fiaitól, amit csak a zsidóság végezhet el!
  Mi ez munka? Az Anyaszentegyház felépítése, az Első Pünkösd, a Szent Lélek „ELSŐ kiáradása” amely CSAK A ZSIDÓSÁGNAK SZÓL.”

  Erre az IGE azt válaszolja, hogy:
  “28 Erre Jézus így felelt: „Asszony, milyen nagy hited van! Legyen úgy, ahogyan kívánod!” — és abban az órában meggyógyult az asszony leánya.”
  Érted, Erika, mit jelent ez?

  #1447
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Pötty!

  Értem ám én azt, hogy Te mi ellen tiltakozol ilyen erőteljesen és egyébként JOGOSAN: 😀
  A „zsidóság, mint felsőbbrendű faj” ELMÉLETE ellen!
  (Ez ellen én is határozottan tiltakozom, sőt magam is elhatárolódok mindazoktól, akik a felsőbbrendűségi elméletet támogatják !!!) Én NEM ERRŐL beszélek a zsidó Anyaszentegyházzal kapcsolatban …

  Határozottan kijelentem, hogy Izrael, (illetve az a nép, amely magát zsidónak vallja) már a Biblia alapján sem lehet egy felsőbbrendű FAJ. (Ezékiel 16. rész)

  NÉZZÜK MEG IZRAEL „EREDETÉT”:
  Ábrám Sém nemzetségéből való leszármazott, (aki Ádám és Éva harmadik fia Káin és Ábel után,) egy igen hosszú nemzetiségi táblázatban.
  – Ábrámot „elhívja az Úr” és áldásának egyik eleme, hogy ÁBRAHÁMRA változtatja a nevét.
  Mondhatjuk úgy is, hogy Isten saját tulajdonává – szolgájává – tette, (a névváltoztatás ezt jelenti,) hogy gyakorolhassa a BŰNÖS és TÖKÉLETLEN Ábrámon a kegyelmét.
  – Ábrahám fia IZSÁK, – aki Ábrahám „próbatételévé vált” az Isten iránti szolgálat, hűség és engedelmesség útján …
  – Izsák fia JÁKOB (a „csaló”), aki csalással vette el testvérétől Ézsautól az „atyai áldást” mert hitte, hogy atyja az Isten áldott embere, aki az Isten áldását tovább fogja adni Ézsaunak, aki egyébként megveti Istennek ezt az áldását. Ugyanakkor Jákob pedig ragaszkodott az Isten áldásához, és ezért „csalhatta” el testvérétől azt.
  Csalása következményeként meg is kellett küzdenie ezért az áldásért, méghozzá Isten Angyalával.
  Ebben a küzdelemben „győzött” és a győzelme jutalmául ISMÉT AZ ÁLDÁST KÉRTE ISTENTŐL, (ill. az Angyaltól.) (Nem vagyont, nem hatalmat, NEM FELSŐBBRENDŰSÉGET kért, hanem hogy „Isten gyermeke” lehessen az Isten szerint való áldásban. Ez volt az „IGAZI PRÓBA”, IGAZ GYŐZELME, hiszen egy emberi lény, az Isten Angyalát fizikailag csak akkor győzhetné le, ha az Angyal „így akarja.”)
  32,28 Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem IZRÁELNEK; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. (1.Móz. 32:28)
  Jákob és leszármazottai „ezzel a küzdelemmel” VISSZAVONHATATLANUL megnyerték az „ISTEN GYERMEKEI” kegyelmet, DE NEM A FELSŐBBRENDŰSÉGRE, HANEM A SZOLGÁLATRA !!!!!!!!

  Tudjuk, hogy Jákobnak (Izráelnek) pedig 12 fia született, akik Egyiptom földjén megsokasodtak, és belőlük lettek az Izraeliták, akiket már az apostolok is „nemes egyszerűséggel” ZSIDÓKNAK mondtak, és napjainkban is használatos rájuk mind a két név.

  Ezékiel 16: 1-8 –ig gyönyörűen elmondja, hogy „mennyire is felsőbbrendű” fajból fogadta magához őket az Úr:
  3 És mondjad: Így szól az Úr Isten Jeruzsálemnek: A te SZÁRMAZÁSOD és születésed Kanaán földjéről való; atyád az EMOREUS és anyád HITTEUS asszony.
  (Tudjuk, hogy az Emoreusok és a Hitteusok is egy Istennel ellenségeskedő nép !)
  Ebből a „felsőbbrendű FAJ-ból !” született meg Izrael! )

  8 Ekkor elmenék melletted, és látálak, és ímé a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztém fölötted szárnyamat s BEFÖDÖZÉM mezítelenségedet, és megesküvém néked s FRIGYRE LÉPTEM VELED; azt mondja az Úr Isten, és LŐL AZ ENYÉM.
  9 És megmosálak vízzel és ELMOSÁM RÓLAD VÉREDET, és MEGKENÉLEK OLAJJAL.

  – akit Isten megsajnált, és ÉLETTEL ajándékozott meg, (6. vers)
  – betakart, (gondot viselt róla) (8)
  – frigyre lépett vele (szövetséget kötött Izraellel) (8)
  – saját népének fogadta (8)
  – megtisztítás folyamatai: először a Mózesi törvények által, valamint Jézus Krisztus által is, (amit nem a teljes zsidóság fogadott el) (9)
  -az „olaj” a Szent Lélek kiáradása: Ószövetségben a prófétákra, Újszövetségben az Első Pünkösdkor Izrael azon fiaira, akik elfogadták és követni akarták a Krisztust.

  A fejezet többi versei elmondják, hogy minek alapján is érezheti és hirdetheti magát „felsőbbrendűnek” Izrael. (Az Istentől kapott ajándékokkal való paráznasága és bűnei alapján … aminek meg lesz az Istentől jövő, kellő büntetése is … valamint a felsőbbrendűségi érzésének megalázása, eltörlése.)

  DE! A HŰSÉGESEKKEL KÖTÖTT FRIGYE /SZÖVETSÉGE/ ÖRÖK MARAD !!!
  61 És te megemlékezel útaidról és megszégyenled magadat, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, akik nagyobbak nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, s adom őket néked leányaidul, DE NEM A TE FRIGYEDBŐL. (Jézus Krisztusban kötött, új szövetségről beszél.)
  62 És én MEGERŐSÍTEM FRIGYEMET VELED, s megismered, hogy én vagyok az Úr.
  63 Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor MEGKEGYELMEZEK NÉKED MINDENEKBEN, VALAMIT CSELEKEDTÉL, azt mondja az Úr Isten.
  (Tehát végezetül megkegyelmez és megtartja a hithű, Istent félő zsidó népet is !!! )

  Amint látod, hogy Isten Izraellel szövetséget kötött, DE NEM A – más népek feletti – FELSŐBBRENDŰSÉGRE, HANEM AZ ISTENNEK VALÓ SZOLGÁLATRA !!!

  Mi lett volna ez a szolgálat?
  A pogány népeket Istenhez vezetni …
  49,3 És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.
  49,5 És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!
  49,6 Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
  Ésaiás 49:
  13 Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a SZOLGÁLATOMAT dicsőítem,
  Róma 11:13

  53,11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével IGAZ SZOLGÁM sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. (Ésaiás 53:11)
  2,7 Hanem önmagát megüresíté, SZOLGAI FORMÁT vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; (Filippi 2:7)
  22,27 Mert melyik nagyobb, az-é, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? nemde aki asztalnál ül? DE ÉN TI KÖZTETEK OLYAN VAGYOK, MINT AKI SZOLGÁL. (Lukács 22:27)

  Ha az Atya a Fiát SZOLGÁLATRA küldte, akkor miért gondoljuk, hogy Izraelt a pogányok feletti URALKODÁSRA hívta el? …
  10,24 Nem fölebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.(Máté 10,24)

  Ez lett volna Izráel feladata és SZOLGÁLATA, KIVÁLTSÁGA, Isten és a pogányok felé.
  Ma már mindenki látja, hogy Izráel nagyobbik része nem töltötte be a küldetését, mert az Istentől nyert szolgálatát, kiváltságát, felcserélte felsőbbrendűségi elméletre, uralkodásra.
  Az Örökkévaló Isten jól tudta, hogy Izrael nagyobbik része nem fogja beteljesíteni a küldetését …
  Ezért mondja Pál apostol a következőket: (Róma 13 részben)
  13,1 Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való.
  13,2 NEM vetette el Isten az ő népét, MELYET ELEVE ISMERT. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván:
  13,5 Ekképpen azért MOST IS VAN MARADÉK a kegyelemből való választás szerint.
  13,6 Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: …
  13,8 Amint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.
  13,11 Annakokáért mondom: Avagy azért botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az AZ Ő ESETÜK FOLYTÁN LETT AZ IDVESSÉG A POGÁNYOKÉ, hogy ők felingereltessenek.
  13,15 Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda LESZ A FELVÉTELÖK hanemha élet a halálból?

  És innéttől jön a „szelíd olajfa ágainak” kivágattatása és a „vad olajfa ágainak” beoltása, a szent gyökérbe. És végezetre a „szelíd olajfa ágak vissza fognak oltatni, a SAJÁT, természetük szerinti „szelíd olajfába.”

  Kedves Pötty! Szerinted Isten miért választja ketté az embereket – nemzeteket „szelíd olajfa” és „vad olajfa” ágakra, ha nincs különbség zsidó és pogány ember között?
  Miért választja maga is ketté őket az alábbi Igében?
  25 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés IZRÁELre nézve csak részben történt, ameddig a POGÁNYOK teljessége bemegyen.
  Róma 13:25

  10,12 Mert NINCS KÜLÖNBSÉG zsidó meg görög között; MERT UGYANAZ AZ URA mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. (Róma 10:12)

  – Izrael azért bukott el – egy rövid időre, – hogy a Jézus Krisztus evangéliuma és befogadásának lehetősége a pogány nemzetek előtt is megnyílhasson!
  – Amikor a pogányok egy része megtér Jézus Krisztushoz, (akkor a pogányok előtt bezárul a megtérés kapuja) és megnyílik a zsidók előtt is UGYAN AZ A KAPÚ!
  – Mivel ma (a kegyelmi korszakban) is vannak Krisztus Jézust befogadó zsidó Testvéreink, csak úgy mint a pogányságunkból kihívott, Jézus Krisztust befogadó Testvéreink, mi már (zsidók és pogányok) egyek vagyunk az Úr Jézus Krisztussal! Tehát, már nincs köztünk különbség! mert már Testvérek vagyunk a Jézus Krisztusban.

  – Azokkal a zsidókkal viszont nem vagyunk testvérek, akik ma még nem fogadták be Jézust.
  Amikor majd Ők is befogadják, akkor ez a különbség el fog tűnni!

  Ezeket a dolgokat mind Biblia alapján mondom, semmi köze hozzá, semmilyen „nacionalista, cionista felfogásnak”, és Téged is arra kérlek, hogy számold fel magadban a zsidóellenes gyűlöletet.
  Ez a gyűlölet nem vezethet senkit arra, hogy a Bibliának egyik mondatát elfogadja, de a másik, e témába vágó Igeszakaszról „tudni, sem akar szándékosan.” (Róma 13 részre gondolok most.)

  Sátánnak egy „nagy húzása” hogy szereti összekeverni a búzát a konkollyal. Nagyon hasonlítanak egymásra, mert mind a kétféle „mag” zsidónak vallja magát. Meg volt ez már régen is, mára pedig szaporodott. (Jézus tudta, hogy melyik mag, kitől született, ezért joggal mondhatta is, de Ő sem a teljes zsidóságot nevezte „sátán fiainak, hanem ez a cím 1-1 ember saját személyének szólt.)
  – Egyik az Atyai Ház áldását hordozza,
  – míg a másik „mag” a sátáni magot, és sokan csak cionistáknak ismerik őket.
  A „szétválasztásuk” nem a mi dolgunk …

  (Most viszont megyek alukálni, mert megint hajnalba kelek.)

  Szeretettel: Erika

  #1448
   Pötty 
  Felhasználó

  Kedves Erika!

  Nos, úgy tűnik, hogy Isten és Izráel szövetsége, ami mintegy szereposztás, és a feladatkör mibenléte kapcsán egyet tudunk érteni – nagy vonalakban… “Választott nép, királyi papság, szent nemzet.”

  Zsidógyűlölet vádja engem nem illet. Az első bejegyzésben szándékosan ki is emeltem:
  “Persze feltétlenül hozzá kell tennem, hogy maga a viselkedés, sőt lelkület az, ami utálatos, nem a népcsoport!”
  Ezt akkor mondtam, amikor az ellen a mondatod ellen emeltem szót, amit még most sem értettem meg: “A Mennyei Anyaszentegyházat csak a zsidók építhették fel az első pünkösdkor, a pogány Kornéliusz ebbe az anyaszentegyházba CSAK BEHÍVOTTKÉNT kerülhetett be.
  A “nem zsidó” keresztényeknek ebben kéne meglátni a “zsidó gyökereinket.” Nincs, nem is lehet kapcsolatunk a Menyei Anyaszentegyházzal zsidó gyökerek nélkül, mert ez a Ház CSAK a zsidóké Jézus Krisztusban, és a zsidó tulajdonos(ok) hív(nak) be bennünket pogányokat.”

  Erika, kérlek, mondd el, miért ne lehetne kapcsolatunka Mennyei Anyaszentegyházzal zsidó gyökerek nélkül, miközben felsoroltam ellenpéldákat? Miért állítod, hogy “A Mennyei Anyaszentegyházat csak a zsidók építhették fel az első pünkösdkor”, miközben a Szent Lélek volt az, aki kiáradt, a zsidók nem tettek azonkívül semmit, hogy fogadták, megtértek. Ezután is Isten Lelke működött bennük, ergo Isten építette fel a Mennyei Anyaszentegyházat (ahogy Te nevezed) – annyi igaz, hogy akkor zsidók által, de nem azon van az Ige hangsúlya, hogy zsidó, hanem hogy keresztyén (=krisztusi), és a szétszóratástól kezdve már pogány eredetű keresztyének is betöltötték a “pap” és “közvetítő” szerepét, ma pedig már nincs különbség. Miért mondod, hogy: “mert ez a Ház CSAK a zsidóké Jézus Krisztusban, és a zsidó tulajdonos(ok) hív(nak) be bennünket pogányokat.”, miközben Isten minden emberre ki akarja terjeszteni a kegyelmét, a Menny Királysága mindenki számára készül, és ez kezdettől fogva így van. Az Ige hangsúlya sosem azon van, mint amire Te helyezed, hogy ZSIDÓ, hanem mindig azon, hogy KRISZTUS! Nem a zsidó gyökerek a lényeg, hanem a krisztusi gyökerek! Én ebben látom a Te úgymond nacionalizmusodat, de úgy látszik nem veszed észre, mert Te is írtad a Róma 10:12-t, aminek örülök, de a kettősség fennmarad a mondandódban, és így könnyen félreérthetővé válik.
  Tehát hogy “10,12 Mert NINCS KÜLÖNBSÉG zsidó meg görög között; MERT UGYANAZ AZ URA mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. (Róma 10:12)” És ezek után mi a célod azzal, hogy a szelíd vagy a vad eredetet megkülönbözteted, miközben a tő immár egy, és egy fát alkot, miközben ugyanúgy kivágatik a szelíd meg a vad oltvány is, ha nem marad meg a Tőben?
  Mi alapján mondod azt, hogy “Más a zsidók üdvtörténeti útja, mint a pogányokból kihívottaké”, miközben összefonódik, és közössé válik Krisztus megváltása nyomán? Az Izráellel a Sinai hegynél kötettett és később többször megújított szövetséget (ami a papi, közvetítői szerepről szól) Krisztus kiterjesztette a nemzsidókra is, amikor megtérnek. Minden ember az Övé származásra tekintet nélkül. Az üzenet, amit vinni kell, az is Krisztusról szól, és nem a közvetítő a fontos, hanem az üzenet. A megváltás után egyszer lehet még különbség zsidó és nemzsidó között, de mivel a mennyben van mindkettő, már nem számít: a megszámlálhatatlan sokaság és a zsidó 144000, Jelenések könyve – de itt is a beteljesült ígéretekről és próféciákról van szó, ami Isten dicsősége: sem zsidónak, sem nemzsidóknak ebben semmi érdeme!

  Látod már, hogy miben látom a tanításodban a konkolyt? A hangsúly eltolódásában – aprócska (mit a konkoly magja) különbség, de jelentős.

  #1449
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Pötty!

  Nagyon jók a kérdéseid, ezért tételesen és a Te általad megfogalmazott értelmezésed, – logikád – szerint igyekszem válaszolni.

  – Erika, kérlek, mondd el, miért ne lehetne kapcsolatunka Mennyei Anyaszentegyházzal zsidó gyökerek nélkül, miközben felsoroltam ellenpéldákat?

  Mikor Isten elhívta Ábrámot, a „szolgájának” hívta őt el.
  Mikor az Édenben az első és tökéletes emberpár elbukott, Istennek már akkor készen állt, a bukott emberiség megmentésének terve.
  Ábrámnak /Ábrahámnak ebben az volt a FŐ FELADATA, hogy a tökéletlen emberiségből létrehozzon egy „olyan családot” amelyek egyben az Örökkévaló ISTENNEK AZ „EMBERI” CSALÁDTAGJAI LESZNEK.
  Ezeket az „emberi családtagokat” Isten ápolta, gondozta, tanította, törvényeket adott nekik, hogy megismerhessék az Atyát, az Atya akaratát, és különbséget tudjanak tenni Isten cselekedetei és a „világ fiainak” cselekedetei között. Így „született” meg Izrael népes sokasága. Olyanok voltak „amilyenek … tökéletlenek,” DE ISTENÉI !!!
  Az Örökkévaló Isten „MENNYEI CSALÁDTAGJA JÉZUS.”
  Mivel a „földi családtagok” tökéletlenek voltak, – nem voltak alkalmasak arra, hogy a világ emberiségét megváltsák a bűntől és haláltól – ezért Istennek ERRE A FELADATRA a „Mennyei Családtagot” a tökéletes, bűntelen Jézust kellett elküldenie EMBERKÉNT.
  A Mennyei Embert, Isten az „Emberi Családtagjai” (Izráel népe) között helyezte el, az „Atyjafiai” között.

  Isten, amikkor elküldi Mózest a Fáraóhoz, ezt mondja: (2. Mózes 4:22)
  4,22 Ezt mondd azért a Faraónak: Így szólt az Úr: ELSŐSZÜLÖTT FIAM az Izráel.
  (Ez a mondat két okból nagyon fontos:
  1. Isten saját, „emberi családtagjaként” határozza meg, mutatja be Izráelt.
  2. Az „ELSŐszülött” kifejezés arra utal, hogy KÉSŐBB még lesz egy MÁSODIK fia is.)

  Ezért mondja Jézus a kánaánita asszonynak is: (Máté 15:24)
  15,24 Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, CSAK az IZRÁEL HÁZÁNAK elveszett JUHAIHOZ.

  A Bibliában sehol nem olvashatjuk, hogy Jézus saját maga, tanított, vagy prédikált volna a POGÁNYOKNAK. (Ezt a feladatot FELTÁMADÁSA UTÁN a tanítványaira bízta. Máté 28:19) Azért nem, mert a pogányok nem tartoznak Isten „emberi családtagjai” közé.
  Mindettől függetlenül Jézus ÉRTÜK IS MEGHALT, azért, hogy később ők is, „BETÉRHESSENEK” Isten „emberi családtagjai” közé.

  Mit is jelent „betérni”?
  15,15 Óh, község! néktek és a köztetek lakozó jövevénynek egy rendtartástok legyen; ÖRÖKKÉVALÓ TÖRVÉNY LEGYEN A TI NEMZETSÉGEITEKNÉL, hogy az Úr előtt olyan legyen a jövevény, mint ti.
  15,16 EGY TÖRVÉNYETEK LEGYEN, és egy szabályotok NÉKTEK ÉS A JÖVEVÉNYNEK, amely KÖZÖTTETEK LAKIK. (4. Móz. 15:16)
  És EZ az ÖRÖKKÉVALÓ TÖRVÉNY hat ki a KRISZTUS TÖRVÉNYÉRE – a bűnbocsánat kegyelmére IS !!!
  Ezért mondja Jézus: (János 10:16)
  10,16 MÁS JUHAIM is vannak nékem, amelyek NEM EBBŐL AZ AKOLBÓL valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.
  (Ők ISTEN második szülött fiai !!!!!!! – a „más juhok”, – a „pogányokból kihívottak”)

  2,8 Előre látván pedig az Írás, hogy Isten HITBŐL fogja megigazítani a POGÁNYOKAT, eleve hirdette ÁBRAHÁMNAK, hogy: Te BENNED FOGNAK MEGÁLDATNI MINDEN NÉPEK.
  2,29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az ÁBRAHÁM MAGVA VAGYTOK, és ÍGÉRET SZERINTI ÖRÖKÖSÖK.
  Galata 2: 8, 29
  28,14 És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.
  1. Mózes 28:14

  Más szavakkal lefordítva ezeket a verseket:
  Az elhívást Ábrám kapta, és az „Ígéretet” CSAK Ábrahám. (1.Mózes 28:14)
  Ábrahám szolgálata az volt, hogy „felépítse” Isten „Emberi Családtagjait.”
  – Ábrahám leszármazottaiból épült fel Izráel nemzetsége, (mint Isten első szülött fia)
  – Pogányokból kihívottak a „más juhok” Jézusban (mint Isten második – és fiatalabbik – fia)
  Akik viszont, CSAK az Ábrahámnak adott Ígéret alapján neveztethetnek Isten fiainak. (Galata 2:29)

  – Ábrahám magva Izráel, és anyai ágon Ábrahám magva Jézus is, Jézus által pedig Ábrahám magva vagyunk MI is!!!
  – Ábrahám a gyökér, mert övé az Ígéret, és ha leszakítjuk magunkat róla, akkor nem lehetünk a neki adott Ígéretnek a részesei sem …
  —A pogányok ugyan nem „vérszerinti magok” és leszármazottai Ábrahámnak, DE
  Nem Isten ment ki a világba, hanem a „világ fiainak” adta meg a lehetőséget Jézusban arra, hogy Ábrahám magvaihoz csatlakozzanak – ha akarnak.
  Aki akar, az Krisztus Zsidó Anyaszentegyházába bemehet – nem zsidóként is – és aki bemegy oda, azt az Atya „adoptálja” Jézus Krisztusért. Más szóval, a NEVÉRE VESZI !!! Isten vérszerinti Emberi Családtagjainak nevére, Izráelnek nevére … Ekkortól válik Izráel teljes jogú tagjává, és érvényessé, hogy nincs különbség …

  -„ És ezek után mi a célod azzal, hogy a szelíd vagy a vad eredetet megkülönbözteted, miközben a tő immár egy, és egy fát alkot, miközben ugyanúgy kivágatik a szelíd meg a vad oltvány is, ha nem marad meg a Tőben?
  Mi alapján mondod azt, hogy “Más a zsidók üdvtörténeti útja, mint a pogányokból kihívottaké”, miközben összefonódik, és közössé válik Krisztus megváltása nyomán?

  – Nem én különböztetem meg, hanem Isten Igéje, és azért, mert nagyon fontos !!!, hogy észrevegyük és feleszméljünk Sátán csapdájából !!!

  – A zsidók várva várt Messiása már kb. 2.000 évvel ezelőtt eljött Izráel népéhez.
  Izráelen uralkodó farizeusi lelkület miatt a nép nem ismerte fel Őt, és engedték megfeszíteni.
  Jézus kereszthalála és feltámadása után sok zsidó ember felismerte és befogadta Őt, de Izráel népének többsége elvetette, sajnos ez a mai napig is így van!
  (Erről beszél az Ige úgy, hogy a „szelíd olajfa ágai kivágattak”)
  – Éppen ezért helytelen az a meglátásod, hogy „miközben a tő immár egy, és egy fát alkot,”
  – Voltak, vannak, és lesznek még a KEGYELMI KORSZAKBAN Krisztust felismerő és befogadó zsidó Testvéreink, akik az Anyaszentegyház tagjaivá váltak, (válnak.)
  (A kegyelmi korszak Jézus kereszthalálától az antikrisztus megjelenéséig tart, majd ezután az antikrisztus 7 éves korszaka következik.)
  – A Bibliából azt is tudjuk, hogy az Anyaszentegyház, – és az akkor még élő tagjai, zsidók és pogányokból kihívottak – az antikrisztusi nagy nyomorúság elől elragadtatnak a Mennybe, még az antikrisztusi kor elején. Így Jézus Anyaszentegyházának tagja nem lesznek részesei teljes ideig (7 év) a legnagyobb nyomorúságnak!!!
  — Visszamaradnak a POGÁNYOK és a Krisztust fel nem ismerő, be nem fogadó ZSIDÓK !
  Mint már említettem, a zsidóság döntő többsége eddig sem ismerte fel, EZÉRT „NEM ALKOT MÉG EGY FÁT” A TELJES ANYASZENTEGYHÁZZAL!
  — A „visszamaradott zsidók” egy „kis maradéka” a 144.000 az antikrisztusi kor végére ismeri fel és fogadja be a Messiását! (Ez jelenti azt, hogy visszaoltatnak a saját olajfájukba.)
  Ezért lesz más, a zsidók üdvtörténeti útja. EKKOR LESZ TELJES, ÉS EGY az a bizonyos „fa”.

  (Megint megyek alukálni, holnap folytatjuk.)

  Szeretettel: Erika

  #1451
   Pötty 
  Felhasználó

  Kedves Erika!

  Én igazán megpróbáltam kerek választ adni, de másodszor is elvesztettem… sajnos erről most lemarad az emberiség. Csak pár mondatban:

  Továbbra is problémának látom, hogy Nálad a hangsúly továbbra is a zsidóságon van Krisztus helyett. Hogy továbbra is az az érzésem, mintha a zsidóságon keresztül lehetne eljutni Istenhez, miközben zsidó is, de a pogányok is KÖZVETLENÜL lehetnek kapcsolatban Krisztussal. Hogy azt mondod, hogy a zsidóság építette fel a Mennyei Anyaszentegyházat, miközben maga a Szent Lélek volt az (esetleg úgy, hogy Jézus az alap, a zsidóság a lábazat… de az nem igaz, hogy a teljes ház a zsidóságé). Hogy azt mondod, hogy addig nem egy fa részei a már beoltott zsidó-keresztyének a szintén beoltott pogány-keresztyénekkel, amíg a maradék 144000 is be nem oltatik (ezt nem is értem… mert a fa törzse Krisztus, attól még fa és EGY fa, hogy nem befejezett.)

  Az előbb beírtam Neked az egész Galata 3-t, de most csak pár verset emelek ki, és közben hozzáteszem, hogy a galaták gyülekezete egy pogány-keresztyén közösség:
  ” 26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 27Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. 28Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.”

  Máté 12:
  “46Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. 47Valaki szólt neki: „Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.” 48Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” 49Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Íme, az én anyám és az én testvéreim! 50Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.””

  Azt írod, hogy:
  “Ezért mondja Jézus: (János 10:16)
  10,16 MÁS JUHAIM is vannak nékem, amelyek NEM EBBŐL AZ AKOLBÓL valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”
  De a hangsúly, nézve a teljes Ige koherenciáját, nem ott van:
  “Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: AZOKAT IS ELŐ KELL HOZNOM (mármint magának Jézusnak), és hallgatnak majd az én szómra; ÉS LÉSZEN EGY AKOL ÉS EGY PÁSZTOR.” Már előhozta és lett. EGY! Ez a jelen idő.

  Probléma, hogy T33 a Talmud alapján mondott valamit Jézusról, épp ezért pont nem a zsidó gyökerek volna a lényeg (sajnos a Talmud pont a farizeusi tanítás úgymond terméke), hanem ebben az esetben is, mint mindig: Jézus Krisztus! Akár zsidó-, akár pogány-keresztyén: a feladata, hogy Krisztus meghívóját elvigye. Nem a hírvívő személye (és nemzetisége) a lényeg, hanem az üzenet, Erika… sajnos ez a szekér elment.

  #1452
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Pötty!

  – „Hogy azt mondod, hogy a zsidóság építette fel a Mennyei Anyaszentegyházat, miközben maga a Szent Lélek volt az (esetleg úgy, hogy Jézus az alap, a zsidóság a lábazat… de az NEM IGAZ, HOGY A TELJES HÁZ A ZSIDÓSÁGÉ). ”

  – „Hogy azt mondod, hogy addig nem egy fa részei a már beoltott zsidó-keresztyének a szintén beoltott pogány-keresztyénekkel, amíg a maradék 144000 is be nem oltatik (ezt nem is értem… mert a fa törzse Krisztus, attól még fa és EGY fa, hogy nem befejezett.) ”
  ———————————————————————————–
  (Nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk, hanem az, hogy MIT MOND a Biblia erről?
  de annak viszont szívből örülök, hogy foglalkoztat a kérdés, és keresed az értelmét. Kérem Istent, hogy meg is találd, és meg is értsd.) Most jön a „meglepi” 😀 Nem az enyém, hanem az Úré és a kegyelem „meglepi”-je. 😀

  Ezékiel 37. fejezetéből.
  16 És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izráel FIAIÉ, az ő társaié; és végy egy MÁSIK FÁT, és írd ezt reá: Józsefé, EFRAIM fája és az EGÉSZ Izráel HÁZÁÉ, az ő társaié.
  17 És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek kezedben.
  21 Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, akik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és BEVISZEM ŐKET AZ Ő FÖLDJÜKRE.
  22 És EGY NÉPPÉ teszem őket AZON A FÖLDÖN, Izráelnek hegyein, és EGYETLEN KIRÁLY lesz mindnyájok királya, és NEM LESZNEK TÖBBÉ KÉT NÉPPÉ, és ezután nem oszolnak többé két királyságra.
  24 És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy pásztora lesz mindnyájoknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és cselekszik.
  26 És LAKNAK A FÖLDÖN, melyet ADTAM vala az én szolgámnak, JÁKÓBNAK, amelyen laktak a ti atyáitok; és laknak azon ők és fiaik és fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám, Dávid az ő fejedelmök örökké.
  25 És szerzek velök békességnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez velök; és elültetem őket és megsokasítom, és HELYEZTETEM AZ ÉN SZENTHELYEMET KÖZÉJÖK ÖRÖKKÉ.
  28És megtudják a POGÁNYOK, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem IZRÁELT, MIKOR SZENTHELYEM KÖZÖTTÜK LESZ MINDÖRÖKKÉ.

  1. fa = Izráel FIAIÉ
  (Ez a „fa” elsősorban a Krisztus halála előtt elhunyt ószövetségi szenteké, pl Mózes, József, stb.
  Ehhez ismerni kéne Manassé – József fiának – áldását, mert ez a „fa” az övék.)
  2. fa = EFRAIM FÁJA (Ehhez is ismerni kéne EFRAIM – József fiának – áldását, mert ez az áldás az övék, és itt határozza meg, hogy kik is tartoznak az EGÉSZ Izrael HÁZÁBA …
  Ez az áldás az Ezékiel 37:16-os versével, valamint az 1. Mózes 48: 16 versével együtt, bizonyságot tesz arról, hogy az EGÉSZ HÁZ A ZSIDÓKÉ!!!)

  Íme József fiainak áldása: (1. Mózes 48 rész:
  48,14 Izráel pedig kinyujtá az ő jobbkezét és rátevé EFRAIM fejére, pedig Ő A KISEBBIK vala, az ő balkezét pedig Manasse fejére. TUDVA TEVÉ ÍGY KEZEIT, mert az elsőszülött Manasse vala.
  48,16 Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg E GYERMEKEKET, és VISELJÉK AZ ÉN NEVEMET és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.
  48,17 Látván pedig József, hogy az ő atyja jobbkezét Efraim fejére tevé, nem tetszék néki, és megfogá atyja kezét, hogy Efraim fejéről Manasse fejére tegye át.
  48,18 És monda József az ő atyjának: Nem úgy atyám; mert ez az elsőszülött, ennek fejére tedd jobb kezedet.
  48,19 Nem akará pedig az atyja és monda: Tudom fiam, tudom, ő is néppé lesz, ő is megnevekedik; DE AZ Ő ÖCCSE NÁLÁNÁL INKÁBB MEGNEVEKEDIK, ÉS AZ Ő MAGJA N É P E K S O K A S Á G Á V Á L E S Z.
  48,20. És megáldá őket azon a napon, ezt mondván: Az Izráel TE BENNED ÁLD MEG
  E G Y E B E K E T ILYEN MÓDON:
  Az Isten tégyen olyanná tégedet minémüvé tette Efraimot és Manassét. És EFRAIMOT MANASSÉNÁL FELJEBBVALÓ TEVÉ
  (A 48,20 vers idézete egy 1800-as évekből való Káldi fordításból való.)
  – Tehát EGYÉRTELMŰ, hogy EFRAIM áldása a Jézus Krisztust befogadók áldása, – újszövetségi áldás, – akár zsidó, akár pogányokból kihívott ember az illető.
  – Jákob az áldását MÉG nem tudta megfogalmazni, sem a MESSIÁSHÍVŐ zsidók, sem a Jézus Krisztust befogadó pogányok nevében, de a Szent Lélek által ugyanezt, az „egyebeket” szó kifejezésével jelentette meg.
  – Jákobnak volt 12 fia, (ők lettek az Izráel 12 törzse), akkor szerinted miért fogadta örökbe, vagy vette a nevére (adoptálta 48:16, 48:5) Józsefnek azt a 2 fiát, akik egyébként az Egyiptomi Fáraó (pogány) papjának lányától születtek ????
  48,5 Most tehát A TE KÉT FIAD, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, AZ ENYÉIM;EFRAIM és MANASSE, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.
  (41,45 És nevezé a Faraó József nevét Cafenát-Pahneákhnak, és adá néki feleségűl Aszenáthot, Potiferának On PAPJÁNAK LEÁNYÁT. És kiméne József Égyiptom földére.
  46,20 És születének Józsefnek Égyiptom földén MANASSE és EFRÁIM, akiket Asznáth, Potiferának, On PAPJÁNAK LEÁNYA SZŰLT NÉKI.)
  AZÉRT, MERT AZ ATYA, UGYAN ÍGY ADOPTÁLJA BE A POGÁNYOKBÓL KIHÍVOTTAKAT „IZRÁEL HÁZÁBA !!!”

  Érted már, hogy a HÁZ miért CSAK a zsidóké?
  (Mert minket, – pogányokból kihívottakat a Jézus Krisztusért – az Atya ugyan így a nevére vesz !!!)
  – Az a bizonyos „fa” pedig CSAK a „maradék 144.000” felvételével válhat eggyé, ugyanis, ennek meg kell történnie ahhoz, hogy Jézus szentjei eljussanak a „menyegzőig” és Jézus visszajöjjön (velünk) a szentjeivel, és megkezdhesse az 1.000 éves királyságát.

  Ezékiel 37:22 beszél arról, hogy ez a „fa” Jézus Krisztus királyságában lesz eggyé.

  Szeretettel: Erika

  #1453
   Pötty 
  Felhasználó

  Igen, értem, mit próbálsz mondani. Ez a ház a zsidóké, és a fattyú gojok érezzék magukat megtisztelve, hogy be lettek fogadva. Értem, és ezt nevezem nacionalizmusnak. A konkoly a hangsúly eltolásában van, a nagytestvér lesajnáló “kegyelem-meglepije” a kistestvérnek, “megfelelően” kiemelve, hogy ő csak fogadott… Kegyetlen!

  Emlékeztetlek, hogy a zsidóknak is kegyelemből van üdvösségük. Róma 11: “19Azt mondod erre: „Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam.” 20Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! 21Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. 22Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz.”

  A pogány-keresztyének is, de a zsidók is a Krisztus-törzsbe oltattak be, nem a zsidó-ágakba! Krisztusba, közvetkenül! Oltványba nem oltunk, csak a törzsbe, különben nem marad meg az oltóvessző – nem tudom, mennyire vagy kertész. A ház Krisztusé, ahol vannak zsidók is, nemzsidók is, Krisztus a fő.

  1Korinthus 12:
  “13Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 14Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. 15Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 16És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 17Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? 18Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. 19Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? 20Így bár sok a tag, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyonis szükségesek, 23és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: 24az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, 25hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. 26És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 27Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”

  Próbáld inkább ezt a gondolkodást elsajátítani, és felejtsd el, hogy zsidó vagy, mert megmérgezi a kapcsolatodat a testvéreiddel, és ezzel együtt, attól félek, Krisztussal is…
  Imádkozom Érted!

  Szeretettel:
  .

  #1454
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Pötty!

  12,12 És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól.
  12,13 Megszünik Efraimnak irígysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak; Efraim nem irígykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.
  Ésaiás 12:1-13

  Ide vagy hivatalos Te is! Remélem találkozunk. Én várni foglak.

  Szeretettel: Erika

  #1455
   Pötty 
  Felhasználó

  Jézus királysága már tart.
  Mt. 4:
  “17 Jézus ettől fogva kezdte hirdetni: „Változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert Isten Királysága megérkezett!””

  Én nem haragból írtam, hanem nincs értelme osztozkodni, Isten szeretetéből jut még a gojoknak is. Kérlek, ne szégyelld az egységet, ha Krisztusnak nem derogált meghalni értünk – saját magad érdekében kérlek.

  #1456
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Pötty!

  Amint látod, én sem Mózest hirdetem, hanem Jézus Krisztust!
  (Viszont rámutatok a kettő közötti kapcsolatra, mert Jézus Krisztusnak is zsidó gyökerei vannak… és ha mi Jézus Krisztusban vagyunk, akkor ezt is megörököljük Tőle.)

  Az pedig természetes, hogy “Isten szeretetéből jut még a gojoknak is” – sőt még több is mint gondolnád. Az is az Isten szeretetéből jut, hogy a “goj” szó egyszer, s mindenkorra eltöröltetik, és csak a Testvér szó marad meg!!!

  Szeretettel: Erika

12 bejegyzés megtekintése - 1-12 / 131

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account