Bálám "botrányköve" avagy Nikolaiták tanításai

Ennek a témakörnek tartalma 0 hozzászólás, 1 résztvevő. Utolsó frissítés:  Kormos Erika 9 éve, 3 hónapja telt el.

 • Szerző
  Bejegyzés
 • #1230
   Kormos Erika 
  Felhasználó

  2,14 De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot TANÍTOTTA, hogy VESSEN BOTRÁNYKÖVET AZ IZRÁEL FIAI ELÉ, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak.
  2,15 Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyűlölök.
  Jelenések 2:14-15

  31,16 Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám TANÁCSÁBÓL HŰTLENSÉGRE bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.
  4. Mózes 31:16

  1,11 Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.
  Júdás 1:11

  1,15 Akik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte.
  2.Péter 1:15

  Nézzük meg Bálám „tanításának” folyamatait, és Bálám lelkületét:

  22,7 Elmenének azért Moábnak vénei és Midiánnak vénei, és a JÖVENDŐMONDÁSNAK JUTALMA KEZEIKBEN VALA, és jutának Bálámhoz, és megmondák néki Bálák izenetét.

  22,8 Ő pedig monda nékik: HÁLJATOK ITT EZ ÉJJEL, és feleletet adok néktek, amiképpen szól nékem az Úr. És Moábnak fejedelmei ott maradának Bálámnál.
  22,9 Eljöve pedig az Isten Bálámhoz, és monda: Kicsodák ezek a férfiak te nálad?
  22,10 És monda Bálám az Istennek: Bálák, Cippór fia, Moáb királya, küldött én hozzám, ezt mondván: (…)
  22,12 És monda ISTEN Bálámnak: NE MENJ EL ő velök, ne átkozd meg azt a népet, mert ÁLDOTT AZ.
  – Bálám itt korrektül tudakozódik Isten akarata felől. Istentől meg is kapta a korrekt választ.

  22,15 Elkülde azért ismét Bálák több fejedelmet, amazoknál előkelőbbeket.
  22,17 Mert IGEN – IGEN MEGTISZTELLEK téged, és akármit mondasz nékem, megcselekszem. Jöjj el azért kérlek, és átkozd meg értem e népet!
  22,18 Bálám pedig felele és monda a Bálák szolgáinak: Ha Bálák az ő házát aranynyal és ezüsttel tele adná is nékem, NEM HÁGHATOM ÁT AZ ÚRNAK, az én Istenemnek SZAVÁT, hogy valamit míveljek; kicsinyt vagy nagyot.

  22,19 Most MINDAZONÁLTAL MARADJATOK ITT kérlek TI IS EZ ÉJJEL, hadd tudjam meg, mit szól ISMÉT az Úr nékem?
  – Bálám ismeri MÁR az Isten kijelentését, (22:12) de mégis ki akarja erőszakolni Tőle a szavának megváltoztatását, mert csábítja az ellenség által felkínált nyereség.
  Ezért mondja, hogy „mindazonáltal maradjatok ti is itt az éjszakára.”

  22,20 És eljöve Isten Bálámhoz éjjel, és monda néki: Ha azért jöttek e férfiak, hogy elhívjanak téged: kelj fel, MENJ EL VELÖK; de mindazáltal azt cselekedjed, amit mondok majd néked.
  – Ez nem parancs, hanem csak lehetőség. Az elmenetel megtagadása vagy lehetősége között viszont már Bálámnak kell választani.
  – A nyereség „valamilyen módon történő megszerzésének” reményében Bálám mégis az „elmenetelt” választja.

  22,22 De megharaguvék Isten, hogy elmegy vala ő. És megálla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele; ő pedig üget vala az ő szamarán, és két szolgája vala vele.
  22,32 Az Úrnak angyala pedig monda néki: Miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Ímé én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, MERT VESZEDELMES EZ AZ ÚT ÉN ELŐTTEM.
  – Bálám itt szembesül azzal, hogy Isten első szava megváltozhatatlan, és ha engedetlenné válik ez iránt, akkor Isten megöli őt. Tehát Izraelt semmilyen körülmények között nem átkozhatja meg. De a „nyereség megszerzésének reményét” mindig nem adja fel, így tovább megy. Célja: hogy MEGFELELJEN ISTEN AKARATÁNAK IS, és AZ ELLENSÉG IGÉNYÉT IS KIELÉGÍTHESSE CSELLEL !!!!

  23,3 És monda Bálám Báláknak: Állj meg a te égőáldozatod mellett, ÉN PEDIG ELMEGYEK; talán előmbe jő az Úr nékem, és amit mutat majd nékem, megjelentem néked. ELMÉNE AZÉRT EGY KOPASZ OROMRA.
  23,6 És visszatére ő hozzá, és ímé áll vala az ő égőáldozata mellett; ő maga és Moábnak minden fejedelme.
  23,8 Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz?
  – Ez a Bálák előtti ELSŐ áldás.
  – Itt még nem derül ki, hogy Bálám miért is ment fel valójában a „kopasz oromra.” De terve kudarcot vallott, és Isten parancsa szerint csak egy „sima” áldást közölt Bálákkal.

  23,15 És monda Báláknak: Állj meg itt a te égőáldozatod mellett, ÉN PEDIG ELÉBE MEGYEK AMODA.
  23,16 ELÉBE MÉNE AZÉRT AZ ÚR Bálámnak, és ígét ada az ő szájába,
  23,20 Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak; ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom.
  – Ez Bálám MÁSODIK áldásának (A. része)
  – Itt még a második áldás előtt, Isten „beszélő viszonyban volt” Bálámmal.
  – Bálám Isten akarata szerint itt is elmondja az áldást, – első mondandóként – …
  – De Isten akaratával ellentétben, – látszólag, az áldás (B.) részeként – TÖBBLET INFORMÁCIÓT IS KÖZÖL BÁLÁKKAL !!!

  23,21 Nem vett észre Jákóbban HAMISSÁGOT, és nem látott GONOSZSÁGOT Izráelben. Az ÚR, AZ Ő ISTENE van ő vele; és KIRÁLYNAK SZÓLÓ RIVALGÁS HANZIK Ő BENNE.
  23,23 Mert NEM FOG VARÁZSLÁS JÁKÓBON, sem jövendőmondás Izráelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izráelnek: mit mívelt Isten!
  – A „többlet információval” elmondja Báláknak (Izrael ellenségének), hogy milyen ERÉNYEI vannak Izraelnek, ami miatt Isten védelmét élvezik !!!
  – Ez KIMONDATLANUL is azt jelenti, ha Bálák lerombolja Izrael „erényeit” (az igaz Isten imádatot) akkor Izrael is elveszíti az Isten védelmét, ez után pedig legyőzhető lesz !!!
  – Innét is meg tudjuk, (valamint a 24:1-ből is), hogy Bálám az első áldás előtt, miért is ment a „kopasz oromra?”
  Saját tapasztalatát mondja el akkor, amikor kijelenti, hogy „nem fog a varázslás (sem) Jákobon”. Más szavakkal, Bálám megtett mindent (még varázslást is!) azért, hogy Izrael megátkozhatóvá váljon. Izrael elleni varázslás céljából ment a „kopasz oromra.”
  – Aztán a második áldás előtt is elment Bálám valahova, „elébe valakinek” (23:15)
  Itt démoni erőktől kért tanácsot, hogy hogy is szolgálja „a két urat”? hogy Bálák tisztelet díjára is igényt tarthasson.

  23,28 Elvivé azért Bálák Bálámot a PEÓR tetejére, amely a puszta felé néz.
  24,1 Mikor pedig látta Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izráelt, NEM INDULA, MINT AZ ELŐTT, VARÁZSLATOK UTÁN, hanem fordítá az ő orcáját a puszta felé.
  24,3 Akkor elkezdé az ő példázó beszédét és monda: BÁLÁMNAK, Beór fiának szózata, A MEGNYÍLT SZEMŰ EMBERNEK szózata.
  – „Megnyílt szemű” akár csak Ádám és Éva, a bűnbeesés után …
  – A HARMADIK áldás alkalmával viszont már nem olvashatjuk azt, hogy Istentől kapott beszédet szólja Bálák előtt. (Nem véletlen, mert megtévesztő módon ugyan, de ez már nem Istentől jövő üzenet, hanem a démoni világ tanácsadása Báláknak arra, hogy hogyan győzhet Izrael felett.)
  – Az is megdöbbentő, hogy a PEOR tetején adja ezt a tanácsot Bálám, és ez a tanács a PEÓR tetején foganva meg, pusztítja majd Izraelt. (25:1-3)

  24,8 Isten hozta ki Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé: MEGEMÉSZTI A POGÁNYOKAT, az ő ellenségeit; csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri.
  24,9 Lehever, nyugszik mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán; ki serkenti fel őt? AKI ÁLD TÉGED, ÁLDOTT LÉSZEN, ÉS KI ÁTKOZ TÉGED, ÁTKOZOTT LÉSZEN.
  – Ez is két részből áll: (A rész) Izrael az Istentől rendelt erő, és Bálák ne akarja átkozni Izraelt, mert maga is átkozottá lesz. Áldottá akkor lesz, ha elfogadja Izrael áldását, – és „osztozni akar rajta.”

  24,14 Most pedig én elmegyek ímé az én népemhez; JÖJJ, HADD JELENTSEM KI NÉKED, MIT FOG CSELEKEDNI E NÉP A TE NÉPEDDEL, A KÖVETKEZŐ IDŐBEN.
  – Itt már nem is Bálák kéri a „látást”, hanem maga Bálám hívja oda, hogy megjelentesse néki.
  – 24:17-24 ig pusztulást vetít elő. Ez elől a pusztítás elől pedig csak úgy lehet megmenekedni, a pogányoknak, ha „barátságot kötnek” Izraellel.

  25,1 Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival.
  25,2 Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.
  25,3 És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen.

  Bálám a 4. Mózes Igéi szerint – megtévesztő módon – csak is ÁLDOTTA Izraelt, de minden látszat ellenére sem volt barátja és jóakarója Izraelnek.
  Bűnének büntetését Isten kezéből kellett elvennie, méghozzá Izrael az általa megrontott Izrael által.
  13,22 A jövendőmondó Bálámot is, Beórnak fiát, megölék Izráel fiai fegyverrel, azokkal együtt, akiket levágtak vala.
  Jozsué

  A NIKOLAITÁK tanítása ugyan ezt jelenti !!!
  Azt, ami Istené – ami szent -(a Jézus Krisztus által) bűnbe ejteni, elrabolni, pusztítani !!!
  Megtévesztéssel, anyagi haszon reményében, démoni erők általi tanítás révén KÉT URAT SZOLGÁLTATNI !!!

1 / 1 bejegyzés megtekintése

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.

Kapcsolat

Most nem vagyok gépnél. Írj, ha kérdésed van! :)

Küldés folyamatban

©2023 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

vagy    

Forgot your details?

Create Account