Elragadtatás

Címkézve: 

Ennek a témakörnek tartalma 78 hozzászólás, 11 résztvevő. Utolsó frissítés:  Evangeline 8 éve, 6 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1550
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Zoli!

  Máté 24,21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
  Máté 24,29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az EGEK ERŐSSÉGEI MEGRENDÜLNEK.
  Máté 24,30 És akkor feltetszik az EMBER FIÁNAK JELE AZ ÉGEN. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

  Ugyan ezt írtam én is! 😀 – idézem:
  „- Az is látható, hogy amikor az „egek erősségei megrendülnek” AKKOR jön el a felhőben Jézus az övéiért. (Jel. 11:18)
  Jel. 11,18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.”

  „Jel. 13,6 Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak.
  („Azok, akik a mennyben laknak” azok, akikért az ég felhőiben Krisztus MÁR visszajött, és elragadta a”haragnap” elől, ill. az első feltámadásban részesült „halottak.” Lukács 21,28 Mikor pedig ezek kezdenek meglenni,… – nem azt mondja, hogy amikor már vége van! hanem, amikor kezdődik, akkor váltatunk meg a földről.)
  Lukács 21,25 És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog,
  Lukács 21,26 Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az EGEK ERŐSSÉGEI MEGRENDÜLNEK
  Lukács 21,27 És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.
  Lukács 21,28 Mikor pedig ezek KEZDENEK meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert ELKÖZELGET A TI VÁLTSÁGTOK.
  („tenger és hab zúgni fog,
  Jel. 8,8 A második angyal is trombitált, és MINT EGY TŰZZEL ÉGŐ NAGY HEGY vetteték a TENGERBE; és a tengernek harmadrésze vérré lőn; [„nagy hegyek” nem röpködnek a levegőben, hacsaknem „kozmikus eredetű kőről” nincs szó, ami a föld légterébe érve, a levegővel való súrlódásának következtében felizzik.] Ha pedig egy ilyen „izzó nagy hegy” esik a tengerbe, ott bizony a becsapódás tömege és a hegy hőfoka miatt is valóságossá válik a „kép”, hogy a „tenger és a hab zúgni fog”.
  De ez már a 7. pecsét, a „Harag nap”- az összes „beígért” tűzzel.
  2.Pét. 3:7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.)

  „Az AK az első 3,5 év VÉGÉRE eljut oda, hogy „beül az Isten templomába, és istenként mutogatja magát.”
  Ez a cselekedete fogja kiváltani a „haragnap BEINDULÁSÁT” …”

  Joelből valószínű, hogy 2:31-et akartál írni … mint „jelet.”

  Jel. 6,12 Azután látám, mikor a HATODIK PECSÉTET felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér;
  Jel. 6,14 És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.
  Jel. 6,15 És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;
  Jel. 6,16 És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:
  Jel. 7,2 És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,
  Jel. 7,3 Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
  Jel. 7,4 És HALLÁM a megpecsételtek számát: SZÁZNEGYVENNÉGYEZER, AZ IZRÁEL FIAINAK MINDEN NEMZETSÉGÉBŐL ELPECSÉTELVE.
  (Jel. 7,9 Azután LÁTÁM, és ímé egy NAGY SOKASÁG, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; )

  EZ A 6. PECSÉT VALÓSZÍNŰLEG ÉPPEN AZ ELSŐ 3,5 ÉVET MUTATJA BE.
  (Ide vannak sorolva a „JELEK” is ami a HARAGNAPOT felismerhetővé teszik, és MEGELŐZIK.
  „Az egek erősségei megrendülnek…”)
  Érdemes rá felfigyelni, hogy a „nagy sokaság” itt már a mennyben LÁTHATÓ, míg a 144.000 ről „még csak” HALLANI LEHET.

  8,1 És mikor felnyitotta a HETEDIK PECSÉTET, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.
  8,5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak TÜZÉVEL, és LEVETÉ A FÖLDRE; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.
  8,7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a FÖLDNEK HARMADRÉSZE MEGÉGE, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége.
  8,8 A második angyal is trombitált, és MINT egy TŰZZEL ÉGŐ NAGY HEGY VETTETÉK A TENGERBE; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
  8,12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy MEGHOMÁLYOSODJÉK azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.
  9,1 Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a MÉLYSÉG KÚTJÁNAK KULCSA.
  9,4 És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek HOMLOKUKON NINCSEN AZ ISTENNEK PECSÉTE.

  Idézlek Téged:
  „… ami nem esik egybe a félidővel, hanem később lesz, ahogy Jézus is későbbre teszi kronológiailag.”

  Szeretném megkérdezni, hogy Jézus hol, vagy hogyan teszi későbbre?, mert ezt nem értem.
  Már csak azért is, mert a 7 év az folyamatos hét évet jelent, nincs közte megszakítás.
  Ráadásul Dániel időkről, IDŐ-ről és FÉL IDŐ-ről prófétál.
  2 darab „fél idő” adja az 1 egész IDŐ-t, azaz a 7 évet.
  Az első 3,5 év a keresztényeket próbálja meg, és a végénél haza visz bennünket az Úr.
  A második 3,5 év a ZSIDÓK „útja” lesz, felismerni és befogadni Jézus Krisztust, a meg ígért Messiást, majd ezután ők is „haza kerülnek.”

  Azt írod:
  „A Máté 24 alapján ez félreérthetetlenül a hét év felénél kezdődik.
  A félidő előtt Jézus fogalma szerint ez “mindez a vajúdás kínjainak kezdete”.
  Én nem fogalmaznék másként, mivel ezt Jézus nevezi így.”

  Azt tudjuk, hogy Jézus CSAK A ZSIDÓKHOZ KÜLDETETT – tehát „velük beszélt”, őket tanította, Mt. 24-et is nekik mondta, rájuk vonatkozóan.
  Ha ezt figyelembe vesszük, akkor tényleg igaz, hogy a ZSIDÓKRA NÉZVE az igazi nagy nyomorúság a hét év felénél fog kezdődni, az azt megelőző idő pedig tényleg csak a „vajúdás kínjainak kezdete”.
  Erre gondoltál Te is? vagy ide érted a keresztényeket is?

  Lukács 21,23 Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert NAGY SZÜKSÉG LESZ E FÖLDÖN, és HARAG e népen.
  Ebből az Igéből is láthatjuk, hogy a „nagy szükség” és a „harag e népen” egymás mellé van rendelve.
  Az is biztos, hogy a „harag” előtt is „nagy szükség lesz” – van már most is – a földön, de mennyivel nagyobb lesz a szükség a harag idején … (Ezért mondtam, hogy 2 féle „nagy nyomorúságról” kell beszélnünk …)
  Várom válaszodat.

  Szeretettel: Erika

  #1551
   Zoli 
  Felhasználó

  Kedves Erika!
  Amit az elején írtál, teljesen egyetértünk 🙂
  Jelenések 8,8 már a trombiták, azaz a harag része, ahogy írod is, míg az előzőek a harag bejelentése.
  A Jóelnél az adja a félreértést, hogy más a Károli és az UFO fejezet felosztása.

  Máté 24:
  Nem tudok egyetérteni, hogy csupán a Zsidókhoz szól:
  Az egyik érv, hogy Máté zsidó volt, és evangéliuma főként zsidóknak szól. Ezzel az a probléma, hogy Lukács, aki nem volt zsidó, egy szintén nem zsidónak, Teofilosznak írja evangéliumát és ugyanúgy idéz az Olajfák hegyi beszédből.
  – A másik indok, hogy nem a gyülekezetről beszél Jézus, hanem a választottakról, akik a zsidók. Ez szintén helytelen érvelés, mert az Újszövetség sokszor használja a ”választott” kifejezést keresztényekre (pl.Róma 8,33; 1 Korintus 1,27; 2 János 1 stb.), míg zsidókra egyszer sem.
  – Semmi nem utal arra, hogy Jézus a tanítványokhoz, mint Zsidókhoz beszél. Ez alapján a hegyi beszéd sem vonatkozik ránk, sem Jézus többi tanítása, mert a hallgatóság zsidó volt.
  A missziói parancsban sem mondja Jézus az apró betűben, hogy azt az Olajfák hegyi beszédet ne tanítsátok. 😉

  A vázlata a beszéd ezen részének szerintem így épül fel:
  – Szülési fájdalmak: hamis Krisztusok, háborúk, éhínség, földrengések (4-8. vers).
  – Üldöztetés, hamis próféták, evangélium hirdetése az egész földön, a “vég”: Krisztus eljövetele(9-14. vers)
  Eddig a pontig Jézus kronológiai sorrendben mondja el a várható eseményeket egészen az eljöveteléig, majd ez után részletezi a dolgokat:

  – A nagy nyomorúság: az üldöztetés kifejtése (15-22. vers).
  A félidő, mint referencia pont. Semmi nem utal arra szerintem, hogy az Isten haragja itt kezdődne.
  A Keresztények és a Zsidók üldözése kezdődik, valamint mindenkié, akik visszautasítják az AKt. Jeruzsálemből kiindulva.
  – Hamis Krisztusok kifejtése (23-28. vers).
  – A “vég” kifejtése (29-44. vers):
  A vég nem azonos a félidővel, hanem Krisztus eljövetelével.
  – Az eljövetelt közvetlenül megelőző jelek (29)
  Eddig a pontig semmi természetfeletti nem történik. Az égi jelek, amiket te is írtál jelentik be az Úr napját, az ítéletet, illetve Jézus visszatérését.
  – Jézus Krisztus eljövetele hatalommal és dicsőséggel, választottak összegyűjtése (30-31)
  – A Fügefa példázata, további részletek: egy nemzedék alatt lezajlanak a fenti események, az jövetel napja előre nem tudható (32-36)
  – Az itt maradók ítélete (37-39)
  Ez az Úr napja (trombiták majd a poharak…)
  …………
  Az itt maradók ítéletét (trombiták..) már nem fejti ki, mert nem vonatkozik ránk. Az a Jelenésekben van leírva…
  Én így látom konzisztensnek a történéseket, minden más esetben ellentmondásra jutunk.
  Udv
  Z

  #1552
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Zoli!

  Köszönöm a válaszodat. Így legalább értem, hogy miben tér el a látásunk.
  Most még csak elolvastam, (mert még csak most értem haza,) de komolyabban a Bibliával is össze vetem.

  Szeretettel: Erika

  #1553
   Thea 
  Adminisztrátor

  Egy apró kiegészítés a “választottak” értelmezéséhez. Van egy vers, ami egyértelművé teszi, hogy a választottak nem azonosak a zsidókkal:

  “A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:” Róma 11:7

  #1554
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Zoli és Thea!

  Elismerem, hogy figyelmetlen vagyok, sőt azt is, hogy esetleg rosszul, vagy tévesen fogalmaztam, ezért immár sokadjára vissza olvastam, amit leírtam, és sehol NEM TALÁLOM azt, hogy HOL AZONOSÍTOTTAM A VÁLASZTOTTAKAT A ZSIDÓKKAL ?!
  (Ezért nem is igazán értem a hozzászólásaitokat, hogy azokat mire is írtátok.)

  Zolitól idézek:
  “Nem tudok egyetérteni, hogy csupán a Zsidókhoz szól:”
  “- A másik indok, hogy nem a gyülekezetről beszél Jézus, hanem a választottakról, akik a zsidók.”

  Én sem azt mondtam, hogy a 7 év csupán a zsidókról szól, hanem:
  Idézem:
  “Az első 3,5 év a keresztényeket próbálja meg, és a végénél haza visz bennünket az Úr.
  A második 3,5 év a ZSIDÓK „útja” lesz, felismerni és befogadni Jézus Krisztust, a meg ígért Messiást, majd ezután ők is „haza kerülnek.”
  Pontosan arról beszélek, hogy KÉT SZÁLON fut a történet!!! – azért van a KÉTSZER FÉL IDŐ.
  – Az első félidő a Gyülekezeté, a második félidő a Zsidóké, akiket a “Maradék” jelzővel lehet csak illetni, és NEM A VÁLASZTOTTAKKAL azonosítani.

  (Habár a JELENLEGI zsidóság soraiban is “vannak választottak” – azok, akik MÁR MOST (a kegyelmi korszakban) is befogadták Jézus Krisztust, és ezért már most is Krisztus Testének és Gyülekezetének tagjai.)

  “A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, …”
  Valóban nem nyerte meg úgy, mint “egységes nemzet”!!!, pedig “egységes nemzetként” nyerte meg Ábrahámnak adott ígéreteket.
  Viszont e nemzet tagjaiból SZEMÉLYRE SZABOTTAN sokan bekerültek a “választottak” közé is, az által, hogy befogadták Jézus Krisztust személyes megváltójukként!

  Ugyan ez fog történni a második 3,5 éves időszakban is!
  Csak ott a “megváltottakat” már Izráel MARADÉKÁNAK nevezzük, és ez által részeseivé fognak válni ők is a “választottaknak.”

  VÁLASZTOTTAK szóval a “kegyelmi korszak MEGTÉRŐIT nevezzük, függetlenül “származási helyüktől” (zsidó-e vagy pogány)
  MARADÉK szóval az “ítélet korszakában” megtérőket nevezzük, de ők viszont már CSAK a zsidóságból kerülhetnek ki.

  Zoli megjegyzésére reagálva:
  “Nem tudok egyetérteni, hogy csupán a Zsidókhoz szól:”
  Én sem ezt mondtam, elnézést, ha félreérthető voltam!
  Jézus mikor BESZÉLT, akkor a zsidókhoz BESZÉLT, függetlenül attól, hogy a tanításai NEM CSAK A ZSIDÓKNAK SZÓLT!
  Ráadásul a Mt. 24-ben a tanítványaihoz (akik egyébként zsidók voltak) szólt, akik egyben képviselték Jézusnak az egész világból való „választottait”
  Bizonyos jeleket pedig Jézus Izráel országára nézve adott nekünk. „pusztító utálatosság” „Jeruzsálem hadseregektől körülvéve.”
  Mivel az első 3,5 év a Gyülekezet megpróbálásának ideje, így az adott jelek beteljesedése, a „templomba való beülés is” és a „fussatok a hegyekbe is” az első 3,5 év VÉGE! felé (KÖZELÉBEN) lesz.
  A Mt. 24,21 „Mert akkor nagy nyomorúság lesz” pedig az első 3,5 év ELEJÉTŐL a VÉGÉIG szól.
  24,29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után … 24,30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen… – az elragadtatás.

  És innéttől fog folytatódni a második 3,5 év, a visszamaradott zsidósággal, akikből ki fog kerülni a 144.000. Ők lesznek azok, akik már csak az elragadtatás UTÁN térnek meg Jézushoz a második 3,5 év VÉGÉRE.
  Ez idő alatt fog lezajlani az Isten Haragnapja is.

  Szeretettel: Erika

  #1555
   Thea 
  Adminisztrátor

  Kedves Erika!
  Megmondom őszintén, éppen csak átfutottam a párbeszédeteket Zolival. Ezt a rövid kis közbevetést inkább Zolinak szántam, mert a Róma 11:7 a választottak kérdését egyértelműen rövidre zárja. Azért sem akarok jobban belefolyni ebbe, mert ennek a topiknak az elején már alaposan kifejtettem a véleményemet.

  #1556
   Zoli 
  Felhasználó

  Kedves Erika!
  Ezt a mondatodat értelmeztem úgy, hogy csak a zsidóknak szól a Mt24:
  “Azt tudjuk, hogy Jézus CSAK A ZSIDÓKHOZ KÜLDETETT – tehát „velük beszélt”, őket tanította, Mt. 24-et is nekik mondta, rájuk vonatkozóan.”
  Ezek szerint félreértettem.
  /Z

  #1557
   Edua 
  Felhasználó

  Szia Thea!Van itt egy Józsefnek címezett írásod,hol van az amire válaszoltál?Nem találom….

  #1558
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  Kedves Zoli!

  Köszönöm, hogy bemásoltad. Így legalább látom, hogy nem egyértelműen fogalmaztam, és tényleg félreértésre alkalmas a mondat.Jézus tanítványaira gondoltam, mert ezeket a szavakat nekik mondta.

  A “VÁLASZTOTTAK” kifejezés innét ered:
  “Nem ti választottatok engem, hanem ÉN VÁLASZTOTTALAK TITEKET,…” Ján. 15:16
  (És ez nem csak a zsidó megtértekre vonatkozik, hanem a pogányokból megtértekre is.)

  A “MARADÉK” pedig innét:
  “Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak MARADÉKA TÉR MEG; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!” Ésa. 10:22
  (Ez viszont csak a zsidókra vonatkozik.)

  Ezen a két szálon fut végig az antikrisztusi hét év, megfelezve.

  Szeretettel: Erika

  #1559
   Thea 
  Adminisztrátor

  Szia Edua!
  Ha belinkeled a hozzászólásom, megnézem szívesen. A jobb felső sarokban találod a linket egy számmal jelölve.

  #1560
   Edua 
  Felhasználó

  #670
  Nem tudom,hogy jól csinálom-e

  #1561
   Edua 
  Felhasználó
12 bejegyzés megtekintése - 61-72 / 79

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account