Világvallás

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 17 hozzászólás, 4 résztvevő. Utolsó frissítés:  Névtelen 9 éve, 2 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1295
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  sajnálom, hogy a legkíméletesebben fogalmazott írásomat már egy szó miatt félreértetted: ez a szó “hagyaték” a “testamentom” helyett van … és, hogy MARADT az Úr Jézus velünk, azon TÚL amit leírtál … nos, a hihetetlen “biztos tudásod” nem szándékozom ingatni akkor sem, ha messze túl mutat azon, amit mondani/írni szerettem volna. Testamentum, hagyaték, végrendelet … ezek rokon- majdhogy AZONOS értelmű szavak! Az Írást is, hol “Ó- és Újtestamentomnak” hívták – így, régiesen – hol akár így: Írás. Mégis tudjuk, hogy miről beszélünk.
  Jó lenne, ha nem oktatnál ki, hiszen azon a protestáns karizmatikus főiskolán, ahová jártam, NEM foglaltak állást úgy, elragadtatás, stb. témában, hiszen NAGYON eltértek a vélemények ! Ami valóban NEHÉZ lesz, az a megkülönböztetés, hiszen olvassuk: “ide bölcsességgel párosult ész kell”! Jelenések 17.9.

  Még van egy üzenetem számodra: “Aki tehát azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, el ne essék” 1 Kor.10.12. Szeretettel, az Úr oltalmába ajánlva Téged
  Éva

  #1297
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  David Wilkerson látomásából EZT IS ide kellett volna írni (hátha nem nyitja meg valaki) hiszen a TELJES KÉPHEZ tartozik :)nemcsak a félelmeket, hanem a valós és igaz kapcsolatot az Úrral, ezért
  … kopizom:
  “Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyházfeletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívõk szent közössége “földalatti gyülekezet” lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnõ a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevû keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Õket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli õket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkezõ idõben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hívõkbõl álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erõket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.

  e./ Üldöztetni fognak a Szent Szellemmel betöltött karizmatikus katolikusok.
  Itt remegni kezd a szívem. Három napig küzdöttem Istennel, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom kihirdetni. Õ azonban megparancsolta: “Mondanod kell !” A karizmatikus katolikusoknak az üldöztetés órája közel van. Elõre mondom nektek, hogy a közeljövõben a katolikus egyháznak a karizmatikusok felé mutatott barátságos arca alaposan meg fog változni. Politikai szervek nyomást gyakorolnak a katolikus egyházra, papjaira, és azok elöljáróira és ezzel a Szent Szellem tüzét akarják
  elnyomni. Minden katolikus aki ebben a mozgalomban van, álljon erõsen, mert üldözést kell elszenvednie, és abból egy sem marad ki. A karizmatikus katolikusok mozgalma olyan méreteket ölt, hogy azt már veszélyesnek fogják tartani, s nemcsak vallásilag, hanem politikailag is látnak bennük veszedelmet, amit le kell küzdeni. Csak az USÁ-ban látok 5000 tagot ebben a mozgalomban, akikre üldözés vár, csak úgy fokozatosan. Mondhatom nektek, hogy minden Szent Szellemmel betöltött katolikusnak egyházát ott kell hagynia, egy sem maradhat köztük. Ezek a Szent Szellemmel betöltött katolikusok hamar meglátják, hogy az õket üldözõ katolikus egyházból ki kell jönniük, és szeretetet, megértést találnak az ugyancsak Szentlélekkel betöltött protestánsoknál. Higyjétek el, hogy közel van az a nap, amikor minden katolikusnak, protestánsnak, luteránusnak és más néven nevezett keresztyénnek ki kell jönnie szervezett egyházából, és egészen új gyülekezetet kell alkotniuk, nem is nevezik gyülekezeteiket semmilyen néven. Megújult keresztyének ezek, akiknek középpontjukban az élõ s jelenvaló Jézus Krisztus lesz.

  g./ Üldözés a tömegmédiumok által.

  Dolgozzatok gyorsan és alaposan használjátok ki az idõt amíg munkálkodhattok. Ez a felhívás kell, hogy felrázza a hívõket, akik még a tömegmédiumok szolgálatában vannak.

  h./ Üldözés a filmiparon keresztül.

  Prédikátorok is ülnek már a képernyõ elõtt és lebecsmérlik Isten embereit. (Billy Graham-et, USA). Mások õket nyíltan csalónak, pénzhajhászónak és szélhámosnak nevezik. De mondom a Szent Szellem által nektek, hogy ez csak eleje a dolgoknak. A tömegmédiumok egyre többen lesznek, akik a sátánt szolgálják.

  i./ Üldözés az adóztatásban.
  Még csak az USÁ-ban van jelen, de gyorsan átterjedhet Európára is. Ez az adó kezdetben kevés lesz, de hamar felszaporodik, hogy a szervezett hívõ egyházak és misszionáriusi szolgálatok összeroppannak a súlya alatt. A kincstár gondoskodik arról, hogy ezek az egyházak és az õ misszionáriusi szervezetük kiirtassanak. A kincstár lesz a sátán legerõsebb fegyvere a hívõ egyházakkal szemben. Kelet s nyugat között egyelõre fegyverszünetet fog hozni Isten azzal az egyetlen céllal, hogy az Õ evangéliuma hirdettessék az egész világon. A Szent Szellem kitöltetése Nyugatnémetországból a (volt) Keletnémetekre is átterjed. A finnországi ébredés átvonul a (volt) Szovjetunió területére. Ha már a nyugati féltekén kezdõdik a misszió bezáródása, akkor Isten az ajtókat sarkig tárja keleten, de ez csak rövid ideig fog tartani. Aztán hirtelen bezárul ismét az ajtó és a testvérek Keleten borzalmas üldözésnek lesznek a kiszolgáltatottjai. Ezek csak a hegyek csúcsai amiket én látok s elétek adok arról, amik lesznek. És minden amit láttam, még ennek a nemzedéknek az életében fognak bekövetkezni ! Némely dolog ezek közül már most megkezdõdik, ha csak kicsinyben is. Látom azt is, hogy Isten népe ellen indul egy rágalom hadjárat is. Nem hagy a sátán mozdíthatatlanul egy követ sem, csak hogy meggyalázza, beszennyezze Isten tiszta életû munkásait, ekik nem tartanak az “új erkölccsel”. Ezen támadások közönséges volta már felülmúlhatatlan és õk lesznek a támadások célpontjai. A sátán nem hagy figyelmen kívül semmit, õ a saját bujtogatóit mozgósítani fogja. Billy Graham és Istennek más emberei mind jobban ki lesznek a nevetségtételnek szolgáltatva. Istennek olyan szolgái, akik ennek nem ébrednek tudatára, olyan dolog fogja érni őket, hogy belerántják őket a sárba, s onnan nem lesz kiút. A legtöbbet ekkor a gyülekezetek és a hívő egyházak elöljárói fognak elszenvedni.
  Ebben az időben egy természetellenes tüntetés lesz a sátáni erők és hatalmak által. Nem kímélik Isten embereinek feleségeit és gyermekeit sem, s ez mind csak egy célt szolgál: Isten igéjének erejét megkisebbíteni, és evangéliumát nevetségessé tenni. Ez a támadás minden hívőn, ifjakon és gyermekeken végigviharzik. Látomásomról ez az utolsó szavam, melyet most néktek előadtam. Fel nem foghatjátok mit jelent számomra előttetek állni, és elmondani ezeket, amiket láttam a Szent Szellem által. A sátán azt mondja most nékem: ezzel most tönkre tetted 15 évednek keserves munkáját. Fanatikusnak fognak bélyegezni és többé meg nem értenek ill. hallgatnak.
  Most nem azért álltam ide, mert fületeknek örvendetes dolgot mondok. “A világ vége” most valóban közel van hozzánk, itt van előttünk. A pozitívumnak prédikátora voltam mindig, az ítéletről nem sokat beszéltem. De ti nem beszélhettek Jézus eljövetelérõl, ha hallgattok arról, amit most elmondtam. “Azért ha ezeket látjátok beteljesedni, emeljétek fel szemeiteket, mert a váltságotok közel van.”
  Isten elõtt feküdtem naphosszat, teljesen erőtlenül. harcoltam Istennel és azt mondtam: Uram, hogy kívános ezt ? Ezt az üzenetet továbbadjam ? Az utolsó éjszakán is elõtte álltam, és kérdeztem Õt: Hogyan végezhetjük tovább szalgálatainkat, ha így bánsz velünk ? Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk ? Adjuk át a világot a sátánnak ? Csak nézzük végig, hogy mimódon pusztít mindent a maga módján ? Pénzünket vegyük ki abankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol ? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak ? Vagy hagyjunk fel mindennel ? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat ? És aTe néped hogyan viszonyuljon ezekhez ? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos ? És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. Csak négy szócskát szólt: “MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN”
  Azt mondta ezzel: az egész természet az Õ ellenõzrése alatt van ! Minden, ami a természetben történik, az Õ irányítása ! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltérõ feltûnõ jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket ! E természeti jelenségek által pedig a közeledõ ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél köztelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy Õ irányítja a vizeket,, sõt még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földbõl egészen. Megfogja a föld “sarkait” és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földrõl. Ha jégesõ, vihar és hõ ebben az idõben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az Õ kezében van minden ! Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok: “Aki itt megszólalt, az én Istenem az !” S aztán még egy figyelmeztetést: “Készüljetek el testvérek !”
  Még a sátán is az Õ felügyelete alatt van !
  Mint Jóbtól, úgy tõletek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehetõsége, hogy gyõzelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által gyõzelmet vegyen maga a sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán gyõzne, mintha elveszett õrhelyen állnánk… De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme.
  Isten azt mondja: “Nema félelem szellemét adtam néktek, hanem az Erõnek és Hitnek Szellemét ! Te és én és mindnyájan az Õ õrizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az Õ ellenõrzõ felügyeletérõl el ne feledkezzetek ! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom: Minden az Õ ellenõrzése alatt van !
  Õ mondja: “Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött !” Végül pedig: A jövõnk is az Õ õrizete és irányatása alatt van. Minden esemény benne van az Õ programjában és a dolgokat az Õ szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy eltervezte Õ ! A nagy Bûnhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az Õ tervében és eljön a maga idejében !
  Nekünk pedig azt mondja: Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg: A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több ! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek.
  És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik elõttem ! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind elõre meghatározott programomba tartozik.
  Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. Õ még az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert tudnotok kell:
  MINDEN ISTENNEK FELÜGYELETE ALATT VAN !
  TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK !”
  ————————————————-
  Eddig az idézet David Wilkerson látomásából. A (karizmatikus) katolikusokra vonatkozóakat kiemeltem!

  Minden szavát mélységesen igaznak tartom miközben persze nem “mérlegelem”… A gúnyt Sátántól is: mennyire jellemző! hogy “tönkre lesz téve 15 év munkád” és a többit. DE, Jézus MÁR legyőzte hiszen “lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk”. (Kolosszeiekhez 2.15.)

  Küldöm még, szeretettel (Őrhelyemre állok) https://www.youtube.com/watch?v=C4kD7Ein-0c

  #1298
   Névtelen

  Drága Éva!

  Nagyon sajnálom, ha félreértettük egymást. ( Sajnos előfordul valamennyiünkkel, hogy nem úgy fejezzük ki magunkat, ahogyan szeretnénk, és pont arra a kifejezésre reagálnak mások. Ahogyan te is csak arra a pár mondatomra reagáltál. ) Nem volt szándékomban kioktatni téged( és minősíteni se kívántalak, és nem is tettem, mint ahogyan ezt te tetted többszörösen velem, itt, a hozzászólásodban!) , csak leírtam az én látásomat , a Jelenések könyvében szereplő , fenevadakra vonatkozó igeversekkel kapcsolatosan. ( Én is szívesen olvastam volna a tiedet, hiszen ez lenne a lényeg, hogy “összedobjuk” azokat a meglátásokat, amink van…! ) A véleményemet a róm kat egyházzal kapcsolatosan nem tudom visszavonni, ez a látásom róla! ( Természetesen nem az újjászületett katolikus testvérekről volt ez vélemény. De még a “vallásosakról” se…!) Ha úgy gondolod, hogy annak a működése, tanításai teljes mértékig igeiek, sőt, az egyedüli “egyházi vonal” , ami az Úr Jézus teljes hagyatékát a legteljesebben képviseli, akkor úgy látod. Vagytok még pár száz millióan így vele…! Nem kívántam eddig se senkit a felekezetéből megpróbálni kirángatni ( hiszen ahogy mindig kiemelem mondandómban, mindannyiunknak az Urat kell követnünk, mert Ő megy előttünk azon a keskeny úton, amelyen csak kevesen járnak….! ), vagy megbántani, hiszen ahogyan írtam is( csak vagy nem elég világosan, vagy nem emeltem ki eléggé, vagy nem figyelted, illetve esetleg nem értetted ) , az az egyedüli lényeg, hogy az Úr Jézus nevéről neveztessünk! ( Akinek nevéről, én úgy gondoltam, hogy te, és itt még néhány testvér (róm kat is) neveztetik!) Hiszen nincsen más név, amelyben megtartatnánk….! Se ” római katolikus “, se református, se evangélista, se pünkösdista, se semmi egyéb….! És ezen az igazságon semmi nem változtat. De, szerintem ezzel te is egyetértesz…! ( Bár nem, mert ezt is írtam, és eléggé negatív lett a ” legkíméletesebben fogalmazott írásod”-ra adott válaszomra való reagálásod….!) Azon a dolgon se változtat semmit a véleményed számomra ( és nem gőgből), hogy “azon a protestáns karizmatikus főiskolán, ahová jártál , NEM foglaltak állást úgy, elragadtatás, stb. témában, hiszen NAGYON eltértek a vélemények !” Nem tudom, hogy számomra ( illetve számunkra, akik beszélgetünk ezekről), miért kellene abszolútumként azt elfogadni, amit ott mondanak, vagy tanítanak, amikor mindannyian tudjuk, hogy a végidőket éljük, és erről a korról pont nem úgy ír az Ige ( ami számomra az abszolútum , a Szent Lélek kijelentésében) , mint amikor minden a “legjobb” lesz ( ismeretekkel, tanításokkal egyetembe…!)! Ezen a honlapon is más az állásfoglalás azokban az ügyekben (még a “történelmi egyházak” állásfoglalásától is teljesen eltér….) , de ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban ne is beszéljünk róla…!) Én nem egy hivatalos ” római katolikus, “protestáns karizmatikus”, “baptista” , stb, “egyházi” véleményt mondtam, hanem a magam látását az Ige azon próféciáiról , amelyek magyarázata mellesleg ilyen formán, nem egyedülállóak a “világban”! ( Olvastam már hasonló (!) meglátásokat másoktól is ( ami persze nem jelenti azt, hogy én azért “vallom” ezt , mert mások ezt mondták…) , de persze “ide bölcsességgel párosult ész kell”! Jelenések 17.9., ami természetesen a te jelen megjegyzésed szerint értelmezhető úgy , hogy csak nálad, nálatok, “odaát” van! Természetesen nem kell elgondolkodni arról, amit írtam, simán elvetheted. ) Mindig fenntartva a tévedés lehetőségét, hiszen, “mi” tudjuk, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek…..! És az ember ezt evidenciának gondolja beszélgetés közben, ezért nem tesz “alázatoskodó köröket”, hogy “ha….”, meg “persze én is tévedhetek….”, meg…. .( És tudva azt is, hogy ahogyan haladunk előre az időben, a próféciák beteljesedésében, úgy fogja a Szent Lélek egyre világosabban megmutatni azok értelmét! )

  Évi, a Wilkerson látomás ezen felét is már többször felraktam ( az “Üzenőfalra” is!) , éppen ezért nem akartam most is az egészet bemásolni! ( Bár itt , őt is néhányan (?) hamis prófétának tartják…!) Ebben a mondanivalómban csak az a rész volt az “érdekes”, azért tettem be , de a múltkor éppen azt a részt másoltam, amely benneteket érint, amikor a hírek azzal a résszel voltak kapcsolatosak ! Arról pedig már többször írtam ( természetesen nem gondolom, hogy mindenkinek érdeklődni kell a hozzászólásaim iránt, és ezért mindenki olvassa azokat , vagy, hogy mindenki régóta van itt az oldalon…!), hogy az Ige szerint abban az “egyházban” is voltak/vannak Istennek gyermekei . És, őszintén szólva ezzel a véleményemmel se sokan értenek egyet. De, reméltem, hogy nem fogunk személyeskedni, hiszen azt gondoltam, hogy mindannyiunk előtt ismeretes tény az, az Igéből, hogy a végnapokban ( ami már itt van az “ajtóban”) már csak Jézus nevéért üldözött egyház lesz, és lesz a nagy Babilon….! ( De erről “beszélgettünk” Dáviddal…!)

  írod:
  “Még van egy üzenetem számodra: “Aki tehát azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, el ne essék” 1 Kor.10.12. Szeretettel, az Úr oltalmába ajánlva Téged”

  Köszönöm! Az üzenetet is ( Ezért én is könyörgök, és azért is, hogy egyáltalán “álljak…” ! ), és az imádat is!

  Az Úr áldjon mindannyiunkat!

  #1299
   ÉVA 
  Felhasználó

  Kedves Ida
  bocs a félreértésekért! Válaszul küldöm, most érkezett http://www.tengernekcsillaga.hu/%21dokumentumok/konyvek/Penasa-JezusVisszaterese.pdf ez a könyvborító 🙂 Isten áldjon meg végig… tudod, most ez jutott eszembe 1 Kor 9-ből:

  24Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. 25Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. 26Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, 27hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.

  Úgy legyen ! szeretettel
  Éva

  #1300
   ÉVA 
  Felhasználó

  Ez sajnos nem fog elveszni kedves Ida (de kell ide, el ne felejtsük ezt a “nyitást” az Assisiban történteket) sőt, folytatódni fog 🙁 !
  Maga a borzalom ez a “közös ima” vagy mi(nek is nevezzem) !

  Egyébként is, a békét TENNI kell, nem kell(ene) érte imádkozni …

  • A hozzászólás módosításra került: 9 éve, 2 hónapja telt el- ÉVA.
  #1304
   Névtelen

  Drága Éva!

  1 Kor 9-ből: 24Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. 25Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. 26Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, 27hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.

  Úgy legyen ! szeretettel

  Úgy bizony! Végezze el Isten mindannyiunkban azt a jó munkát amit elkezdett, a Jézus Krisztus napjára! Tegyen méltóvá bennünket, hogy megállhassunk azon a napon az Úr előtt! Adjon nekünk hitet, bölcsességet, szeretetet (még többet)…és tegyen bennünket az Ő szerelmetes Fia képmásává….! Igazgassa a lábainkat az igazság ösvényén, és ne engedjen bennünket elesni, eltérni, megbotlani, méltatlanná válni…! Teljesítsen be bennünket a drága Szent Lelkével, hogy tanúi lehessünk a világban….! Hogy lehessünk szent nép, megtartásra való…! Hogy ne szégyelljen bennünket népének nevezni…! És ne csak minket ( már most keresztényeket), hanem , ha lehetséges, mindenkit a világon! Ámen!

  Én is szeretettel: Ida

6 bejegyzés megtekintése - 13-18 / 18

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account